Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

КӨРШІЛЕСТІК ТАҒДЫРЛАС ОРТАҚ ТҰЛҒА

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

КӨрШІЛЕС рЕГИОНДАр ҚыТАЙДыҢ БЕЙБІТ ДАМУыНДАҒы МАҢыЗДы АрҚА ТІ рЕК, КӨ рШІЛЕСТІК ДИПЛОМАТИЯ ҚыТАЙДыҢ ЖАЛПы ДИПЛОМАТИЯЛыҚ ЖОСПАрЛАУыНДА МАҢыЗДы ОрыНДА ТҰ р А Д ы . 2013 Ж ы Л ы Қ А ЗАНДА ҚыТАЙ ХАЛыҚ рЕСПУБЛИКАСы (ҚХр) ҚҰрыЛҒАННАН БЕрГІ ТҰҢҒыШ КЕЗЕКТІ КӨрШІЛЕСТІК ДИПЛОМАТИЯ ҚыЗМЕТІ ЖӨНІНДЕГІ ОТырыСТА КӨрШІЛЕСТІК ДИПЛОМАТИЯ ДИПЛОМАТИЯНыҢ БАСыМ БАҒыТы ДЕП ТАНыЛыП, КӨрШІЛЕСТІК ДИПЛОМАТИЯНыҢ ДИПЛОМАТИЯНыҢ Ж А ЛП ы Ж АҒДАЙ ыНДАҒ ы МАҢ ыЗД ы ОрНыН КӨрНЕКТІЛЕНДІрЕ ТҮСТІ. СИ ЦЗИНЬПИН ОТырыСТА КӨрШІЛЕСТІК ДИПЛОМАТИЯ ҚыЗМЕТІН ОЙДАҒыДАЙ ӨрІСТЕТУ “ҚОС 100 ЖыЛДыҚ” КҮрЕС НыСАНАСыН ОрыНДАУДыҢ, ЖҰҢХУА ҰЛТ ы Н ы Ң ҰЛ ы Г ҮЛДЕНУІ С ы НД ы ҚыТАЙ АрМАНыН ЖҮЗЕГЕ  АСырУДыҢ Қ АЖЕТ І НЕН Т УҒ АН, К Ө р Ш І ЛЕС Т І К ДИПЛОМАТИЯНы ТАСҚыНДы ЖІГЕрМЕН ӨрІСТЕТІП, ҚыТАЙДыҢ ДАМУы ҮШІН ТАМАША КӨрШІЛЕСТІК ОрТА ӘЗІрЛЕУГЕ ҰМТыЛУ, ҚыТАЙДыҢ ДАМУы АрҚыЛы КӨрШІЛЕС ЕЛДЕрДІҢ ДАМУыН АНАҒҰрЛыМ МОЛ ИГІЛІККЕ БӨЛЕУ, БІрГЕ ДАМУДы ЖҮЗЕГ Е АС ырУ,  ТАҒ Д ырЛАС  О рТАҚ ТҰЛҒА ТАНыМыН КӨрШІЛЕС ЕЛДЕрГЕ СІҢІ рУ КЕ рЕК ДЕП АТАП КӨ рСЕТТІ. 2014 ЖыЛы ҚАрАШАДА ШАҚырыЛҒАН ҚКП ОК-НыҢ СырТҚы ІСТЕр ҚыЗМЕТІ ЖӨНІНДЕГІ ЖИНАЛыСыНДА СИ ЦЗИНЬПИН КӨрШІЛЕСТІК ДИПЛОМАТИЯ ҚыЗМЕТІН ОЙДАҒыДАЙ МыҚТы ИГЕрУ, КӨрШІЛЕСТІК ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒА ОрНАТУ, “ЖАҚыН ӨТ У, А ДА Л БОЛ У, ТИІМДІЛІК ЖАСАУ, СыЙСыМДы БОЛУ” СыНДы КӨрШІЛЕСТІК ДИПЛОМАТИЯ ҰСТАНыМыН ЖАҚТАУ, КӨрШІЛЕрМЕН ТАТУ-ТӘТТІ ӨТУ, КӨрШІНІ СЕрІК ТҰТУ, КӨрШІМЕН БЕрЕКЕЛІ БОЛУҒА, КӨрШІЛЕрДІ АЛАҢДАТПАУҒА, КӨрШІЛЕрГЕ ИГІЛ ІК Ж ЕТКІЗ У ГЕ ТАБ АНД ы Б О Л У, КӨрШІЛЕС ЕЛДЕрМЕН АрАДАҒы ӨЗАрА ПАЙДА ЖЕТКІЗУДІ, ыНТыМАҚТАСТыҚТы, ҰЛАСТырУ-ТҰТАСТырУДы ЖЕБЕУ КЕрЕК ДЕП БАСА ДӘрІПТЕДІ. КӨрШІЛЕСТІК ДИПЛОМАТИЯНыҢ ҮЗДІКСІЗ ДАМУыНА САЙ, КӨрШІЛЕСТІК ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒА ҚАЛыПТАСТырУ КӨрШІЛЕСТІК Д И П Л О М А Т И Я Н ы Ң М А Ң ы З Д ы Н ы С А НА С ы НА А Й НА ЛД ы . Қ ы Т А Й КӨрШІЛЕСТІК ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАНы ҚҰрУДыҢ ТІрЕКТІ КҮШІ БОЛУ САНАТыМЕН, ІрІ ЕЛДІК рӨЛІН АТҚАрУҒА, КӨрШІЛЕСТІК ТАҒ Д ырЛА С О рТАҚ ТҰЛҒ АН ы Ң К ҮН ІЛГЕрІ ЖҮЗЕГЕ АСУыН ЖЕБЕУ ЖӨНІНЕН АНАҒҰ рЛ ы М З О р Ж А УА ПКЕ р ШІЛІК  АрҚАЛАЙДы.


周边命运共同体

周边地区是中国和平发展的重要依托,周边外交在中国总体外交布局中处于重要地位。2013年10月,中华人民共和国成立以来的首次周边外交工作座谈会,把周边外交作为外交的优先方向,更加突出了周边外交在外交全局中的重要位置。习近平在会上指出,做好周边外交工作,是实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦的需要,要更加奋发有为地推进周边外交,为中国发展争取良好的周边环境,使中国发展更多惠及周边国家,实现共同发展,让命运共同体意识在周边国家落地生根。2014年11月,在中央外事工作会议上,习近平强调,要切实抓好周边外交工作,打造周边命运共同体,秉持“亲、诚、惠、容”的周边外交理念,坚持与邻为善、以邻为伴,坚持睦邻、安邻、富邻,深化同周边国家的互利合作和互联互通。随着周边外交的不断开展,周边命运共同体的构建成为周边外交的重要目标。中国作为周边命运共同体建设的中坚力量,将更大地发挥负责任大国的作用,以促进周边命运共同体的早日实现。