Бас бет> Күн сайын бір сөз

ЖАҢАША АЗИЯ ҚАУІПСІЗДІК ТАНЫМЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

14-07-2020 | russian.china.org.cn

2014 ЖыЛы МАМырДА СИ ЦЗИНЬПИН ШАНХАЙДА ӨТКЕН АЗИЯДАҒы ӨЗАрА ыҚПАЛДАСТыҚ ЖӘНЕ СЕНІМ ШАрАЛАры Ж ӨНІНДЕГІ КЕҢЕСІНІҢ (АӨСШК) С АММИТІНДЕ О рТ АҚ ҚАУІПСІЗДІК, ЖАЛПы ҚАУІПСІЗДІК, ыНТыМАҚТАСТыҚ ҚАУІПСІЗДІГІ, БАЯНДы ҚАУІПСІЗДІК СыНДы А ЗИЯ ҚАУІПСІЗДІК ТАН ыМ ыН А ЛҒА ҚОЙДы. ОЛ ҚАУІПСІЗДІК ҰСТАНыМыНДА ЖАҢАЛыҚ АШыП, ӨҢІрЛІК ҚАУІПСІЗДІК ПЕН ыНТыМАҚТАСТыҚТыҢ ЖАҢА СҰЛБАСыН О рН АТ ыП, Б І рГЕ ГҮЛ Д ЕН ЕТІН , ТЕҢ ИГІЛІКТЕНЕТІН, ПАЙДАСыН ТЕҢ КӨрЕТІН АЗИЯ ҚАУІПСІЗДІГІ ЖОЛыН КҮШ САЛА ҚАрАСТырУыМыЗ КЕрЕК ДЕГЕН ҰСыНыС КӨТЕрДІ. МҰНДАҒы ОрТАҚ ҚАУІПСІЗДІК

–  Әр  ЕЛДІҢ  ҚАУІПСІЗДІГІНЕ  ҚҰрМЕТ ЕТУ

ЖӘНЕ ОНы ҚАМТАМАСыЗ ЕТУ, ЖАЛПыЛыҚ ҚАУІПСІЗДІК – ДӘ СТҮ рЛІ С А Л А ЛА р МЕН ДӘСТҮрЛІ ЕМЕС СА ЛА ЛАрДАҒы ҚАУІПСІЗДІКТІ БІрТҰТАС ЖОСПАрЛАП ҚОрҒАУ, ыНТыМАҚТАСТыҚ ҚАУІПСІЗДІГІ

– ӨЗАрА ПІКІрЛЕСУ, СЕЛБЕСУ АрҚыЛы ӘрҚАЙСы ЕЛДІҢ ЖӘНЕ ОСы ӨҢІрДІҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ЖЕБЕУ, БАЯНДы ҚАУІПСІЗДІК

– ДАМУ МЕН ҚАУІПСІЗДІККЕ ТЕҢ МӘН БЕрУ АрҚыЛы БАЯНДы ҚАУІПСІЗДІКТІ ЖҮЗЕГЕ

АСырУ КЕрЕК ДЕГЕНДІК.


新型亚洲安全观

2014年5月,习近平在上海举行的亚信峰会上,提出了共同安全、综合安全、合作安全、可持续安全的亚洲安全观。他建议,创新安全理念,搭建地区安全合作新架构,努力走出一条共建、共享、共赢的亚洲安全之路。共同安全,就是要尊重和保障每一个国家安全。综合安全,就是要统筹维护传统领域和非传统领域安全。合作安全,就是要通过对话合作,促进各国和本地区安全。可持续安全,就是要发展和安全并重以实现持久安全。