Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

«НАҒЫЗ, ШЫНАЙЫ, ЖАҚЫН, АДАЛ БОЛУ» ҰСТАНЫМЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

2013 ЖыЛы НАУрыЗДА, СИ ЦЗИНЬПИН ДАр-рЕССАЛАМДА ЛЕКЦИЯ ЖАСАҒАНДА ҚыТАЙ МЕН АФрИКАНыҢ ҚАТыНАСыН, С ОНДАЙ-АҚ Қ ы ТАЙ Д ы Ң АФ р И К АҒ А ҚАрАТҚАН САЯСАТТыҚ ҚУАТТАМАСыН ЖАН-ЖАҚТы ПАЙыМДА Ды: БІрІНШІ, АФрИКАЛыҚ ДОСТАрҒА МӘМІЛЕ ЖАСАУДА, «НАҒыЗ БОЛУДы» ДӘрІПТЕП, АФрИКАДАҒы ЕЛДЕ рМЕН Б О ЛҒ АН БЕ рЕК Е-БІ рЛІК ПЕН ыНТыМАҚСТАСТыҚТы ҚыТАЙДыҢ ДИП ЛОМА ТИЯЛ ы Қ С АЯС А Т ы Н ы Ң МАҢыЗДы НЕГІЗІ ЕТУ; ЕКІНШІ, АФрИКАМЕН ыНТыМАҚТАСТыҚ ОрНАТУДА «ШыНАЙы БОЛУДы» ДӘрІПТЕУ, ҚыТАЙ ЖАҚ БЕрГЕН УАҒДА БОЛАДы ЕКЕН, ОНы, СӨЗ ЖОҚ, АЙНА ҚАТЕСІЗ О ры НД АУ ; ҮШІНШІ, ҚыТАЙ МЕН АФрИКАНыҢ ДОСТыҒыН КҮШЕЙТУДЕ, «ЖАҚыНДыҚТы» ДӘрІПТЕУ. ҚыТАЙ ХАЛҚы МЕН АФрИКА ХАЛҚыНыҢ ТӘБИҒИ ЖАҚыНДыҚ СҮЙІСПЕНШІЛІГІ БАр, СОНДыҚТАН ҚыТАЙ МЕН АФрИКАНыҢ ГУМАНИТАрЛыҚ АУыС-ТҮЙІСІНЕ ТІПТІ ДЕ БАСА МӘН БЕрІП, ЖАСТАр АрАСыНДАҒы Қ А р ы М - Қ А Т ы Н А С Т ы Б Е Л С Е Н Е ІЛГЕрІЛЕТІП, ҚыТАЙ МЕН АФрИКАНыҢ ДОС Т ы Қ ІС ТЕ р ІН ЖА ЛҒ А С Т ыр А ТҮСУ. ТӨ рТІНШ І, ыНТ ыМАҚ ТАСТ ыҚ БАрыСыНДАҒы МӘСЕЛЕЛЕрДІ ШЕШУДЕ, «А ДА Л Б О ЛУД ы» ДӘ рІПТЕ У, МҰНД А ҚыТАЙ ЖАҚ ҚыТАЙ МЕН АФрИКАНыҢ ҚАТыНАСы ДӨП КЕЛІП ОТырҒАН ЖАҢА АҚУАЛ, ТыҢ МӘСЕЛЕЛЕрГЕ МЕҢЗЕС, БІрІН-БІрІ ҚҰрМЕТТЕУ, ыНТыМАҚТАСУ, ОрТАҚ ИГІЛІКТЕНУ рУХы БОЙыНША ОН ы ҮЙЛЕСІМДІ БІ р ЖАЙЛ ы ЕТЕДІ. БҰЛ А Ф р И К А Ғ А Ғ А НА Қ А рАТ ы ЛҒ А Н Е М Е С, НА Ғ ы З , Ш ы НА Й ы , ЖА Қ ы Н, А ДА Л БОЛУ ҰСТАНыМы ҚыТАЙ МЕН БАрЛыҚ ДАМУШы ЕЛДЕрДІҢ ДОСТыҚТы, ы НТ ы МАҚТ А С Т ы ҚТ ы  КҮШЕЙТУ ДЕ Т АБ АНД ы Б О ЛА Т ы Н МАҢ ы ЗД ы ҰСТАНыМыНА АЙНАЛДы. 


“真、实、亲、诚” 理念

2013年3月,习近平在达累斯萨拉姆发表演讲时,全面阐述中非关系以及中国对非政策主张。第一,对待非洲朋友,讲一个“真”字,始终把发展同非洲国家的团结合作作为中国对外政策的重要基础。第二,开展对非合作,讲一个“实”字, 只要是中方作出的承诺,就一定会不折不扣落到实处。第三,加强中非友好,讲一个“亲”字。中非人民有着天然的亲近感,要更加重视中非人文交流,积极推动青年交流,使中非友好事业后继有人。第四,解决合作中的问题,讲一个“诚”字, 中方坦诚面对中非关系面临的新情况新问题,本着相互尊重、合作共赢的精神加以妥善解决。不仅对非洲,“真、实、亲、诚”理念已经成为中国与所有发展中国家加强团结合作时坚持的重要理念。