Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

ҚЫТАЙ ҮЛГІСІНДЕГІ ІРІ ЕЛДІК ДИПЛОМАТИЯ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

ҚыТАЙ КОММУНИСТІК ПАрТИЯСы — ҚыТАЙ ХАЛҚыНыҢ БАҚыТыН КӨЗДЕЙТІН С АЯСИ ПА рТИЯ Ә р І А ДАМЗАТТ ы Ң А ЛҒАБАСА рЛ ыҚ ІСТЕ рІ ҮШ ІН К Ү рЕС ЖҮрГІЗЕТІН САЯСИ ПАрТИЯ. ҚыТАЙ КОММУНИСТІК ПАрТИЯСы АДАМЗАТҚА ТыҢ ДА ЗОр ҮЛЕСТЕр ҚОСУДы БАСТАН-АЯҚ ӨЗІНІҢ БОрыШы САНАП КЕЛЕДІ. 2014 Ж ы Л ы ҚА рАША Д А, СИ ЦЗИНЬ ПИН ОрТАЛыҚТыҢ СырТҚы ІСТЕр ҚыЗМЕТІ МӘЖІ ЛІ СІ НДЕ Қ ыТАЙ ДА, СӨ З ЖО Қ , ӨЗІНДІК ІрІ ЕЛДІК ДИПЛОМАТИЯ БОЛУы ҚАЖЕТ ДЕГЕНДІ АТАП КӨрСЕТТІ. БҰЛ ОрТАЛыҚТыҢ ҚыТАЙ ҮЛГІСІНДЕГІ ІрІ ЕЛДІК ДИПЛОМАТИЯНы ТҰҢҒыШ рЕТ АЙҚыН ОрТАҒА ҚОЙУы, СОЛ СЕБЕПТІ АДАМДАр 2014 Ж ыЛД ы Қ ыТАЙД ыҢ І рІ ЕЛДІК ДИПЛОМАТИЯ ЖыЛы ДЕП АТАҒАН. ПАрТИЯ XIX ҚҰрыЛТАЙыНыҢ БАЯНДАМАСыНДА МыНА ЛАр БАСА ДӘрІПТЕЛДІ: ҚыТАЙ ҮЛГІСІНДЕГІ ІрІ ЕЛДІК ДИПЛОМАТИЯ Ж АҢ АША І рІ ЕЛ Д Е р ҚАТ ыН АС ыН ыҢ ҚАЛыПТАСУыН ІЛГЕрІЛЕТУІ, АДАМЗАТТыҢ Т АҒ Д ырЛА С О рТ АҚ ТҰЛҒ А С ы Н ы Ң ҚА Л ыПТАСУ ыН ІЛ ГЕ рІЛ ЕТУ І КЕ рЕК. О С ы Ғ А Н Б А Й ЛА Н ы С Т ы , Қ ы Т А Й БЕЙБІТШІЛІК, ДАМУ, ыНТыМАҚТАСТыҚ, ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУ ТУыН БИІК ҰСТАП, БІрІНБІрІ ҚҰрМЕТТЕЙТІН,  ӘДІЛ  ДЕ ӘДІЛЕТТІ, ы НТ ы МАҚ Т А С Т ы Қ О р НАТ ы П ТЕҢ ИГІЛІКТЕНЕТІН ЖАҢАША ХАЛыҚАрАЛыҚ ҚАТыНАС ОрНАТУДы ЖЕБЕЙДІ; Әр ЕЛ ХАЛҚыН  БІр  НИЕТПЕН  ыНТыМАҚТАСыП, А ДАМЗАТ Т ы Ң Т АҒ Д ырЛА С О рТ АҚ ТҰЛҒАСыН ҚАЛыПТАСТырыП, БАЯНДы БЕЙБІТШІЛІК ОрНАҒАН, БҮКІЛДЕЙ ҚАУІП- ҚАТЕрСІЗ, БІрГЕ КӨрКЕЙІП-ГҮЛДЕНЕТІН, АШ ы Қ ҰС Т А ЛАТ ы Н, К ЕШ І р ІМШ ІЛ, КІрШІКСІЗ, КӨрКЕМ ДҮНИЕ ҚҰрА Ды; ДЕрБЕС, ӨЗІНЕ-ӨЗІ ҚОЖАЙыН БОЛАТыН БЕЙБІТ ДИПЛОМАТИЯ САЯСАТыН БАТыЛ АТҚАрА Ды, БАСҚА ЕЛДІҢ ІШКІ ІСІНЕ КИЛІГУГЕ, КҮШТІНІҢ ӘЛСІЗДІ БАСыНУыНА ҚАрСы ТҰрАДы; ҚыТАЙ ӨЗІН ӨрКЕНДЕТУГЕ БОЛА БАСҚА ЕЛДІҢ МҮДДЕСІН ӘСТЕ БОДАУ ЕТПЕЙДІ, ӨЗІНІҢ ОрыНДы ҚҰҚыҚ- МҮДДЕСІ НЕН ДЕ ӘС Т Е К Е Ш П Е Й ДІ , ӘрҚАНДАЙ АДАМНыҢ ҚыТАЙ ӨЗ МҮДДЕСІН ҚҰрДыМҒА ЖІБЕрЕДІ, ӨЗІН-ӨЗІ СОрЛАТАДы ДЕГЕН ҚҰр  ҚИЯЛҒА  САЛыНБАУы  КЕрЕК; Қ О рҒ АНУ СИ П АТ ыНД ыҚ Қ О рҒ АН ыС САЯСАТыН ЖҮрГІЗЕДІ, ҚыТАЙДыҢ ДАМУы ЕШБІр ЕЛГЕ ҚАУІП ТӨНДІрМЕЙДІ; ӘЛЕМДІК С Е рІКТЕСТІК ҚАТ ыН АСТ ы Б Е Л С Е Н Е ДАМыТыП, Әр ЕЛМЕН МҮДДЕ ЖАҒыНДАҒы ТОҒыСУ ТҮЙІНДЕрІН КЕҢЕЙТЕДІ, СырТҚА ЕСІК АШУ СыНДы НЕГІЗГІ МЕМЛЕКЕТ САЯСАТыНА, ЕСІКТІ АШыҚ ҰСТАЙ ОТырыП ҚҰрыЛыС  ЖҮрГІЗУГЕ  ТАБАНДы  БОЛАДы; БІ рГ Е АҚ ыЛДАСУ, БІ рГ Е Қ Ұ рУ, Т ЕҢ ИГІЛІКТЕНУ СыНДы ӘЛЕМДІК БАСҚАрУ КӨЗҚАрАСыН ҰСТАНыП, ХАЛыҚАрАЛыҚ ҚАТ ыНАСТыҢ ДЕМОКрАТИ ЯЛАНУ ыН ДӘрІПТЕЙДІ;   ЖАУАПКЕрШІЛІК АрҚАЛАЙ БІ ЛЕТ І Н І р І ЕЛДІ К р Ө ЛІ Н ҮЗДІ К СІ З СӘУЛЕЛЕНДІрІП, ӘЛЕМДІК БАСҚАрУ ЖҮЙЕСІ рЕФОрМАСы МЕН ҚҰрыЛыСыНА БЕЛСЕНЕ АТСА Л ыС ыП, Қ ыТАЙД ыҢ А Қ ыЛ- П А рАСАТ ы М Е Н К ҮШ - Қ УАТ ыН ҮЗДІКСІЗ АрНАЙДы. ҚыТАЙДыҢ ІрІ ЕЛДІК ДИПЛОМАТИЯы АТҚАрУДАҒы БІр ТҮБІрЛІ ТҮЙІН САЙыП КЕЛГЕНДЕ, ТЕК ҚыТАЙДыҢ ҒАНА КӨЗ АЯСыМЕН ДҮНИЕНІ НАЗАрҒА АЛМАЙ, ҚАЙТА ДҮНИЕНІҢ КӨЗ АЯСыМЕН ҚыТАЙДы, ДҮНИЕНІҢ КӨЗ АЯСыМЕН ДҮНИЕНІ НАЗАрҒА АЛУ,  ӘрІ  ОСыНДАЙ Ө ЗА рА БЕЛСЕНДІ ы Қ П А ЛДА С Т ы Қ БАрыСыНДА АЙҚыН ҚыТАЙ ҮЛГІСІНДЕГІ ІрІ ЕЛДІК ДИПЛОМАТИЯ ҰСТАНыМыН ЖӘНЕ ДИПЛОМАТИЯ ТӘЖІрИБЕСІН ӘЙГІЛЕУ 

