Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

ЖАҢАША ХАЛЫҚАРАЛЫҚҚАТЫНАСТАР

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

ЖАҢАША ХАЛыҚАрАЛыҚ ҚАТыНАСТАр “ҚырҒИ ҚАБАҚТыҚТы, НӨЛДІК ҰТыСТы”ДӘ рІПТЕЙТІН КӨНЕ ХА Л ыҚА рА Л ыҚ Қ АТ ыНАСТА рМ ЕН СА Л ыСТ ырМ А Л ы ТҮрДЕ АЙТыЛҒАН. ОНыҢ ҚАЛыПТАСУы ӨЗІНДІК БАрыСТы БАСыНАН КЕрІШДІ. ҚКП XVIII ҚҰрыЛТАЙыНыҢ БАЯНДАМАСыНДА “А НАҒ Ұ рЛ ы М ӘДІ Л ДЕ Т ЕҢГ Е р І МДІ БҮКІЛӘ ЛЕМДІК ДАМУД ы Ң ЖАҢАША СЕ р ІК ТЕСТІК Қ АТ ы НА С ы Н О р НАТУ КЕрЕК” ДЕП АЛҒА ҚОЙыЛыП, “ЖАҢАША” СӨЗІ Қ О ЛДАН ыСҚ А ЕНГ ЕН ЕДІ. СИ ЦЗИНЬПИН 2013 Ж ыЛ ы НАУ рыЗДА МӘСКЕУ ХАЛыҚАрАЛыҚ ҚАТыНАСТАр ИНСТИТУТыНДА СӨЙЛЕГЕН СӨЗІНДЕ: “ыНТыМАҚТАСТыҚ, ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУДІ ӨЗЕК ЕТКЕН ЖАҢАША ХАЛыҚАрАЛыҚ ҚАТыНАС ОрНАТУ” ҰҒыМыН ТҰҢҒыШ МӘ рТЕ А ЛҒА ҚОЙД ы . 2014 Ж ы Л ы Қ А рАШ А ДА Ш АҚ ыры ЛҒ АН Қ К П ОК СырТҚы ІСТЕр ҚыЗМЕТІ ЖӨНІНДЕГІ ЖИНА Л ы С Т А СИ ЦЗИНЬПИН: “БІЗ ыНТыМАҚТАСТыҚ, ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУДЕ ТАБАНДы БОЛыП, ыНТыМАҚТАСТыҚ, ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУДІ ӨЗЕК ЕТКЕН ЖАҢАША ХАЛыҚАрАЛыҚ ҚАТыНАСТАр ОрНАТУДы ЖЕБЕУІМІЗ, ӨЗАрА ПАЙДА ЖЕТКІЗУ, ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУДЕЙ АШыҚ СТрАТЕГИЯДА ТАБАНДы  БОЛыП, ыНТыМАҚТАСТыҚ, ЖАҢАША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУ ҰСТАНыМыН САЯСИ, ЭКОНОМИКА, ҚАУІПСІЗДІК, МӘДЕНИЕТ СЕКІЛДІ ШЕТ ЕЛДЕрМЕН ыНТыМАҚТАСТыҚ ОрНАТАТыН САЛА-САЛАЛАрДыҢ БӘрІНДЕ КӨ рНЕКТІЛЕНДІ рУІМІЗ КЕ рЕК” ДЕП АТАП КӨрСЕТТІ. БҰЛ МЕМЛЕКЕТТІҢ ЕҢ ЖОҒАры ДЕҢГЕЙДЕГІ СырТҚы ІСТЕр ҚыЗМЕТІ ЖӨНІНДЕГІ ЖИНАЛыСыНДА ОСы ҰҒыМНыҢ АШыҚ АЛҒА ҚОЙыЛУы, ӘрІ “ыНТыМАҚТАСТыҚ, ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУ ҰСТАНыМыНыҢ” ДӘрІПТЕЛУІ БОЛыП Т АБ ы ЛА Д ы . 2017 Ж ы Л ы ҚА ЗАНДА ШАҚырыЛҒАН ҚКП XIX ҚҰрыЛТАЙыНыҢ БАЯНДАМАСыНДА ӨЗАрА ҚҰрМЕТТЕЙТІН, ӘДІЛ ДЕ ӘДІЛЕТТІ, ыНТыМАҚТАСТыҚ, ТЕҢ И Г І ЛІ К Т ЕНУ С ы НД ы ЖАҢАШ А Х А Л ы Қ А р А Л ы Қ Қ А Т ы НА С Т А р Д ы ОрНАТУДыҢ ҚАДАМыН ІЛГЕрІЛЕТУ АЛҒА ҚОЙыЛДы. МҰНДАҒы ыНТыМАҚТАСТыҚ, ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУ – ЖАҢАША ХАЛыҚАрАЛыҚ ҚАТыНАСТАрДыҢ ЕҢ ӨЗЕКТІ ҰСТАНыМы, СОНыМЕН БІрГЕ ӨЗАрА ҚҰрМЕТТЕУ МЕН ӘДІЛ, ӘДІЛЕТТІЛІК ТІҢ НЕГ ІЗІ. ЖАҢАША ХАЛыҚАрАЛыҚ ҚАТыНАСТАр СИ ЦЗИНЬПИН А ЛҒА ҚОЙҒАН КЕЛЕЛІ ҰСТАНыМДАрДыҢ БІрІ. ОЛ СИ ЦЗИНЬПИН ДИПЛОМАТИЯЛыҚ ИДЕЯСыНыҢ МАҢыЗДы ҚҰрАМДАС БӨЛІГІ.


新型国际关系

新型国际关系是与强调“冷战思维、零和博弈”的旧的国际关系相对而言的。这个概念的形成经历了一个过程。党的十八大报告提出,“建立更加平等均衡的新型全球发展伙伴关系”,这里已经有了“新型”这个词语。2013年3月,习近平在莫斯科国际关系学院发表演讲,首次提出“以合作共赢为核心的新型国际关系”的概念。在2014年11月举行的中央外事工作会议上,习近平指出:“我们要坚持合作共赢,推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系,坚持互利共赢的开放战略,把合作共赢理念体现到政治、经济、安全、文化等对外合作的方方面面。”这是在国家最高层级的外事工作会议上明确提出这个概念, 并且强调“合作共赢理念”。2017年10 月,党的十九大报告进一步提出,推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。其中,合作共赢是新型国际关系最核心的理念,同时也是相互尊重与公平正义的基础。新型国际关系是习近平提出的重大理念之一,成为习近平外交思想的重要组成部分。