Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҺАНДАНУ ТАНЫМЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

2017 ЖыЛы 17 ҚАҢТАрДА СИ ЦЗИН- ЬПИН ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКА ФОрУМыНыҢ 2017 ЖыЛДыҚ ЖИНАЛыСыНыҢ АШыЛУ САЛТыНДА СӨЙЛЕГЕН ӨЗЕКТІ ТАҚыр-ыПТыҚ БАЯНДАМАДА ЭКОНОМИКАНыҢ ЖАҺАНДАНУыН АЛҒА ІЛГЕрІЛЕТУДЕН ТАЙМАЙ, ЭКОНОМИКАНыҢ ЖАҺАНДАНУ-ыНыҢ БАҒыТыНА ОЙДАҒыДАЙ ЖЕТЕ-КШІЛІК ЕТУ, ӨМІрШЕҢДІККЕ ТОЛы ӨСУ ҮЛГІСІН, АШыҚ ТА ТЕҢ ИГІЛІКТЕНЕТІН ыНТыМАҚТАСТыҚ ҮЛГІСІН, ӘДІЛ ДЕ ӘДІЛ-ЕТТІ БАСҚАрУ ҮЛГІСІН, ТЕҢГЕрІМДІ ДЕ ЖАЛПыҒА ТИІМДІ ДАМУ ҮЛГІСІН ДАЙыНДАУ, АДАМЗАТТыҢ ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАСы ТАН ыМ ыН БЕ рІ К О рНАТ У, ӘЛЕМДІ К ДАМУДы БІрГЕ ЖЕБЕУ КЕрЕК ДЕП КӨСІЛЕ СӨЙЛЕДІ. ОС ы СӨЗІНДЕ ЭКОНОМИКАН ыҢ ЖАҺАНДАНУыНыҢ ОБЪЕКТИВ ҚАЖЕТ- ТІЛІГІ, СОНыМЕН ҚАТАр ЖАҺАНДАНУ ҮДЕрІСІНДЕ ТАП БОЛАТыН ҚҰрыЛыМДыҚ ҚИыН МӘСЕЛЕЛЕрДЕН ТАЙСАҚТАМАУ КЕ р ЕКТІГІ ТЕ р ЕҢ Б АЙ ы МДА Л ы П, Э К О НО М И К А Н ы Ң ЖА Һ А НДА НУ ы ҚыТАЙДыҢ МҮДДЕСІНЕ ҒАНА ЕМЕС, ДҮНИЕЖҮЗІНДЕГІ ӘрҚАЙСы МЕМЛЕКЕТТІҢ ОрТАҚ МҮДДЕСІНЕ ДЕ ҮЙЛЕСЕТІНІ АЙҚыН Т ҮСІ НДІ рІ ЛДІ . О Л Э К О НО М И К А Н ыҢ ЖАҺАНДАНУы  ҚОҒАМДыҚ ӨНДІрГІШ КҮШТЕрДІҢ ДАМУыНДАҒы ОБЪЕКТИВ ТА Л А П Ж Ә Н Е Ғ ыЛ ыМ-ТЕХН ИКА Л ыҚ АЛҒАБАСАрЛыҚТыҢ ТӘБИҒИ НӘТИЖЕСІ, ӘрІ ӘЛЕМ ЭКОНОМИКАСыНыҢ ӨСУІНЕ ҚУАТТы ҚОЗҒАУШы КҮШ БАҒыШТАЙДы, ӘрІ “ҚОС ЖҮЗДІ СЕМСЕр”; САҚТАЛҒАН ЖЕТЕрСІЗДІКТЕрГЕ БЕЛСЕНЕ БАҒыТ СІ ЛТ Е У К Е р Е К ; М І НДЕТ Т І ыр ы Қ Т ы ӨТЕ У, ЛАЙыҚТы КӨЛЕМДЕ БАСҚАрУ, ЭКОНОМИКАНыҢ ЖАҺАНДАНУыНыҢ ОҢ ӘСЕрІН АНАҒҰрЛыМ КӨП СӘУЛЕЛЕН- ДІрУ; АУҚыМҒА СӘЙКЕСУ, МЕМЛЕКЕ- ТТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК -Э К ОНОМИ К А Л ыҚ ЖАҒДАЙыНА БІрЛЕСТІрЕ, ЭКОНОМИКАНыҢ ЖАҺ АНДАНУ ы МЕН Т ОҒ ы С У Д ы Ң ЖОЛы МЕН ЖҮЛГЕСІН ДҰрыС ТАҢДАУ КЕ р ЕК; ӨНІМДІЛІКПЕН С АНА С У, ӘДІЛЕТТІЛІККЕ БАСА НАЗАр АУДАрУ, ЭКОНОМИК АН ыҢ ЖАҺАНДАНУ ыНАН КЕЛЕТІН ТИІМДІЛІКТЕрДЕН ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУ КЕрЕК ДЕП АТАП КӨрСЕТТІ. ҚыТАЙДыҢ ДАМУы ДҮНИЕЖҮЗІ ҮШІН ОрАЙ, ҚыТАЙ ЭКОНОМИК АН ыҢ ЖАҺАНДАНУ ыНАН ИГІЛІКТЕНУШІ, ӨТЕ-МӨТЕ ҮЛЕС ҚОСУ- Ш ыС ы. Қ ыТАЙ ЭК ОНОМИК АС ыН ыҢ Қ А р Қ ы НД ы Ө СУІ ӘЛЕ М Э К О НО М И - КАСыНыҢ ТҰрАҚТыЛыҒы МЕН ӨСУІНЕ Б АЯНД ы , ҚУАТТ ы А Л ҒАБ А С А рЛ ы Қ БАҒыШТАЙДы. ҚыТАЙ ХА ЛҚы Әр ЕЛ ХА ЛҚыН ҚыТАЙДыҢ ДАМУы СыНДы “ЖҮрДЕК ПОЙыЗҒА”, “ҚОЛАЙЛы КӨЛІ- ККЕ” ОТырУҒА ШАҚырАДы.  ЖОҒАрыДА- Ғ ы К ӨЗҚ А рАСТА р ЭК ОНОМИК АН ыҢ ЖА Һ А НДА НУ Т А Н ы М ы Н ы Ң Б А С Т ы МАЗМҰНДАрыН ҚҰрАЙДы. ОЛ ЖАҺАНДАНУ ӘСЕрІ ЖӨНІНДЕГІ ТАНыМДы АЙҚыНДАП,  Әр ЕЛДІҢ ЖАҺАНДАНУДыҢ БОЛАШАҒыНА ДЕГЕН СЕНІМІН БЕКЕМДЕЙДІ, ӘЛЕМДІК ДАМУДыҢ ДҰрыС  БАҒДАрыНА  ПӘрМЕНДІ Ж ЕТЕКШІЛ ІК ЕТТІ; СОН ыМЕН Б І рГЕ ДҮНИЕЖҮЗІНІҢ ҚыТАЙДыҢ ДАМУ ҮЛГІСІН ТҮСІНУІНЕ, ҚыТАЙДыҢ ДАМУ ҰСТАНыМыН МЕҢГЕрУІНЕ ЖАН-ЖАҚТы КӨЗ АЯ ӘЗІрЛЕДІ, ТАрАПТАрДыҢ ҚыТАЙ ЖОЛыНА СЕНІМІН СЕрПІЛТЕДІ, ҚыТАЙ МЕН ДҮНИЕЖҮЗІНІҢ АрАҚАШыҚТыҒыН ҚыСҚАрТАДы.