БОЛыП ТАБыЛАДы.


中国特色大国外交

中国共产党是为中国人民谋幸福的政党,也是为人类进步事业而奋斗的政党。中国共产党始终把为人类作出新的更大的贡献作为自己的使命。2014年11月, 习近平在中央外事工作会议上指出,中国必须有自己的特色大国外交,这是中央首次明确提出中国特色大国外交,因此有人把2014年称为中国大国外交的元年。党的十九大报告强调,中国特色大国外交要推动构建新型国际关系,推动构建人类命运共同体。为此,中国将高举和平、发展、合作、共赢的旗帜,推动建设互相尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系;呼吁各国人民同心协力,构建人类命运共同体,建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界;坚定奉行独立自主的和平外交政策,反对干涉别国内政,反对以强凌弱;中国绝不会以牺牲别国利益为代价来发展自己,也绝不放弃自己的正当权益,任何人不要幻想让中国吞下损害自身利益的苦果;奉行防御性的国防政策,中国发展不对任何国家构成威胁;积极发展全球伙伴关系,扩大同各国的利益交汇点;坚持对外开放的基本国策,坚持打开国门搞建设;秉持共商共建 共享的全球治理观,倡导国际关系民主化; 将继续发挥负责任大国作用,积极参与全球治理体系改革和建设,不断贡献中国智慧和力量。中国实施大国外交,根本一点就是不仅以中国观世界,也以世界观中国、以世界观世界,并在这种积极互动中展示具有鲜明中国特色的大国外交理念和外交实践。