Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

ИНТЕРНЕТ КЕҢІСТІГІ ТАҒДЫРЛАС ОРТАҚ ТҰЛҒАСЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

И НТ Е р НЕ Т ДҮНИ Е ЖҮЗ І Н А Т ы ЗАТ ыНА САЙ ЖЕ р Ш А ры АУ ыЛ ыНА А Й Н А Л Д ы р Д ы , Х А Л ы Қ А р А Л ы Қ ҚОҒАМД ы СЕНІҢ ҚАТА рыҢД А МЕН, МЕНІ Ң Қ АТ А ры МДА СЕН Б А р С ы Ң ДЕЙТІН ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАҒА БІрІКТІрДІ. ҚКП-НыҢ БАС ХАТШыСы СИ ЦЗИНЬПИН Әр КЕЗЕКТІ ӘЛЕМДІК ИНТЕрНЕТ КОМФЕрЕНЦИЯЛАрыНДА (ӘИК) “ӘЛЕМДІК ИНТЕрНЕТ КЕҢІСТІГІ ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАСы” ҰСТАНыМы МЕН ҚУАТТАМАСыН ТҮСІНДІрІП КЕЛЕДІ. ОЛ ИНТЕрНЕТ КЕҢІСТІГІ АДАМЗАТҚА ОрТАҚ ҚИМыЛ КЕҢІСТІГІ, ИНТЕрНЕТ КЕҢІСТІГІНІҢ БОЛАШАҒы МЕН ТАҒДырыН ӘЛЕМДЕГІ ЕЛДЕр БІрГЕ МЕҢГЕрУІ КЕрЕК ДЕП БАСА ДӘрІПТЕДІ. ОЛ ИНТЕрНЕТ КЕҢІСТІГІ ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАСыН ҚҰрУДыҢ ТӨрТ ПрИНЦИПІ МЕН БЕС ҚУАТТАМАНы А Л ҒА ҚОЙД ы . ТӨ р Т П р ИН ЦИП: ИНТЕрНЕТ ЕГЕМЕНДІГІН ҚҰрМЕТТЕ У, ҚАУІПСІЗДІК ПЕН БЕЙБІТШІЛІКТІ ҚОрҒАУ, АШ ыҚ ыНТ ыМАҚ ТАСТ ыҚТ ы ЖЕБЕ У, АҚАУСыЗ ТӘрТІП ҚАЛыПТАСТырУ. БЕС ҚУАТТАМА: БІрІНШІ, ӘЛЕМДІК ИНТЕрНЕТ И НФ рАҚ Ұ рыЛҒ ыЛА ры Қ Ұ рыЛ ыС ыН ТЕЗДЕТІП, ҰЛАСТырУ-ТҰТАСТырУДы ЖЕБЕУ ;   ЕК І НШ І ,   И НТ Е р НЕТТ І К МӘДЕ НИ Е Т Т ЕГ І А У ы С-Т ҮЙ І С, Т Е Ң ИГІЛІКТЕНУ ТҰҒырыН ДАЙыНДАП, АУыС- ТҮЙІС ПЕН ӨЗАрА ҮЛГІ АЛУДыҢ ҚАДАМыН Ж ЕД ЕЛ Д ЕТУ; Ү ШІН ШІ, ИНТЕ рН ЕТТІК Э К О НО М И К А ДА И ННО В А Ц И ЯЛ ы ДАМУДыҢ АЯҚ АЛыСыН ТЕЗДЕТІП, БІрГЕ ӨрКЕНДЕУДІ ЖЕБЕУ; ТӨрТІНШІ, ИНТЕрНЕТ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ КЕПІЛДІК ЕТІП, ТӘрТІПТІ ДАМУДы ЖЕБЕУ; БЕСІНШІ, ИНТЕрНЕТ БАСҚАрУ ЖҮЙЕСІН ҚАЛыПТАСТырыП, ӘДІЛ, ӘДІЛЕТТІ БОЛУДы ЖЕБЕУ. ИНТЕрНЕТ КЕҢІСТІГІ ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАСыН БІрГЕ ҚҰрУ ХАЛыҚАрАЛыҚ ҚОҒАМНыҢ ОрТАҚ ҚҰЛШыНУы АрҚыЛы ҒАНА ЖҮЗЕГЕ

АСАДы.


网络空间 命运共同体

互联网真正让世界变成了地球村,让国际社会越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。习近平总书记在历届世界互联网大会上,均阐释了“网络空间命运共同体”的理念和主张。他强调,网络空间是人类共同的活动空间,网络空间前途命运应由世界各国共同掌握。他提出了共建网络空间命运共同体的四项原则和五点主张。四项原则是:尊重网络主权,维护安全和平,促进开放合作,构建良好秩 序。五点主张是:第一,加快全球网络基础设施建设,促进互联互通;第二,打造网上文化交流共享平台,促进交流互鉴;第三,推动网络经济创新发展,促进共同繁荣;第四,保障网络安全,促进有序发展;第五,构建互联网治理体系,促进公平正义。共建网络空间命运共同体,需要国际社会共同努力才能实现。

网络空间 命运共同体

互联网真正让世界变成了地球村,让国际社会越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。习近平总书记在历届世界互联网大会上,均阐释了“网络空间命运共同体”的理念和主张。他强调,网络空间是人类共同的活动空间,网络空间前途命运应由世界各国共同掌握。他提出了共建网络空间命运共同体的四项原则和五点主张。四项原则是:尊重网络主权,维护安全和平,促进开放合作,构建良好秩 序。五点主张是:第一,加快全球网络基础设施建设,促进互联互通;第二,打造网上文化交流共享平台,促进交流互鉴;第三,推动网络经济创新发展,促进共同繁荣;第四,保障网络安全,促进有序发展;第五,构建互联网治理体系,促进公平正义。共建网络空间命运共同体,需要国际社会共同努力才能实现。