Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

АДАМЗАТТЫҢ ТАҒДЫРЛАС ОРТАҚ ТҰҒАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

ПАрТИЯ XVIII ҚҰрыЛТАЙыННАН БЕрІ, ҚКП ОК БАС  ХАТШыСы  СИ  ЦЗИНЬПИН А ДАМЗАТТ ыҢ ТА рИХИ ДАМУ Ү рДІСІ ТҰрҒыСыНАН, БІр ІрІ ЕЛДІҢ КӨСЕМІ БОЛУДАЙ  ЖАУАПКЕрЛІК  БОрыШПЕН А Л ы С Т ы Б О ЛЖА П , ЕЛ І Ш І НДЕГ І ЖӘНЕ ХА Л ы Қ А рА ДАҒ ы МАҢ ы ЗД ы КЕЗДЕСУЛЕрДЕ 100 ДЕН  АСТАМ  рЕТ А ДАМЗАТ Т ы Ң Т АҒ Д ырЛА С О рТ АҚ ТҰЛҒ АС ыН АТА П ӨТТІ. ПА рТИЯ ХIX ҚҰрыЛТАЙыННыҢ   БАЯНДАМАСыНДА М ы НА ЛА рД ы А ЛҒ А Қ О Й Д ы : Ә р Е Л ХАЛҚы  БІр  НИЕТПЕН  ыНТыМАҚТАСыП, А ДАМЗАТ Т ы Ң Т АҒ Д ырЛА С О рТ АҚ ТҰЛҒАСыН ҚАЛыПТАСТырыП, БАЯНДы БЕЙБІТШІЛІК ОрНАҒАН, БҮКІЛДЕЙ ҚАУІП-ҚАТЕрСІЗ, БІрГЕ КӨрКЕЙІП-ГҮЛДЕНЕТІН, АШ ы Қ ҰС Т А ЛАТ ы Н, К ЕШ І р ІМШ ІЛ, КІрШІКСІЗ, КӨрКЕМ ДҮНИЕ ҚҰрУ КЕрЕК. МҰНДА БІрІН-БІрІ ҚҰрМЕТТЕЙТІН, ТЕҢ ТҰрҒыДА КЕҢЕСЕТІН, ҚырҒИ ҚАБАҚТыҚ ОЙ МЕН ӨКТЕМДІК САЯСИДАН АДА-КҮДЕ АрыЛҒАН, ҚАрСыЛАСПАЙ ПІКІрЛЕСЕТІН, ОДАҚТАСПАЙ СЕрІКТЕСЕТІН МЕМЛЕКЕТ А рА Л ыҚ ЖАҢАШ А Қ А рыМ-Қ АТ ыНАС ЖОЛыМЕН  ЖҮрУ  КЕрЕК. ДАУ-ШАрДы П І К І р Л Е С У  А р Қ ы Л ы  Ш Е Ш У Г Е , А ЛАУыЗДыҚТАрДы КЕҢЕСУ АрҚыЛы ЖОЮҒА ТАБАНДы БОЛыП, ДӘСТҮрЛІ ЖӘНЕ БЕЙДӘСТҮрЛІ ҚАУІПСІЗДІК ҚАУІП- Қ АТЕ р ІНЕ БІ рТҰТА С ТӨТЕП БЕ р ІП, Ә рҚАН Д АЙ Ф О рМА Д АҒ ы Л АҢ КЕСТІК АТАУЛ ыЛА рҒ А Қ А рС ы ТҰ рУ К Е рЕК . ҚИыНДыҚТАрДы ТІЗЕ ҚОСА ЖЕҢІП, САУДА МЕН ҚАрЖы ҚОСУДыҢ ЕрКІН, ҚОЛАЙЛы Б О ЛУ ы Н Ж ЕБЕП, ЭК ОНОМИКАН ы Ң ЖАҺАНДАНУыНыҢ АНАҒҰрЛыМ АШыҚ, КЕҢ, ЖАЛПыҒА ТИІМДІ, ТЕПЕ-ТЕҢ БОЛУ, Т ЕҢ И Г І ЛІ К ТЕНУ БАҒ ыТ ыНА Қ А рАЙ ДАМУыНА ДЕМ БЕрУ ҚАЖЕТ. ДҮНИЕЖҮЗІ ӨрКЕНИЕТІНІҢ КӨП ТҮрЛІЛІГІНЕ ҚҰрМЕТ ЕТІП, ӨрКЕНИЕТ АУыС-ТҮЙІСІ АрҚыЛы ӨрКЕНИЕТ КІрБЕҢДІГІН, ӨрКЕНИЕТТІҢ БІр-БІрІНЕН ҮЛГІ АЛУы АрҚыЛы ӨрКЕНИЕТ ҚАҚТыҒыСыН ЖОЙыП, ӨрКЕНИЕТТЕрДІ ҚАТАр САҚТАУ АрҚыЛы ӨрКЕНИЕТТІҢ АрТыҚШыЛыҒыН СӘУЛЕЛЕНДІрУ  КЕрЕК. Қ О рШ АҒ АН О рТАН ыҢ ЖА рАС ыМД ы БОЛУыНАН ЖАЗБАЙ, КЛИМАТ ӨЗГЕрІСІНЕ ы Н Т ы М А Қ Т А С А Т Ө Т Е П Б Е р І П , АДАМЗАТТыҢ ТІрШІЛІК МЕКЕНІ БОЛҒАН ЖЕр ШАрыН ОЙДАҒыДАЙ ҚОрҒАУ КЕрЕК.


构建人类命运共同体

党的十八大以来,习近平总书记站在人类历史发展进程的高度,以大国领袖的责任担当高瞻远瞩,在国际国内重要场合先后100多次提及人类命运共同体。党的十九大报告提出,各国人民同心协力,构建人类命运共同体,建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。要相互尊重、平等协商,坚决摒弃冷战思维和强权政治,走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路。要坚持以对话解决争端、以协商化解分歧,统筹应对传统和非传统安全威胁,反对一切形式的恐怖主义。要同舟共济,促进贸易和投资自由化便利化,推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。要尊重世界文明多样性,以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越。要坚持环境友好,合作应对气候变化,保护好人类赖以生存的地球家园。