Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

ЖАЛПЫТҰЛҒАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТ ҚАУІПСІЗДІГІ ТАНЫМЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

2014 Ж ы Л ы СӘУІ рДЕ Қ К П ОК МЕМЛЕКЕТТІК ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІНІҢ БІрІНШІ ЖИНАЛыСыНДА БАС ХАТШы СИ ЦЗИНЬПИН ЖАЛПыТҰЛҒАЛыҚ МЕМЛЕКЕТ ҚАУІПСІЗДІГІ ТАН ыМ ыНА ТАБАНД ы Б О Л ы П, ХА Л ы ҚТ ы Ң ҚАУІПСІЗДІГІН БАСТы МАҚСАТ, САЯСИ ҚАУІПСІЗДІКТІ АрҚАУ, ЭКОНОМИКАЛыҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ НЕГІЗ, ӘСКЕрИ ІСТЕр, МӘДЕНИЕТ, ҚОҒАМ ҚАУІПСІЗДІГІН КЕПІЛ ЕТІП, ХАЛыҚАрАЛыҚ Қ А УІ П СІ ЗДІ К К Е СҮЙ ЕНЕ ОТ ыры П , Қ ы Т АЙ ҮЛГІСІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАУІПСІЗДІК ЖОЛыН САЛУ КЕрЕК ДЕГЕН ҰСТАНыМДы АЛҒА ҚОЙДы. 2017 ЖыЛы  Қ А ЗАНДА Қ К П XIX Қ Ұ рыЛТАЙ ыН ыҢ ЖАЛПыТҰЛҒАЛыҚ МЕМЛЕКЕТ ҚАУІПСІЗДІГІ Т АН ы М ы Н ЖАҢА ДӘУІ рДЕ Қ ы Т АЙ ҮЛГІСІНДЕГІ СОЦИАЛИЗМДЕ ТАБАНДы БОЛУ МЕН ОНы ДАМыТУДыҢ НЕГІЗГІ ЖОБАСыНА ЕНГІЗДІ, ӘрІ МыНАЛАрДы АТАП КӨрСЕТТІ: МЕМЛЕКЕТ МҮДДЕСІН БӘрІНЕН ЖОҒАры ҚОЮҒА, ХАЛыҚТыҢ ҚАУІПСІЗДІГІН БАСТы МАҚСАТ ЕТУГЕ, САЯСИ Қ АУІПСІЗДІК ТІ А рҚАУ ЕТУГ Е ТАБАНДы БОЛыП, СырТҚы ҚАУІПСІЗДІК ПЕН ІШКІ ҚАУІПСІЗДІКТІ, МЕМЛЕКЕТ ТЕррИТОрИЯСыНыҢ ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН АЗАМАТТАрДыҢ  АМАНДыҒыН, ДӘСТҮрЛІ Қ АУІПСІЗДІК П ЕН ДӘС ТҮ рЛІ ЕМЕС ҚАУІПСІЗДІКТІ, ТӨЛ ҚАУІПСІЗДІК ПЕН ОрТАҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ БІрТҰТАС ЖОСПАрЛАП, МЕМЛЕК ЕТ Қ АУІ П СІЗДІ Г І ЖҮЙ ЕСІН КЕМЕЛДЕНДІрІП,  МЕМЛЕКЕТ  ҚАУІПСІЗДІГІ Т А рА П ы НДАҒ ы  Қ УАТ  Қ Ұ ры Л ы С ы Н К ҮШ ЕЙ Т І П , МЕМЛЕК ЕТ Т І Ң И ЕЛІ Г І Н, ҚАУІПСІЗДІГІН ЖӘНЕ ДАМУ МҮДДЕСІН БАТыЛ ҚОрҒАУ КЕрЕК. ЖАЛПыТҰЛҒАЛыҚ МЕМЛЕКЕТ ҚАУІПСІЗДІГІ ТАНыМыНыҢ АЛҒА ҚОЙыЛУы ҚКП-НыҢ МЕМЛЕКЕТ ҚАУІПСІЗДІГІ ТАНыМыНыҢ ЖАҢА ДЕҢГЕЙ МЕН КЕҢІСТІККЕ КӨТЕрІЛГЕНІНІҢ БЕЛГІСІ. ОЛ ЖАҢА ДӘУІр МЕМЛЕКЕТ ҚАУІПСІЗДІГІ ҚыЗМЕТІНЕ ЖЕТЕКШІЛІК ЕТУДІҢ КҮШТІ ИДЕЯЛыҚ ҚАрУы.


总体国家安全观

2014年4月,在中央国家安全委员会第一次会议上,习近平总书记提出,必须坚持总体国家安全观,以人民安全为宗旨,以政治安全为根本,以经济安全为基础,以军事、文化、社会安全为保障,以促进国际安全为依托,走出一条中国特色国家安全道路。2017年10月,党的十九大将坚持总体国家安全观纳入新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略,明确提出必须坚持国家利益至上,以人民安全为宗旨,以政治安全为根本,统筹外部安全和内部安全、国土安全和国民安全、传统安全和非传统安全、自身安全和共同安全,完善国家安全制度体系,加强国家安全能力建设,坚决维护国家主权、安全、发展利益。总体国家安全观的提出,标志着中国共产党对国家安全的认识提升到了新的高度和境界,是指导新时代国家安全工作的强大思想武器。