Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

ЖАҢА ДАМУ ТАНЫМЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

2015 Ж ы Л ы Қ ыр КҮЙЕКТЕ СИ ЦЗИНЬПИН БҰҰ-НыҢ ДАМУ ЖӨНІНДЕГІ САММИТІНЕ ҚАТыСыП, «МӘҢГІ БАЯНДы БІрГЕ ДАМУДы КӨЗДЕЙТІН, ыНТыМАҚТАСА ТЕҢ ИГІЛІКТЕНЕТІН СЕрІКТЕСТЕрДЕН БОЛАЙ ыҚ » ДЕГ ЕН ТАҚ ырыП ТА СӨЗ СӨЙЛЕГЕНДЕ “ӘЛЕМ 2015 ЖыЛДАН СОҢ ҚАЛАЙ ДАМИДы” ДЕГЕН САУАЛҒА ҚыТАЙ ҰСТАН ы М ы МЕН Қ ы ТАЙ Ж ОБ А С ы Н ҰСыНДы. СИ ЦЗИНЬПИН ӘДІЛ ДАМУҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗУДІ, ДАМУ ОрАЙыН АНАҒҰрЛыМ ТЕҢГЕрУ; АШыҚ ДАМУДА ТАБАНДы БОЛУ, ДАМУДыҢ ЖЕТІСТІКТЕрІНЕН БАрЛыҚ ТАрАПТы ПАЙДАҒА КЕНЕЛТУ; ЖАН-ЖАҚТы ДАМУДы КӨЗДЕ У, ДАМУДыҢ НЕГІЗІН АНАҒҰрЛыМ БЕКЕМДЕУ; ИННОВАЦИЯЛы ДАМУДы ЖЕБЕУ, ДАМУДыҢ КӨМЕСКІ КҮШІН СӘУЛЕЛЕНДІрУ СыНДы ӘДІЛ, АШыҚ, ЖАН-ЖАҚТы, ИННОВАЦИЯНы ӨЗЕК ЕТКЕН ДАМУ ҰСТАНыМыН БАЙыМДАДы. БҰДАН ТыС СИ ЦЗИНЬПИН ЖИНАЛыСТА ҚыТАЙ “ОҢТҮСТІК-ОҢТҮСТІК ыНТыМАҚТАСТыҚ КӨМЕК ҚОрыН” АШАТыНыН, ТҰҢҒыШ КЕЗЕКТЕ 2  МЛрД  АҚШ  ДОЛЛАрыН  БЕрУ А р Қ ы Л ы Д АМУ Ш ы ЕЛ Д Е рД ІҢ 2 01 5 ЖыЛДАН СОҢҒы ДАМУ КҮНТӘрТІПТЕрІН ҚОЛДАЙТыНыН; ҚыТАЙ ЕҢ ДАМыМАҒАН ЕЛДЕрГЕ БАҒыТТАҒАН ИНВЕСТИЦИЯЛыҚ САЛыМДы 2030 ЖыЛҒА ДЕЙІН 12 МЛрД АҚШ ДОЛЛАрыНА ЖЕТКІЗЕТІНІН; ҚыТАЙ ЕҢ ДАМыМАҒАН ЕЛДЕр, ІШКІ ҚҰрыЛыҚТыҚ ДАМУШы ЕЛДЕр МЕН ШАҒыН АрАЛДы ЕЛДЕрДІҢ 2015 ЖыЛДыҢ СОҢыНА ДЕЙІНГІ ҚАЙТАрА АЛМАҒАН ҮКІМЕТАрАЛыҚ ӨСІМСІЗ ҚАрыЗДАрыН КЕШІрЕТІНІН ЖАрИЯЛАДы. “ӘДІЛ, АШ ы Қ , ЖАН-ЖАҚ Т ы , ИННОВ АЦИЯЛ ы Б О ЛУ Д ы ” ӨЗЕК ЕТКЕН “ЖАҢА ДАМУ ТАНыМы” ҚыТАЙ ЖАУАПКЕрШІЛІГІН КӨрНЕКТІЛЕНДІрУМЕН ҚАТАр, ҚыТАЙ ПАрАСАТыН ДА ҚАМТыҒАН. ОЛ ҚыТАЙДыҢ ДАМУыНА ОрАСАН ЗОр ИГІ ыҚПАЛ КӨрСЕТУМЕН БІрГЕ, ДҮНИЕЖҮЗІНІҢ ДАМУ ы Н СЕ р ПІЛТУГЕ ДЕ СЕНІМ БАҒыШТАЙДы, ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ДАМУДАҒы СЕрІКТЕСТІК ҚАТыНАСТы ІЛГЕрІЛЕТЕДІ.


新发展观

2015年9月,习近平出席联合国发展峰会并发表题为《谋共同永续发展 做合作共赢伙伴》的讲话,对“世界在2015年后该如何发展”给出了中国理念、中国方案。习近平阐述了以公平、开放、全面、创新为核心的发展理念:争取公平的发展,让发展机会更加均等;坚持开放的发展,让发展成果惠及各方;追求全面的发展,让发展基础更加坚实;促进创新的发展,让发展潜力充分释放。另外,习近平在会上宣布,中国将设立“南南合作援助基金”, 首期提供20亿美元,支持发展中国家落实2015年后发展议程;中国将继续增加对最不发达国家投资,力争2030年达到120亿美元;中国将免除对有关最不发达国家、内陆发展中国家、小岛屿发展中国家截至2015年底到期未还的政府间无息贷款债务。以“公平、开放、全面、创新”为关键词的“新发展观”,既体现了中国责任, 也蕴含着中国智慧。这不仅对中国发展大有裨益,也能够提振全球的发展信心,推动全球发展伙伴关系。