Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

ҚЫТАЙ МЕН ЛАТЫН АМЕРИКАСЫНЫҢ ТАҒДЫРЛАС ОРТАҚ ТҰЛҒАСЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

2014 ЖыЛы ШІЛДЕДЕ СИ ЦЗИНЬПИН Б рА ЗИЛИЯДА ЛАТ ы Н АМЕ р ИК А С ы ЖӘНЕ КАрИБ ЕЛДЕрІ БАСШыЛАрыМЕН КЕЗДЕСКЕНДЕ ТЕрЕЗЕСІ ТЕҢ БОЛУ, ӨЗАрА ТИІМДІЛІК ЖАСАУ, БІрГЕ ДАМУ СыНДы ҚыТАЙ МЕН ЛАТыН АМЕрИКАСыНыҢ ЖАН-ЖАҚТ ы ы НТ ы МАҚТ А С Т ы Қ, СЕрІКТЕСТІК ҚАТыНАСыН БЕЛГІЛЕП, ҚыТАЙ МЕН ЛАТыН АМЕрИКАСыНыҢ Т АҒД ыр ЛА С О р Т АҚ ТҰЛҒА С ы Н ҚҰрҒАНДыҚТАрыН БІрГЕ ЖАрИЯЛАДы. 2016 ЖыЛы ҚАрАШАДА СИ ЦЗИНЬПИН ПЕрУ ПАрЛАМЕНТІНДЕ СӨЙЛЕГЕН СӨЗІНДЕ ҚыТАЙ МЕН ЛАТыН АМЕрИКАСыНыҢ Т АҒД ыр ЛА С О р Т АҚ ТҰЛҒА С ы Н ДАЙыНДАУДы НЕГІЗГЕ АЛыП, БЕЙБІТ ДАМУ, ыНТыМАҚТАСТыҚ ТУыН БИІК ҰСТАУ, СТрАТЕГИЯЛыҚ ТҮЙІСТІрУДІ ДАМыТУ, СЕрІКТЕСТІКТЕГІ ҚАрҚыН АУыСТырУДы ЖЕ ДЕ ЛДЕ Т У, ыНТ ыМ АҚ ТАСТ ыҚ Т ыҢ ЖЕМІСІНЕН БІрГЕ ИГІЛІКТЕНУ СыНДы ТӨрТ ҰСыНыСТы АЛҒА ҚОЙыП, ҚыТАЙ ДӘ р ІПТЕП К ЕЛГ ЕН А ДАМЗАТТ ы Ң ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАСы ҰСТАНыМыН ТОЛыҚ  ӘЙГІЛЕДІ, ҚыТАЙ МЕН  ЛАТыН АМЕрИКАСыНыҢ  ЖАрҚыН БОЛАШАҒыНА АЛҒА БАСУ БАҒыТыН БІрГЕ ҚАрАСТырДы. ҚыТАЙ МЕН ЛАТыН  АМЕрИКАСыНыҢ ТАҒД ырЛ АС О рТАҚ ТҰЛ ҒАС ыН ҚҰ рУ БІрГЕ АҚыЛДАСУ, БІрГЕ ОрНАТУ, ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУ ПрИНЦИПІНЕ НЕГІЗДЕЛГЕН. ОНДА ЕКІ ТАрАПТы ыНТыМАҚТАСТыҚ ПЕН КӨПТАрАПТы ТЕКШЕ ҚҰрУ ҚАДАМы Қ АТА р ЖЕДЕЛДЕТІЛІП, ЖАН-ЖАҚ Т ы ыНТыМАҚТАСТыҚ СыНДы ҒИМАрАТТы КӨТЕрІП ТҰрАДы, ДӘУІр АҒыМыНА ҒАНА ЕМЕС, ҚыТАЙ МЕН ЛАТыН АМЕрИКАСы СыНДы ЕКІ ӨҢІрДЕГІ ХАЛыҚТАрДыҢ ТҮБІрЛІ МҮДДЕСІНЕ ДЕ ҮЙЛЕСЕДІ. ҚыТАЙ МЕН ЛАТыН АМЕрИКАСыНыҢ ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАСы МҮДДЕЛЕС ОрТАҚ ТҰЛҒА ҒАНА ЕМЕС, ЖАУАПКЕрШІЛІК ОрТАҚ ТҰЛҒА, ӨТЕ-МӨТЕ ЕТЕНЕ ДАМИТыН СЕрІКТЕСТІК ҚАТыНАСы. ОЛ ОҢТҮСТІК-ОҢТҮСТІК ыНТыМАҚТАСТыҒыНДА ЖАҢА ДАМУДы ЖҮЗЕГЕ АСырАТыН  ШыТ ЖАҢА ИДЕЯҒА БАСТАМА КӨТЕрДІ.


中拉命运共同体

2014年7月,习近平在巴西利亚与拉美和加勒比国家领导人举行会晤,决定建立平等互利、共同发展的中拉全面合作伙伴关系,共同宣布成立中拉命运共同体。2016年11月,习近平在秘鲁国会发表演讲,再次从打造中拉命运共同体出发,提出高举和平发展合作旗帜、推动发展战略对接、推进合作换挡加速、实现合作成果共享等四点建议,充分体现了中国一贯倡导的人类命运共同体理念,为共创中拉关系美好未来指明了前进方向。中拉命运共同体的建设遵循共商共建共享的原则,坚持双边合作与多边平台建设并行推进,支撑起全面合作的大厦,符合时代潮流,也符合中拉两大地区人民的根本利益。中拉命运共同体不仅是利益共同体,还是责任共同体,更是紧密的发展伙伴关系,开拓了南南合作实现新发展的崭新思路。