Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

БҮКІЛӘЛЕМДІК СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫНАС

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

2014 ЖыЛы ҚАрАШАНыҢ СОҢыНДА, БАС ХАТШы СИ ЦЗИНЬПИН ҚКП ОК СырТҚы ІСТЕр ҚыЗМЕТІ ЖӨНІНДЕГІ ЖИНАЛыСТА: ОДАҚТАСПАУ ПрИНЦИПІНЕ ТАБАНДы БОЛУ АЛҒы ШАрТыНДА КЕҢІНЕН ДОСТАСыП, БҮКІЛӘЛЕМНІҢ БАрЛыҚ ЖЕрІНЕ ІрГЕ ТЕПКЕН СЕрІКТЕСТІК ҚАТыНАС ТОрАБыН ҚАЛыПТАСТырУДы АЛҒА ҚОЙДы. СОДАН К ЕЙ І Н, СИ Ц ЗИ НЬП И Н АШ ыҚ Т Ү рДЕ СӨЙЛЕП “БҮКІЛӘЛЕМДІК СЕрІКТЕСТІК ҚАТыНАС”ДЕГЕН ОСы БІр ТҮЙІНДІ СӨЗДІ ТАЛАЙ рЕТ ҚАЙТАЛАЙ АТАП ӨТТІ. ПАрТИЯ XIX ҚҰрыЛТАЙыНыҢ БАЯНДАМАСыНДА МыНА ЛАр БАСА ДӘрІПТЕЛДІ: ҚыТАЙ БҮКІЛӘЛЕМДІК СЕрІКТЕСТІК ҚАТыНАСТы БЕЛСЕНЕ ДАМыТыП, Әр ЕЛМЕН МҮДДЕ ЖАҒ ы НДАҒ ы ТОҒ ы С У ТҮЙІНДЕ р ІН КЕҢЕЙТІП, ІрІ ЕЛДЕрМЕН СӘЙКЕСУДІ ЖӘНЕ ыНТыМАҚТАСУДы ІЛГЕрІЛЕТІП, ЖА ЛПы ЖАҚТАН ТҰрАҚТы, БІрКЕЛКІ ДАМИТыН ІрІ ЕЛДЕр ҚАТыНАСы ЖҮЛГЕСІН ОрНАТыП, ЖАҚыН БОЛ У, АДАЛ БОЛ У, ТИІМДІЛІК ЖАСАУ, СыЙыСыМДы БОЛУ ҰСТАНыМы МЕН КӨрШІЛЕС ЕЛДЕрГЕ ҚАЙырыМДы БОЛУ, ІрГЕЛЕС ЕЛДЕрМЕН СЕ р І К Б О ЛУ С ы НД ы Т Ө ҢІ р ЕК Т І К ДИ П ЛОМАТИ Я Б АҒ ы Т ы Б ОЙ ы НШ А, АЙНАЛАСыНДАҒы ЕЛДЕрМЕН ҚАТыНАСыН ЖАҚСАрТыП,  ДҰрыС ӘДІЛЕТ-МҮДДЕ КӨЗҚАрАСыН ЖӘНЕ НАҒыЗ, ШыНАЙы, ЖАҚыН, АДАЛ БОЛУ ТАНыМыН ҰСТАНыП, ДАМУШ ы ЕЛДЕ р МЕН ДО С Т ы Қ Т ы , ыНТыМАҚТАСТыҚТы КҮШЕЙТЕДІ. Әр ЕЛДІҢ САЯСИ ПАрТИЯЛАрыМЕН ЖӘНЕ САЯСИ ҰЖыМДАрыМЕН АУыС-ТҮЙІСТІ, ыНТыМАҚТАСТыҚТы КҮШЕЙТІП, ХАЛыҚ ҚҰрыЛТАЙыНыҢ, САЯСИ КЕҢЕСТІҢ, АрМИЯНыҢ, ЖЕрГІЛІКТІ ОрыНДАрДыҢ, ХАЛыҚТыҚ ҰЖыМДАрДыҢ, Т. Б. -ЛАрДыҢ ШЕТЕЛДЕрМЕН ҚАрыМ-ҚАТыНАСыН ІЛГЕрІЛЕТЕДІ. СОҢҒы ЖыЛДАрДАН БЕрІ, ҚыТАЙ ҚАрСыЛАСПАЙ, ПІКІрЛЕСЕТІН, ОДАҚТАСПАЙ, СЕрІКТЕСЕТІН БҮКІЛӘЛЕМДІК СЕрІКТЕСТІК ҚАТыНАС ТОрАБыН БЕЛСЕНЕ О р НАТТ ы . 2018 Ж ы Л ы МАМ ы рДА, ҚыТАЙ 100 ДЕН АСТАМ МЕМЛЕКЕТПЕН ЖӘНЕ ХАЛыҚАрАЛыҚ ҰЖыММЕН ТҮрЛІ ФОрМА ДАҒы СЕрІКТЕСТІК ҚАТыНАС ОрНАТыП, ӘЛЕМДІК «ДОСТыҚ  ШЕҢБЕрІ» ҮЗДІ К СІ З ҚАМТыДы. ҰЛҒ АЙ ы П , БҮК І Л ӘЛЕМДІ.


全球伙伴关系

2014年11月底,习近平总书记在中

央外事工作会议上提出:要在坚持不结盟原则的前提下广交朋友,形成遍布全球的伙伴关系网络。此后,习近平在公开讲话中多次提及“全球伙伴关系”这一关键词。党的十九大报告强调,中国积极发展全球伙伴关系,扩大同各国的利益交汇点,推进大国协调与合作,构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架,按照“亲、诚、惠、容”理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针深化同周边国家关系,秉持正确义利观和“真、实、亲、诚”理念加强同发展中国家团结合作。加强同各国政党和政治组织的交流合作,推进人大、政协、军队、地方、人民团体等的对外交往。近年来,中国积极构建对话而不对抗、结伴而不结盟的全球伙伴关系网络。截至2018 年5月,中国已经同超过100个国家和国际组织建立了不同形式的伙伴关系,全球“朋友圈”不断扩展,实现全球覆盖。