Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

ҚЫТАЙ МЕН АФРИКАНЫҢ ТАҒДЫРЛАС ОРТАҚ ТҰЛҒАСЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

ҚыТАЙ МЕН АФрИКА АрАСыНДА ТЕрЕҢ, ДӘСТҮрЛІ ДОСТыҚ БАр. 2013 ЖыЛы  25 НАУрыЗДА  СИ ЦЗИНЬПИН Т АНЗАНИЯН ы Ң Д А р-ЭС-С А Л АМ ҚА Л А С ы НДА СӨЙЛЕГЕН СӨЗІНДЕ Қ ы Т АЙ МЕН А Ф р ИКА “Т АҒД ы рЛ А С ОрТАҚ ТҰЛҒА”, АФрИКА ЕЛДЕрІНІҢ “ӨЗ ЕЛІНІҢ ЖАҒДАЙыНА ҮЙЛЕСЕТІН ДАМУ ЖОЛ ыН ҚА рАСТ ырУ ыН ҚОЛДАЙД ы” ДЕП БАСА ДӘрІПТЕДІ. СИ ЦЗИНЬПИН 28 НАУрыЗДА, ОҢТҮСТІК АФрИКАНыҢ ДУрБАН Қ А ЛАС ыНДА О ҢТ ҮСТ І К АФ рИ К А Н ыҢ ЕЛБАСыМЕН  КЕЗДЕСІП,  ҚыТАЙ-АФрИКА Қ АТ ы НА СТА ры , АФ р И К А ЖАҒ ДАЙ ы ЖӨ НІ НДЕ І Ш К Е р І ЛЕ Й Ө З А рА П І К І р АУыСТырҒАНДА “ҚыТАЙ МЕН АФрИКА БЕЙНЕТ ПЕН ЗЕЙНЕТТІ БІрГЕ ТАрТҚАН ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒА” ДЕП ІЛГЕрІЛЕЙ АЛҒА ҚОЙДы. 2015 ЖыЛы  ҚАрАШАДА СИ ЦЗИНЬПИН БЕЙЖІҢДЕ  ЛИБЕрИЯНыҢ П рЕЗИДЕНТІМЕН СҰХБАТТАСҚ АНДА ҚыТАЙ-АФрИКА ҚАТыНАСТАрыН “БЕЙНЕТ ПЕН ЗЕЙНЕТТІ БІрГЕ ТАрТҚАН ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒА ДАН”  ІШКЕрІЛЕЙ  ТҮрДЕ “ ыНТЬМАҚТАСА ТЕҢ ИГ ІЛІКТЕНЕТІН МҮДДЕЛЕС ОрТАҚ ТҰЛҒАҒА” КЕҢЕЙТТІ. 2015 ЖыЛы ЖЕЛТОҚСАНДА, СИ ЦЗИНЬПИН Қ ы Т АЙ-А Ф р ИКА ы НТ ы МАҚ Т А С Т ы Қ Ф О р У М ы Н ы Ң  Й О Х А Н Н Е С Б У р Г   С АММИТІНЕ ҚАТ ы СҚАНД А Қ ы Т АЙ- АФрИКА ҚАТыНАСТАрыН “ЖАН-ЖАҚТы СТ рАТ Е Г И ЯЛ ыҚ ыНТ ыМА Қ ТА СТ ыҚ - СЕрІКТЕСТІК ҚАТыНАСҚА” КӨТЕрУДІ АЛҒА ҚОЙДы, ӘрІ ТҰҢҒыШ МӘрТЕ “ҚыТАЙ- АФрИКА ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒА” ДЕГЕН ТҰЖырыМДАМАНы ПАЙДАЛАНДы. 2018 ЖыЛы 03  ҚырКҮЙЕКТЕ,  СИ  ЦЗИНЬПИН Қ ы Т АЙ-А Ф р ИКА ы НТ ы МАҚ Т А С Т ы Қ ФОрыМыНыҢ  БЕЙЖІҢ   САММИТІНДЕ “ АНАҒҰрЛыМ БЕрІК ҚыТАЙ-АФрИКА ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАСыН ҚҰрУДы” АЛҒА ҚОЙДы, ӘрІ МыНАДАЙ 6 ЖАҚТАН ЖАН-ЖАҚТы ТҮСІНІКТЕМЕ ЖАСА Ды: ЖАУАПКЕрШІЛІКТІ ТЕҢ АрҚАЛАЙТыН, ыНТыМАҚТАСА ТЕҢ ИГІЛІКТЕНЕТІН, БАҚыТҚА ТЕҢ КЕНЕЛЕТІН, МӘДЕНИЕТТІ БІрГЕ ГҮЛДЕНДІрЕТІН, ҚАУІПСІЗДІКТІ БІрГЕ БЕКЕМДЕЙТІН, БІрГЕ ЖАрАСыМДы ӨМІр СҮрЕТІН ҚыТАЙ-АФрИКА ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАСы. ҚыТАЙ-АФрИКА ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАСы – СИ ЦЗИНЬПИННІҢ ҚыТАЙ- АФ рИ К А Қ АТ ыНАСТА рыН Ө СК Е ЛЕ Ң ТҮЖырыМДАУы, ОЛ ҚыТАЙДыҢ АФрИКАҒА БАҒыТТАҒАН ҚАТыНАСТАрыНА БЕрГЕН ЕҢ ЖАҢА ТҰрАҚТАНДырУ МЕН ОЙыН БЕЙНЕЛЕЙДІ, АДАМЗАТТыҢ ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАСыН ҚАЛыПТАСТырУДыҢ ТАрИХИ ҮДЕрІСІНДЕ АЛДыҢҒы ҚАТАрДАН ОрыН АЛыП ОТыр.


中非命运共同体

中国与非洲有着深厚的传统友谊。2013年3月25日,习近平在坦桑尼亚达累斯萨拉姆发表演讲,强调中非“从来都是命运共同体”,支持非洲国家“探索适合本国国情的发展道路”。3月28日,习近平在南非德班同非洲国家领导人就中非关系、非洲形势深入交换意见时进一步提出,“中非是休戚与共的命运共同体”。2015年11月,习近平在北京同利比里亚总统会谈时,将中非关系从“休戚与共的命运共同体”进一步延伸至“合作共赢的利益共同体”。2015年12月,习近平出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会期间提出,把中非关系提升为“全面战略合作伙伴关系”,并首次使用“中非命运共同体”的提法。2018年9月3日,习近平在中非合作论坛北京峰会上提出“共筑更加紧密的中非命运共同体”,并从6个方面作出全面诠释:责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体。中非命运共同体是习近平关于中非关系的高度概括,体现中国对中非关系的最新定位与思考,在推动构建人类命运共同体的历史进程中走在了前列。