Бас бет> Күн сайын бір сөз

ДҰРЫС ӘДІЛЕТ-МҮДДЕ КӨЗҚАРАСЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

14-07-2020 | russian.china.org.cn

2013 ЖыЛы НАУрыЗДА, СИ ЦЗИНЬПИН А Ф р И К АҒ А С А П А рЛАЙ Б А р Ғ АНДА, ТҰҢҒыШ рЕТ ДҰрыС ӘДІЛЕТ-МҮДДЕ КӨЗҚАрАСыН АЛҒА ҚОЙҒАН БОЛАТыН. СОЛ ЖыЛы ҚАЗАН АЙыНДА, ҚыТАЙ ХАЛыҚ рЕСПУБЛИКАСы ҚҰрыЛҒАННАН БЕрГІ ТҰҢҒыШ рЕТКІ ТӨҢІрЕКТІК ДИПЛОМАТИЯ ҚыЗМЕТІ ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕСІН ӨТКІЗДІ. СИ ЦЗИНЬПИН МҮДДЕЛЕрДІҢ ОрТАҚ ТҮЙІНІ МЕН ТҮЙЛыСУ ТҮЙІНІН ТАУыП, ДУрыС ӘДІЛЕТ-МҮДДЕ КӨЗҚАрАСыНА Т АБ АНД ы Б О Л ы П, П р ИНЦИПШІЛ БОЛ ыП, ДОСТ ыҚ СҮЙІСПЕНШІЛ ІКТІ, АДАМГЕрШІЛІКТІ ДӘрІПТЕП, ДАМУШы ЕЛДЕрГЕ МҮМКІНДІКТІҢ БАрыНША КӨБІрЕК КӨМЕКТЕСУ ыМ ыЗ КЕ рЕК, ДЕГЕНДІ БАСА ДӘрІПТЕДІ. ОСыДАН КЕЙІН ДЕ СИ ЦЗИНЬПИН ДИПЛОМАТИЯ ҚыЗМЕТІНДЕ ДҰрыС ӘДІЛЕТ-МҮДДЕ КӨЗҚАрАСыНАН ЖАЗБАУДы КӨП рЕТ ДӘрІПТЕДІ. ӘДІЛЕТ БІр ҰСТАНыМДы МЕҢЗЕЙДІ, ҚыТАЙ БҮКІЛ ДҮНИЕЖҮЗІНІҢ ОрТАҚ ДАМУыН, ӘСІрЕСЕ БАрЛыҚ ДАМУШы ЕЛДЕрДІҢ ҚАрҚыНДы ДАМУыН ҮМІТ ЕТЕДІ; МҮДДЕ—БІр-БІрІНЕ ПАЙДА ЖЕТКІЗІП ОрТАҚ ИГІЛІККЕ КЕНЕЛУ ПрИНЦИПІНЕН ЖАЗБАЙДы, МЕН ЖЕҢІП, СЕН ЖЕҢІЛДІҢ ДЕМЕЙ БІрДЕЙ ИГІЛІККЕ К ЕНЕ ЛУД ы  К Ө рСЕТ ЕДІ .  Қ ыТАЙ Д ыҢ КЕДЕЙ  ЕЛДЕрГЕ  ШАМАСы ЖЕТЕрЛІКТЕЙ КӨМЕК БЕрУГЕ МІНДЕТТІ, КЕЙДЕ ТІПТІ ПАЙДАНы ҚАЙырыП ҚОЙыП, ӘДІЛЕТТІЛІК ЖОЛыНА БАСАДы, ӘСТЕ МҮДДЕНІ КӨЗДЕП, ҰСАҚ ТҮЙЕКТІ ҚУАрЛАМАЙДы. ДҰрыС ӘДІЛЕТ-МҮДДЕ КӨЗҚАрАСыН ОрНАТУ, ПрИНЦИПТІ ТҮрДЕ БАУырМАЛДыҚТы, А ДАМГЕ рШІЛІКТІ ДӘ рІПТЕП, МҮДДЕ МӘСЕЛЕСІНЕ ЖОЛыҚҚАНДА ӘДІЛЕТТІЛІКТІ ОЙЛАУ, ӘДІЛЕТ ПЕН МҮДДЕГЕ БІрДЕЙ ДЕН ҚОЮ, ТІПТІ КЕрЕК КЕЗДЕ МҮДДЕНІ Қ АЙ ыры П Қ ОЮ; ДҰ ры С ӘДІЛЕТ- МҮДДЕ КӨЗҚАрАСы ҚыТАЙ ҰЛТыНыҢ ДӘС ТҮ рЛІ МО рА ЛЬ ы МЕН Қ ы Т АЙ ДИПЛОМАТЯСыНыҢ ТАМАША ҮЛГІСІН КӨрСЕТІП, ҚыТАЙ ДИПЛОМАТИЯСыНыҢ ҚҰН КӨЗҚАрАСыН АНАҒҰрЛыМ БАЙыТА ТҮСЕДІ ДЕ ХАЛыҚАрАЛыҚ ҚОҒАМНыҢ, ӘСІрЕСЕ ДАМУШы ЕЛДЕрДІҢ ЖАППАЙ МАрАПАТТАУыНА ИЕ БОЛыП, ҚыТАЙДыҢ ЖҰМСАҚ КҮШІНІҢ ӨЗГЕШЕ БЕЛГІСІНЕ АЙНАЛДы.


正确义利观

2013年3月,习近平访非期间,首次提出正确义利观。当年10月,中华人民共和国成立以来的首次周边外交工作座谈会举行。习近平强调,要找到利益的共同点和交汇点,坚持正确义利观,有原则、讲情谊、讲道义,多向发展中国家提供力所能及的帮助。此后他又多次强调这一理念。义,反映的是我们的一个理念,中国希望全世界共同发展,特别是希望广大发展中国家加快发展;利,就是要恪守互利共赢原则,不搞我赢你输,要实现双赢。中国有义务对贫穷的国家给予力所能及的帮助,有时甚至要重义轻利、舍利取义, 绝不能唯利是图、斤斤计较。树立和贯彻正确义利观,就是有原则、讲情义、讲道义,见利思义、义利兼得,甚至必要时舍利取义;正确义利观体现了中华民族传统美德和中国外交优良品格,进一步丰富了中国外交的价值观,得到国际社会特别是广大发展中国家的普遍赞誉,成为中国软实力的独特标志。