Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

БҮКІЛӘЛЕМДІК БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНДЕ БҰРЫЛЫС ЖАСАУДЫ ЖЕБЕУ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

2014 Ж ы Л ы 28 МА УС ы МДА, С И  Ц З И Н Ь П И Н   Б Е Й Б І Т Қ А Т А р Т Ұ р У Д ы Ң БЕС ТҮ р ЛІ П р И НЦ И БІ ЖАрИЯЛАНҒАНыНыҢ 60 ЖыЛДыҒыН АТАП ӨТУ ЖИНАЛыСыНДА, ХАЛыҚАрАЛыҚ КҮШТЕ рД ІҢ СА Л ыСТ ырМАС ыНДАҒ ы Ж АҢА ӨЗГЕ р ІС ТЕ р ГЕ СӘ ЙКЕСІП, БҮК ІЛӘЛЕМДІК Б А СҚ А р У ЖҮЙЕСІ рЕФОрМАСыН ІЛГЕрІЛЕТУДІ ОрТАҒА ҚОЙДы. БҮКІЛӘЛЕМДІК САЙыСТАрДыҢ М О ЛА Ю ы НА І ЛЕ СЕ , БҮК І ЛӘЛЕ М ДІ К БАСҚАрУДы КҮШЕЙТІП, БҮКІЛӘЛЕМДІК БАСҚАрУ ТҮЗІЛІСІНЕ БҰрыЛыС ЖАСАУДы  І ЛГ Е р І ЛЕ Т У З А М А Н А УҚ ы М ы НА АЙН А Л Д ы. Б ҮКІЛ Ә Л ЕМД ІК БАС ҚА рУ Ж ҮЙЕСІН Б Ү КІЛ Д ҮНИЕД ЕГІ ЕЛ Д Е р БІрГЕ ҚҰрыП, БІрГЕ ИГІЛІКТЕНЕДІ, ОНы ҚАНДАЙ БІр МЕМЛЕКЕТТІҢ ЖА ЛҒыЗ ИГЕрУІНЕ КЕЛМЕЙДІ, БҮКІЛӘЛЕМДІК Б А С Қ А р У Қ Ұ р ы Л ы М ы Н Қ А Л А Й КЕМЕЛДЕНДырУДІ ӘрҚАЙСы ЕЛДЕр БІрГЕ БЕЛГІЛЕУІ КЕрЕК. ҚыТАЙ ҚАЗІрГІ ХАЛыҚАрАЛыҚ ЖҮЙЕНІҢ ҚАТыСУШыСы, Қ Ұ р УШ ы С ы , ҮЛЕС ҚОС УШ ы С ы , ХАЛыҚАрАЛыҚ ыНТыМАҚТАСТыҚТыҢ ДӘрІПТЕУШІСІ ЖӘНЕ ХАЛыҚАрАЛыҚ КӨП ЖАҚТыЛыҚ ҚАТыНАСыНыҢ БЕЛСЕНДІ ҚАТыНАСУШыСы. ҚыТАЙ БҮКІЛӘЛЕМДІК БАСҚАрУ ИДЕЯСыН ЖАСАМПАЗДыҚПЕН ДАМ ыТ УД ы І ЛГ Е рІ ЛЕТ І П , Ч Ж УНХУА (ҚыТАЙ) МӘДЕНИЕТІНДЕГІ БЕЛСЕНДІ ҚАрыМ ҚАТыНАС ЖОЛДАры МЕН БАСҚАрУ ҰСТАНыМыН ҚАЗІрГІ ДӘУІрМЕН ҮЙЛЕСТІрЕ ЖАҢҒ ырТ ыП ЖӘНЕ ОН ы БЕЛСЕНДІ ТҮрДЕ КӘДЕГЕ ЖАрАТыП, БҮКІЛӘЛЕМДІК БАСҚАрУДы КЕМЕЛДЕНДІрУГЕ ҚыТАЙ ПАрАСАТыН, ҚыТАЙ ҚУАТыН АрНАУҒА ҚҰЛШ ы НА Д ы . Қ ы Т АЙ МЕМЛЕКЕТ ЖАҒ ДАЙ ы Н Ш ы Ғ А р ТҮЙ ІН ЕТУДЕН ЖАЗБАЙ, ҚҰҚыҚ ПЕН БОрыШТыҢ ӨЗАрА ТЕПЕ-ТЕҢ БОЛУыНА ТАБАНДы БОЛыП, ДАМУШы ЕЛДЕр ЖӨНІНДЕГІ ӨЛШЕМНЕН ЖАЗБАЙ, ҚыТАЙДыҢ МҮДДЕСІН  ҚОрҒАУДы Қ А Л ы Ң ДАМУШ ы ЕЛДЕ рДІҢ О рТ АҚ МҮДДЕСІН ҚОрҒАУМЕН ҰШТАСТырАДы. ҚыТАЙ БІрГЕ АҚыЛДАСУ, БІрГЕ ДАМУ, ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУ  СыНДы  БҮКІЛӘЛЕМДІК Б А СҚ А р У К Ө ЗҚ А рА С ы Н ҰС Т АН ы П , ЖАУАПКЕрШІЛ ІрІ ЕЛДІК рӨЛІН ҮЗДІКСІЗ АТҚАрА Ды, БҮКІЛӘЛЕМДІК БАСҚАрУ ЖҮЙЕСІ рЕФОрМАСы МЕН ҚҰрыЛыСыНА БЕЛСЕНЕ АТ САЛыСыП, ҚыТАЙ ПАрАСАТы МЕН ҚУАТыН ҮЗДІКСІЗ АрНАЙДы.


促进全球治理体系变革

2014年6月28日, 习近平在和平共处五项原则发表60周年纪念大会上的讲话中提出,要适应国际力量对比新变化, 推进全球治理体系改革。随着全球性挑战增多,加强全球治理、推进全球治理体制变革已是大势所趋。全球治理体系是由全球共建共享的,不可能由哪一个国家独自掌握,全球治理结构如何完善应该由各国共同来决定。中国是现行国际体系的参与者、建设者、贡献者,是国际合作的倡导者和国际多边主义的积极参与者。中国要推动全球治理理念创新发展,积极发掘中华文化中积极的处世之道和治理理念同当今时代的共鸣点,努力为完善全球治理贡献中国智慧、中国力量。中国坚持从国情出发,坚持权利和义务相平衡,坚持发展中国家定位,把维护中国利益同维护广大发展中国家共同利益结合起来。中国秉持共商共建共享的全球治理观,将继续发挥负责任大国作用,积极参与全球治理体系改革和建设,不断贡献中国智慧和力量。