Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

“АУЫС-ТҮЙІС ЖАСАУ, ӨЗАРА ҮЛГІ АЛУ”ӨРКЕНИЕТ ТАНЫМЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

2014 Ж ы Л ы 27 НА У ры ЗДА СИ ЦЗИНЬПИН БҰҰ ЮНЕСКО-ДА САПАрДА БОЛҒ А НДА АУ ыС-Т ҮЙ І С П Е Н Ө ЗА рА ҮЛГІ АЛУ СыНДы ӨрКЕНИЕТ ТАНыМыН АЛҒА ҚОЙДы. ОНыҢ ӨЗЕКТІ МАЗМҰНы МыНАДАЙ: ӨрКЕНИЕТ АЛУАН БОЯУЛы, АДАМЗАТ ӨрКЕНИЕТТЕрІ АЛУАН БОЯУЛы БОЛҒАСыН ДА АУыС-ТҮЙІС ПЕН ӨЗАрА ҮЛГІ АЛУ ҚҰНыНА ИЕ; ӨрКЕНИЕТТЕрДІҢ ТЕрЕЗЕСІ ТЕҢ, АДАМЗАТ ӨрКЕНИЕТТЕрІНІҢ ТЕрЕЗЕСІ ТЕҢ БОЛҒАСыН ДА АУыС-ТҮЙІС ПЕН ӨЗАрА ҮЛГІ АЛУДыҢ АЛҒы ШАрТТАры ӘЗІрЛЕГЕН; ӨрКЕНИЕТ ИНКЛЮЗИВТІ, АДАМЗАТ ӨрКЕНИЕТТЕрІ ИНКЛЮЗИВТІ БОЛҒАСыН ДА АУыС-ТҮЙІС ПЕН ӨЗАрА ҮЛГІ АЛУҒА ҚОЗҒАУШы КҮШ БОЛҒАН. АУыС-ТҮЙІС ПЕН ӨЗАрА ҮЛГІ АЛУ СыНДы ӨрКЕНИЕТ ТАНыМыНДА ТАБАНДы БОЛыП, ҰҚСАМАҒАН ӨрКЕНИЕТТЕр АрА ӨЗАрА ҚҰрМЕТТЕУ, ЖАрАСыМДы, ҚАТАр ТҰрУДыҢ ҚАДАМыН ТЕЗДЕТУ АрҚыЛы АУыС-ТҮЙІС ПЕН ӨЗАрА ҮЛГІ АЛУДы Әр ЕЛ ХАЛҚыНыҢ ДОСТыҒыН НыҒАЙТУДыҢ КӨПІрІ, АДАМЗАТ ҚОҒАМыН АЛҒА ІЛГЕрІЛЕТУДІҢ ҚОЗҒАУШы КҮШІ, ДҮНИЕЖҮЗІНІҢ БЕЙБІТШІЛІГІН ҚО рҒАУД ыҢ Д Ә НЕКЕ рІ ЕТУ КЕ рЕК; ҰҚСАМАҒАН ӨрКЕНИЕТТЕрДЕН ПАрАСАТ ПЕН  МӘЙЕК  АЛыП,  АДАМДАрДыҢ рУХАНИ ТІрЕГІ МЕН КӨҢІЛ КӨГІНІҢ ЖҰБАНыШы ЕТУ, АДАМЗАТ ОрТАҚ ДӨП КЕЛІП ОТырҒАН ТҮрЛІ САЙыСТАрДы ҚОЛ ҰСТАСА ШЕШУ

КЕрЕК.


交流互鉴的文明观

2014年3月27日,  习近平访问联合国教科文组织时,提出了交流互鉴的文明观。其核心内涵是:文明是多彩的,人类文明因多样才有交流互鉴的价值;文明是平等的,人类文明因平等才有交流互鉴的前提;文明是包容的,人类文明因包容才有交流互鉴的动力。坚持交流互鉴的文明观,应该推动不同文明相互尊重、和谐共处,让文明交流互鉴成为增进各国人民友谊的桥梁、推动人类社会进步的动力、维护世界和平的纽带;应该从不同文明中寻求智慧、汲取营养,为人们提供精神支撑和心灵慰藉,携手解决人类共同面临的各种挑战。