Бас бет> КЕДЕЙЛІКТЕН ДӘЛМЕ-ДӘЛ АРЫЛТУ

АБСОЛЮТТІ КЕДЕЙЛІК

(КЕДЕЙЛІКТЕН ДӘЛМЕ-ДӘЛ АРЫЛТУ)

08-01-2021 | russian.china.org.cn

Абсолютті кедейліктің «абсолют» сөзінде екі түрлі мағына бар: Біреуі, кедейлікті анықтайтын өлшемнің абсолюттілігіне және адамдардың негізгі өмір сүруін немесе негізгі қажеттіліктерін қамтамасыз етуге немесе қанағаттандыруға қаратылған; Екіншісі, кедейліктің деңгейі неғұрлым терең болып, ол абсолютті жоқшылық күйіне немесе мақұрым ету күйіне қаратылған. Дамушы елдерде абсолютті кедейлік әдетте күнкөріс жағындағы кедейлік немесе негізгі қажеттілік жағындағы кедейлікті меңзейді, екінші сөзбен айтқанда, абсолютті кедейлік, жанбағыстық немесе негізгі сұраныстық кедейлік сынды екі деңгейден тұрады. Жеке адамның немесе отбасының абсолютті кедейлік деңгейіне жеткен-жетпегенін өлшеудің негізгі әдісі – мемлекет немесе қоғамның халық жұртшылығы қабылдай алатын ең төменгі өмір сүру деңгейін немесе негізгі қажеттілігін қанағаттандыра алатын материалдық игілік өлшемін (яғни, кедейліктің абсолютті шегін) белгілеуі, содан соң, жекенің немесе отбасының нақты игілік деңгейімен (кірісі немесе тұтынуы) абсолютті кедейліктің шегін салыстырғанда, кедейлік шегінен төмен жеке немесе отбасы абсолютті кедейлік ретінде анықталады. Кедейліктің абсолютті шегін анықтау әдістеріне бюджеттің стандартты әдісі, Энгель коэффициенті әдісі және Мартин әдісі жатады.


绝对贫困

绝对贫困的“绝对”有两个方面的含义:一是指界定贫困的尺度是绝对的,它以维持或满足人的基本生存或基本需要为参照标准;二是指贫困的程度较深,处于绝对匮乏或剥夺状态。在发展中国家,绝对贫困一般又称为生存贫困或基本需要贫困,或者说,绝对贫困包含生存贫困或基本需要贫困两个层次。度量个人或家庭是否处于绝对贫困状态,其基本方法是由国家或社会设定一条民众可接受的能满足最低限度基本生存或基本需要的物质福利标准(即绝对贫困线),然后将个人或家庭的实际福利水平(收入或消费)与绝对贫困线相比较,处于贫困线下的个人或家庭就确定为绝对贫困人口或家庭。确定绝对贫困线的方法,主要有标准预算法、恩格尔系数法、马丁法等。