Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

«ЖАҚЫН ӨТУ, АДАЛ БОЛУ, ТИІМДІЛІК ЖАСАУ, КЕҢ ПЕЙІЛ БОЛУ» ҰСТАНЫМЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

2013 Ж ы Л ы 24 ҚА ЗАНДА, СИ ЦЗИНЬПИН ТӨҢІрЕКТІК ДИПЛОМАТИЯ Қ ы З М Е Т І Ж Ө Н І Н Д Е Г І Ә Ң Г І М Е МӘЖІЛІСІНДЕ Б ы ЛАЙ ДЕП Б А С А ДӘрІПТЕГЕН ЕДІ: ҚыТАЙДыҢ ТӨҢІрЕКТІК ДИПЛОМАТИЯСыНыҢ НЕГІЗГІ БАҒыТы— КӨрШІЛЕрМЕН ТАТУ-ТӘТТІ ӨТУ, КӨрШІНІ ДОС ТҰТУ, КӨрШІМЕН БЕрЕКЕЛІ БОЛУҒА, КӨрШІЛЕрДІ АЛАҢДАТПАУҒА, КӨрШІЛЕрГЕ ИГІЛ ІК Ж ЕТКІЗ У ГЕ ТАБ АН Д ы Б О Л У, ЖАҚыН ӨТУ, А ДА Л БОЛ У, ТИІМДІЛІК ЖАСАУ, КЕҢ ПЕЙІЛ БОЛУ ҰСТАНыМыН КӨрНЕКТІЛЕНДІрУ. МҰНДАҒы «ЖАҚыН ӨТУ» — ӨҢІрЛІК ЖАҚыНДыҚТы, АДАМДАр АрАСыНДАҒы ТУыСҚАНДыҚ, ДОСТыҚ СҮЙІСПЕНШІЛІКТІ БЕКЕМДЕУ ҮШІН, КӨрШІМЕН ТАТУ-ТӘТТІ БОЛУ, БІр-БІрІНЕ ҚОЛ ҰШыН БЕрУ, ТЕҢДІКТІ ДӘрІПТЕУ, СҮЙІСПЕНШІЛІККЕ КӨҢІЛ БӨЛУ, ҮНЕМІ КЕЗДЕСУ, КӨБІрЕК АрА ЛАСУ, КӨПТІҢ КӨҢІЛІНЕН ШыҒАТыН, КӨПТІҢ ҚАЛАУыН ТАБАТыН ІСТЕрДІ КӨБІрЕК ІСТЕУ, СОЛ АрҚыЛы ТӨҢІрЕКТЕГІ ЕЛДЕрДІҢ БІЗБЕН ТІПТІ ДЕ ТАТУ-ТӘТТІ, ТІПТІ ДЕ ЖАҚыН ӨТУІНЕ, ТІПТІ ДЕ О рТАҚ ТАН ыМҒА КЕЛУІНЕ, БІЗДІ ТІПТІ ДЕ ҚОЛДАУыНА ИЕ БОЛУ, ТАТУЛыҚ ҚУАТыН, БАУрАУ ҚУАТыН, ыҚПАЛ  ҚУАТыН   АрТТырУ   ДЕГЕНДІК. АЛ «АДАЛ БОЛУ» — ӨЗГЕЛЕрГЕ ӘДІЛДІКПЕН МӘМІЛЕ ЖАСАЙТыН, СЕНІМДІЛІГІМЕН КӨПТІҢ КӨҢІЛІН ТА БАТ ыН ТАТУЛ ыҚ ЖОЛыНА ТАБАНДы БОЛУДы, МҰНДА, ТӨҢІ рЕКТЕГІ ЕЛ ДЕ рГЕ Ш ыН ПЕЙІЛ , А Д А Л КӨҢ ІЛ ІМЕН МӘ МІЛ Е Ж А С А У, СОЛ АрҚыЛы ТІПТІ ДЕ КӨП ДОС ТҰТУ, ТІПТІ ДЕ КӨП СЕрІК ТАБУ ДЕГЕНДІК. «ТИІМДІЛІК ЖАСАУ» — ТӨҢІрЕККЕ ИГІЛІК ЖЕТКІЗУ, ӨЗАрА ТИІМДІЛІК ЖАСАП, ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУ ҰСТАНыМыН АТҚАрУДы, МҰНДА ТӨҢІрЕКТЕГІ ЕЛДЕрМЕН ӨЗАрА ТИІМДІЛІК ЖАСАСУ, ПАЙДА ЖЕТКІЗУ ПрИНЦИПІ БОЙыНША ыНТыМАҚТАСТыҚ ОрНАТыП, ТІПТІ ДЕ ТыҒыЗ ОрТАҚ МҮДДЕ ТОрыН ҚАЛыПТАСТырыП, ЕКІ ЖАҚТыҢ МҮДДЕСІНІҢ ТОҒыСУыН ТІПТІ ДЕ ЖОҒАры БЕЛЕСКЕ КӨТЕрІП, ТӨҢІрЕКТЕГІ ЕЛДЕрДІ ЕЛІМІЗДІҢ ДАМУыНАН ИГІЛІКТЕНДІрІП, ЕЛІМІЗДІ ДЕ ТӨҢІрЕКТЕГІ ЕЛДЕрДІҢ ОрТАҚ ДАМУыНАН ИГІЛІКТЕНДІрУ ЖӘНЕ ОЛАрДАН МЕДЕТ АЛУ ДЕГЕНДІК. АЛ «КЕҢ ПЕЙІЛ БОЛУ» — ЕСІК АШУ, КЕҢ ПЕЙІЛ БОЛУ, ОрТАҚТыҚҚА ҰМТыЛУ, ПАрыҚТы САҚТАУ СыНДы ІрГЕЛІ ЕЛДІК КЕҢ ПЕЙІЛДЕ БОЛУДы, МҰНДА К ЕҢ П ЕЙ І Л Б О ЛУ И ДЕЯС ыН ДӘрІПТЕП, АЛыП АЗИЯ—ТыНыҚ МҰҚИТ АЛАБы БӘрІМІЗДІҢ ОрТАҚ ДАМУыМыЗҒА ЖЕТЕДІ ДЕЙТІН ТІПТІ ДЕ КЕҢ ПЕЙІЛМЕН, ТІПТІ ДЕ БЕЛСЕНДІ ПОЗИЦИЯМЕН ӨҢІрЛІК ыНТыМАҚТАСТыҚТы ЖЕБЕУ ДЕГЕНДІК. ЖАҚыН ӨТУ, АДАЛ БОЛУ, ТИІМДІЛІК ЖАСАУ, КЕҢ ПЕЙІЛ БОЛУ— ҚыТАЙДыҢ ЖАҢА ЖАҒДАЙДА БЕЙБІТ ДАМУ ЖОЛыМЕН ЖҮрУГЕ ТАБАНДы БОЛАТыНДыҒыНыҢ ЖАНДы ЖАрНАМАСы, КӨП ЖыЛДАН БЕрГІ ТӨҢІрЕКТІК ДИПЛОМАТИЯ ІС ЖҮЗІНДІГІНІҢ СыНДАрЛы ТҰЖырыМДАЛУы.


