Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

СИ ЦЗИНЬПИН ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ИДЕЯСЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

2018 ЖыЛы МАУСыМДА БЕЙЖІҢДЕ ҚКП ОК-НыҢ СырТҚы ІСТЕр ҚыЗМЕТІ ЖӨНІНДЕГ І ЖИНА Л ы С ы ӨТТІ. БҰЛ Ж ИНА Л ы СТ ы Ң  ЕҢ Б А СТ ы  ТАБ ы С ы – СИ ЦЗИНЬПИН ДИПЛОМАТИЯЛыҚ ИДЕЯСы Н ы Ң ЖЕТ ЕК Ш І О р Н ы Н ТҰ рАҚ ТАНД ырУ. О Л ТӨМЕНДЕГ І 10 Т А рА ПТ ы ҚАМТИД ы : ҚКП ОК-Н ы Ң БЕДЕЛІН ҚОрҒАУДы ЖЕТЕКШІ ЕТУДЕ ТАБАНДы БОЛыП, ҚКП- НыҢ СырТҚы ІСТЕр ҚыЗМЕТІНДЕГІ ОрТАЛыҚТАНҒАН, БІ рТ ҰТАС БАСШ ыЛ ыҒ ыН К ҮШ ЕЙ Т У; ЖҰҢХУА ҰЛТ ыН ыҢ ҰЛ ы ГҮЛДЕНУІН ЖҮЗЕГЕ АСырУ БОрыШыН АДА ЕТУДЕ ТАБАНДы БОЛыП, ҚыТАЙ ҮЛГІСІНДЕГІ ІрІ ЕЛДІК ДИПЛОМАТИЯНы ҚАНАТ ЖАЙДырУ; ДҮНИЕЖҮЗІНІҢ БЕЙБІТШІЛІГІН ҚОрҒАУДы, БІ рГ Е Ө рК ЕНДЕУДІ НЕГ ІЗГ І МАҚ САТ ЕТУДЕ ТАБАНДы БОЛыП, АДАМЗАТТыҢ Т АҒД ыр ЛА С О р Т АҚ ТҰЛҒА С ы Н ҚАЛыПТАСТырУ ҚАДАМыН ІЛГЕрІЛЕТУ; ҚыТАЙ ҮЛГІСІНДЕГІ СОЦИА ЛИЗМНЕН БҰЛЖыМАУДы НЕГІЗ ЕТУДЕ ТАБАНДы Б О Л ы П , С Т рАТ Е Г И ЯЛ ы Қ СЕ НІ МДІ КҮШЕЙТУ; БІрГЕ АҚыЛДАСУ, БІрГЕ ҚҰрУ, ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУДІ П рИНЦИП ЕТУДЕ ТАБАНДы БОЛыП, “БІр БЕЛДЕУ, БІр  ЖОЛ”

ҚҰрыЛыСыН  ЖЕБЕУ;  ӨЗАрА ҚҰрМЕТТЕУ, ыНТ ыМАҚТАСТ ыҚ, ТЕҢ ИГІЛ ІКТЕНУ СыНДы НЕГІЗДЕ ТАБАНДы БОЛыП, БЕЙБІТ ДАМУ ЖОЛыМЕН ЖҮрУ; ДИПЛОМАТИЯЛыҚ ЖОСПАрЛАУДыҢ ҚАДАМыН  ЖЕДЕЛДЕТУДІ А р Қ А ТІ р ЕК ЕТІП, ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СЕ рІКТЕСТІК ҚАТ ыНАСТА р О рНАТУ; ӘДІЛДІК, ӘДІЛЕТТІЛІК ҰСТАНыМыНДА ТАБАНДы БОЛыП, БҮКІЛӘЛЕМДІК БАСҚАрУ ЖҮЙ Е СІ р Е ФО р М А С ы НА ЖЕ Т Е К Ш І БОЛУ; МЕМЛЕКЕТТІҢ ӨЗЕКТІ МҮДДЕСІ С ы НД ы ТӨМЕН ГІ ШЕКТЕ ТАБ АНД ы БОЛыП, МЕМЛЕКЕТТІҢ ИЕЛІК ҚҰҚыҒыН, ҚАУІПСІЗДІГІН, ДАМУ МҮДДЕСІН ҚОрҒАУ; СырТҚы ІСТЕр ҚыЗМЕТІНДЕГІ ТАҢДАУЛы ДӘСТҮрЛЕр МЕН ДӘУІрЛІК ЕрЕКШЕЛІКТІ ӨЗАрА ТОҒыСТырУ БАҒыТыНА ТАБАНДы БОЛыП, ҚыТАЙ ДИПЛОМАТИЯСыН ӨЗГЕШЕ МӘНЕ рМЕН СО МДАУ. БҰЛ И ДЕЯ СИ ЦЗИНЬПИН ЖАҢА ДӘУІр ҚыТАЙ ҮЛГІСІНДЕГІ СОЦИАЛИЗМ  ИДЕЯСыНыҢ  МАҢыЗДы Қ Ұ рАМДА С БӨ ЛІ Г І , СИ ЦЗИНЬПИН ЖОЛДАСТы ҰЙТҚы ЕТКЕН ҚКП ОК-НыҢ МЕМЛЕКЕТТІ БАСҚАрУ ИДЕЯСыНыҢ ДИПЛОМАТИЯ САЛАСыНДАҒы МАҢыЗДы ТЕОрИЯЛыҚ ЖЕТІСТІГІ, ЕЛІМІЗДІҢ ЖАҢА ДӘУІрДЕГІ ДИПЛОМАТИЯ  ҚыЗМЕТІНІҢ Б ОЙСҰНАТ ы Н НЕГІЗІ МЕН Ә р ЕКЕТ БАҒДАрНАМАСы.


习近平外交思想

2018年6月,中央外事工作会议在北京召开,这次会议最重要的成果是确立了习近平外交思想的指导地位。这一思想概括起来主要有以下10个方面:坚持以维护党中央权威为统领加强党对对外工作的集中统一领导,坚持以实现中华民族伟大复兴为使命推进中国特色大国外交,坚持以维护世界和平、促进共同发展为宗旨推动构建人类命运共同体,坚持以中国特色社会主义为根本增强战略自信,坚持以共商共建共享为原则推动“一带一路”建设, 坚持以相互尊重、合作共赢为基础走和平发展道路,坚持以深化外交布局为依托打造全球伙伴关系,坚持以公平正义为理念引领全球治理体系改革,坚持以国家核心利益为底线维护国家主权、安全、发展利益,坚持以对外工作优良传统和时代特征相结合为方向塑造中国外交独特风范。这一思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,是以习近平同志为核心的党中央治国理政思想在外交领域的重大理论成果,是新时代我国对外工作的根本遵循和行动指南。