Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

БЕЙБІТ ДАМУ ЖОЛЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

БЕЙБІТ ДАМУ Ж О Л ы С АЙ ы П КЕЛГЕНДЕ ДҮНИЕЖҮЗІНІҢ БЕЙБІТШІЛІГІН ҚОрҒАУ АрҚыЛы ӨЗІН ДАМыТУМЕН БІрГЕ, ӨЗІНІҢ ДАМУы АрҚыЛы ДҮНИЕЖҮЗІНІҢ БЕЙБІТШІЛІГІН ДЕ ҚОрҒАУ; ДАМУДы ЖҮЗЕГЕ АСырУДА ӨЗ КҮШІНЕ ЖӘНЕ рЕФОрМА, ИННОВАЦИЯҒА СҮЙЕНУДІ ДӘрІПТЕУМЕН БІрГЕ, СырТҚА ЕСІК АШУДА ТАБАНДы БОЛУ, ӨЗГЕ ЕЛДІҢ АрТыҚШыЛыҚТАрыНАН ҮЙрЕНУ, ӨНЕГЕ АЛУ; ЭКОНОМИКАНыҢ ЖАҺАНДАНУы СыНДы ДАМУ АҒыНыНА СӘЙКЕСІП, Әр ЕЛМЕН ӨЗАрА ПАЙДА ЖЕТК ІЗ У, ТЕҢ ИГ ІЛІК ТЕНУ ЖӘНЕ БІрГЕ ДАМУДы ҚАрАСТырУ; БАЯНДы БЕЙ БІ Т Ш І ЛІ К С АҚ Т А ЛҒ АН, БІ р Г Е ӨрКЕНДЕЙТІН ЖАрАСыМДы ДҮНИЕЖҮЗІН ҚАЛыПТАСТырУДыҢ ҚАДАМыН ЖЕБЕУДЕ ХА Л ы ҚА рА Л ы Қ ҚОҒАММЕН БІ р ГЕ ҚҰЛШ ыН ыС ЖАСАУ. Қ ыТАЙ БЕЙБІТ ДАМУ ЖОЛыМЕН ТАБАНДы ІЛГЕрІЛЕЙДІ, СОНыМЕН БІрГЕ Әр ЕЛДІҢ БІрГЕ БЕЙБІТ ДАМУҒА ТАБАНДы БОЛУыН ДА ЖЕБЕЙДІ. ҚыТАЙ АНАҒҰрЛыМ КӨП ХАЛыҚАрАЛыҚ Ж АУА ПКЕ р ШІЛ ІКТІ ҮС ТІНЕ А Л А Д ы , Д Ү НИЕЖ ҮЗІН Д ЕГІ ЕЛ Д Е рМЕН Б І рГЕ А ДАМЗАТТыҢ ТУМА ПАрАСАТы МЕН ХАЛыҚАрАЛыҚ АҚИҚАТТы ҚОрҒАЙДы, ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ рЕГИОНАЛЬДыҚ ІСТЕрДЕ Ә ДІЛДІКТІ Ж АҚТ А П, Ә ДІЛЕТТІЛІКТІ ҚУАТТАЙД ы. Қ ыТАЙ ХА Л ыҚА рА Л ыҚ ДА У-Ш А рЛА рД ы  БЕЙ БІТ Ж О ЛМЕН ШЕШУДІ ҚУАТТАЙДы, ТҮрЛІ ФОрМАДАҒы ЗОрЕКЕрЛІК ПЕН ӨКТЕМДІК САЯСАТҚА ҚАрСы ТҰрАДы, ЕШҚАШАН ДА ЗОрЕКЕр БОЛМАЙДы, МӘҢГІ ІрГЕ КЕҢЕЙТПЕЙДІ. Қ ы Т АЙ ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУ р УХ ы Н ДӘрІПТЕЙДІ, ӨЗ ЕЛІНІҢ МҮДДЕСІНЕ ТАЛПыНУМЕН БІрГЕ, ӨЗГЕ ЕЛДЕрДІҢ МҮДДЕСІН ДЕ ЕСКЕрЕДІ, ӨЗ ЕЛІН ИГІЛІККЕ КЕНЕЛТУМЕН БІрГЕ, ӘЛЕМ ЕЛДЕрІНЕ ДЕ ПАЙДА ЖЕТКІЗУГЕ ҚҰЛШыНА Ды, ыНТыМАҚТАСА ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУ, ӨЗАрА ТИІМДІ ыҚПАЛДАСТыҚ ЖОЛыМЕН ЖҮрУДІ ЖЕБЕЙДІ. Қ ы Т АЙД ы Ң р ЕФО р МА, ЕСІК АШҚАН 40 ЖыЛДыҚ ТАрИХы МыНАНы ДӘЛЕЛДЕДІ: БЕЙБІТ ДАМУ ҚыТАЙДыҢ ӨЗ МЕМЛЕКЕТІНІҢ НЕГІЗГІ ЖАҒДАЙы, ҚОҒАМДыҚ ЖҮЙЕСІ, МӘДЕНИЕТ-ДӘСТҮрІ НЕГІЗІНДЕ ТАҢДАҒАН СТрАТЕГИЯЛыҚ ТА ЛҒАМы, ОЛ ДӘУІр АҒыСыНА САЙ КЕЛЕДІ, ҚыТАЙДыҢ ТҮБІрЛІ МҮДДЕСІНЕ ДЕ, КӨрШІЛЕС ЕЛДЕрДІҢ МҮДДЕСІНЕ ДЕ, ДҮНИЕЖҮЗІНДЕГІ БАрЛыҚ ЕЛДІҢ МҮДДЕСІНЕ ДЕ ҮЙЛЕСЕДІ.


和平发展道路

和平发展道路归结起来就是:既通过维护世界和平发展自己,又通过自身发展维护世界和平;在强调依靠自身力量和改革创新实现发展的同时,坚持对外开放,学习借鉴别国长处;顺应经济全球化发展潮流,寻求与各国互利共赢和共同发展;同国际社会一道努力,推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界。中国将坚定不移地走和平发展道路,同时也将推动各国共同坚持和平发展。中国将积极承担更多国际责任,同世界各国一道维护人类良知和国际公理,在世界和地区事务中主持公道、伸张正义。中国主张以和平方式解决国际争端,反对各种形式的霸权主义和强权政治,永远不称霸,永远不搞扩张。中国主张坚持共赢精神,在追求本国利益的同时兼顾别国利益,做到惠本国、利天下,推动走出一条合作共赢、良性互动的路子。中国改革开放40年的历史已经证明,和平发展是中国基于自身国情、社会制度、文化传统作出的战略抉择,顺应时代潮流,符合中国根本利益,符合周边国家利益,符合世界各国利益。