经济全球化观

2017年1月17日,习近平在世界经济论坛2017年年会开幕式上发表主旨演讲, 畅论要坚定不移地推进经济全球化,引导好经济全球化走向,打造富有活力的增长模式、开放共赢的合作模式、公正合理的治理模式、平衡普惠的发展模式,牢固树立人类命运共同体意识,共同促进全球发展。此次演讲深刻诠释了经济全球化的客观必然性,同时不回避全球化进程中的结构性难题;明确阐述了经济全球化不仅符合中国自身利益,也符合世界各国的共同利益。他指出,经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果,既为世界经济增长提供强劲动力,又是一把“双刃剑”,面对存在的不足应该积极引导其走向;要主动作为、适度管理,更多发挥经济全球化正面效应;要顺应大势、结合国情,正确选择融入经济全球化的路径和节奏;要讲求效率、注重公平,共享经济全球化带来的好处。中国的发展是世界的机遇,中国是经济全球化的受益者, 更是贡献者。中国经济快速增长,为全球经济稳定和增长提供持续强大的推动。中国人民欢迎各国人民搭乘中国发展的“快车”“便车”。上述观点构成了经济全球化观的主要内容。它厘清了人们对全球化效应的认识,坚定了各国对全球化前景的信心,有力引领了全球化发展的正确方向;同时也为世界认识中国发展模式、把握中国发展理念提供了全面视角,提振了各方对中国道路的信心,拉近了中国同世界的距离。