“亲、诚、惠、容” 理念

2013年10月24日,习近平在周边外交工作座谈会上强调,中国周边外交的基本方针,就是坚持与邻为善、以邻为伴, 坚持睦邻、安邻、富邻,突出体现“亲、诚、惠、容”的理念。“亲”是指巩固地缘相近、人缘相亲的友好情谊,要坚持睦邻友好、守望相助,讲平等、重感情,常见面、多走动,多做得人心、暖人心的事, 使周边国家对我们更友善、更亲近、更认同、更支持,增强亲和力、感召力、影响力。“诚”是指坚持以诚待人、以信取人的相处之道,要诚心诚意对待周边国家,争取更多朋友和伙伴。“惠”是指履行惠及周边、互利共赢的合作理念,要本着互惠互利的原则同周边国家开展合作,编织更加紧密的共同利益网络,把双方利益融合提升到更高水平,让周边国家得益于我国发展,使我国也从周边国家共同发展中获得裨益和助力。“容”是指展示开放包容、求同存异的大国胸怀,要倡导包容的思想, 强调亚太之大容得下大家共同发展,以更加开放的胸襟和更加积极的态度促进地区合作。“亲、诚、惠、容”是新形势下中国坚持走和平发展道路的一份生动宣言,是对多年来中国周边外交实践的一个精辟概括。