Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

ҚЫТАЙ МЕН АСЕАН-НІҢ ТАҒДЫРЛАС ОРТАҚ ТҰЛҒАСЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

ОҢТҮСТІК-ШыҒыС АЗИЯ ЕЛДЕрІНІҢ А СС ОЦИАЦИЯС ы (ASEAN) Қ ы Т АЙ К Ө рШ І ЛЕСТІ К ДИ П ЛО МАТ И ЯС ыН ыҢ БАСыМ БАҒыТы. 2013 ЖыЛы ҚАЗАНДА СИ ЦЗИНЬПИН ИНДОНЕЗИЯ ПАрЛАМЕНТІНДЕ СӨЙЛЕГЕН «ҚыТАЙ-АСЕАН ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАСыН ҚОЛ ҰСТАСА ҚҰрАЙыҚ» ДЕГЕН СӨЗІНДЕ ҚыТАЙ “ИНДОНЕЗИЯМЕН ЖӘНЕ АСЕАН-ДАҒы БАСҚА ДА ЕЛДЕрМЕН О рТАҚ Қ ҰЛШ ыНУ А рҚ ыЛ ы Г ҮЛДЕНУ МЕН ҚҰЛДырАУДА, ҚАУІП-ҚАТЕрДЕ БІрГЕ БОЛАТыН, ҚИыНШыЛыҚТы БІрГЕ ЖЕҢЕТІН, ТАТУ КӨрШІ, ЖАҚСы ДОС, ТАМАША СЕрІК БОЛыП, ЕТЕНЕ ҚыТАЙ-АСЕАН ЕЛДЕрІНІҢ ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАСыН ҚОЛ ҰСТАСА БІрГЕ ҚҰрыП, ЕКІ ТАрАПҚА ЖӘНЕ ОСы ӨҢІрДЕГІ ХАЛыҚҚА АНАҒҰрЛыМ КӨП ИГІЛІК ЖАрАТУДы ҚАЛАЙДы” ДЕП АТАП КӨрСЕТТІ. ҚыТАЙ-АСЕАН ЕЛДЕрІНІҢ ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАСыН ҚАЛыПТАСТырУ ЕЛЕУЛІ ДӘУІрЛІК МӘН АЛАДы, ҚыТАЙ- АСЕАН ЕЛДЕрІ ҚАТыНАСТАрыНыҢ ДАМУыНДА ЕЛЕУЛІ ЖЕТЕКШІ СИПАТТ ы ыҚПА Л ЖАСАЙДы. ҚыТАЙ-АСЕАН ЕЛДЕрІНІҢ АНАҒҰрЛыМ ТыҒыЗ ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАСы БЕЙБІТШІЛІККЕ ҰМТыЛУ, ДАМУДы КӨЗДЕУ, ыНТыМАҚТАСТыҚТы ҚОЛДАУ, ТЕҢ  ИГІЛІКТЕНУГЕ  ТАЛПыНУ  СыНДы ДӘУІр АҒыМыНА, АЗИЯДАҒы ЕЛДЕр МЕН ДҮНИЕЖҮЗІНДЕГІ ЕЛДЕр ХАЛҚыНыҢ ОрТАҚ МҮДДЕСІНЕ ҮЙЛЕСЕДІ, ОЛ КЕҢ КӨЛЕМДІ ДАМУ МҮМКІНДІГІНЕ ЖӘНЕ ОрАСАН ЗОр ДАМУ ӘЛЕУЕТІНЕ ИЕ.


中国—东盟命运共同体

东盟是中国周边外交的优先方向。2013年10月,习近平在印度尼西亚国会发表了题为《携手建设中国—东盟命运共同体》的演讲。他指出,中国“愿同印尼和其他东盟国家共同努力,使双方成为兴衰相伴、安危与共、同舟共济的好邻居、好朋友、好伙伴,携手建设更为紧密的中国—东盟命运共同体,为双方和本地区人民带来更多福祉”。中国—东盟命运共同体的构建有其显著的时代意义,也对中国与东盟国家关系的发展有显著的指导性影响。一个更加紧密的中国—东盟命运共同体,符合求和平、谋发展、促合作、图共赢的时代潮流,符合亚洲和世界各国人民共同利益,具有广阔发展空间和巨大发展潜力。