Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

ЯДРОЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ТАНЫМЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

2 0 1 4 Ж ы Л ы 2 4 Н А У р ы З Д А НИДЕрЛАНДыНыҢ ГААГА ҚАЛАСыНДА ӨТКЕН ЯДрОЛыҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ҮШ ІНШ І С АММИТТЕ СИ ЦЗИНЬПИН МАҢыЗДы СӨЗ СӨЙЛЕДІ. ОНДА ТИІМДІ, ҮЙЛЕСІМДІ, ТЕҢ ІЛГЕрІЛЕЙТІН ЯДрОЛыҚ ҚАУІПСІЗДІК ТАНыМыН ТҰҢҒыШ рЕТ, ТОЛ ыҚ БАЙ ыМД А Д ы. ОН ыҢ БАСТ ы МАЗМҰНыН МыНАДАЙ ТӨрТ СӨЙЛЕМГЕ ЖИНАҚТАУҒА БОЛАДы: БІрІНШІ, ДАМУ МЕН ҚАУІПСІЗДІККЕ ТЕҢ МӘН БЕрІП, ЯДрО ЭНЕрГИЯСы  ІСІН  ҚАУІПСІЗДІКТІ А ЛҒыШАрТ ЕТЕ ОТырыП ДАМыТУҒА КЕПІЛДІК БЕрУ ТИІС; ЕКІНШІ, ҚҰҚыҚ ПЕН БОрыШҚА ТЕҢ МӘН БЕрІП, Әр ЕЛДІҢ ҚҰҚыҚ-МҮДДЕСІНЕ ҚҰрМЕТ ЕТУ НЕГІЗІНДЕ, ХАЛыҚАрАЛыҚ ЯДрО ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ АЯҚ АЛыСыН ТЕЗДЕТУ ТИІС; ҮШІНШІ, ӨЗ БИЛІГІ ӨЗІНДЕ БОЛУ МЕН  ӨЗАрА ҚО Л Д АУ ҒА ТЕҢ МӘ Н Б Е рІП, ӨЗА рА ТИІМДІЛІК ЖЕТКІЗІП, БІрГЕ ИГІЛІКТЕНУ Ж О Л ы МЕН ЯД р О Қ А УІПСІЗДІГ ІНЕ ЖАППАЙ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ КЕрЕК; ТӨрТІНШІ, УАҚыТША ОҢАУ МЕН ТҮБЕГЕЙЛІ ОҢАУҒА ТЕҢ МӘН  БЕрІП,  ҚАЙНАрыНАН  БАСТАП Т ы Ю Н ы С АНА С ы НЕГ І З І НДЕ ЯД рО ҚАУІПСІЗДІГІН ЖАППАЙ ІЛГЕрІЛЕТУГЕ ҚҰЛШыНУ  КЕрЕК.  БҰДАН  ТыС,  ҚыТАЙ БАЯНДы  ЯДрОЛыҚ  ҚАУІПСІЗДІКТІ  ЖҮЗЕГЕ АСырУДА ӨЗІНДІК ҚҰЛШыНыСТАр МЕН ҮЛЕСТЕр ҚОСА БЕрЕТІН ЖӨНІНДЕ ДЕ УӘДЕ БЕрДІ. ОСыЛАЙША ҚыТАЙ ЯДрОЛыҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ рЕСМИ ОрТАҒА ҚОЙҒАН БІрІНШІ ЕЛ БОЛДы.


核安全观

2014年3月24日,在荷兰海牙举行的第三届核安全峰会上,习近平发表重要讲话,首次全面阐述了理性、协调、并进的核安全观。其主要内容可以概括为四句话: 一是发展和安全并重,以确保安全为前提发展核能事业。二是权利和义务并重,以尊重各国权益为基础推进国际核安全进程。三是自主和协作并重,以互利共赢为途径寻求普遍核安全。四是治标和治本并重,以消除根源为目标全面推进核安全努力。此外,中国还承诺,为实现持久核安全,愿意继续作出自己的努力和贡献。由此,中国成为第一个正式提出核安全观的国家。