Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

БҮКІЛӘЛЕМДІК БАСҚАРУ ТАНЫМЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

Қ А З І р Г І ӘЛЕ М ҰЛ ы  ДА М У,  ҰЛ ы Ө ЗГ Е рУ, ҰЛ ы р Е Т Т Е ЛУ ДӘУІ р І НДЕ ТҰр. БЕЙБІТШІЛІК ПЕН ДАМУ ӘЛІ ДЕ ДӘУІ рЛІК Т АҚ ыры П Б О ЛА БЕ р ЕДІ. СОНыМЕН БІр УАҚыТТА БҮКІЛӘЛЕМ ДӨП КЕЛІП ОТырҒАН ТҰрАҚСыЗДыҚ ПЕН БЕЛГІСІЗДІК АЙҚыНДАЛА ТҮСТІ, ӘЛЕМ ЭКОНОМИКАСыНыҢ ӨСУІН ЖЕБЕЙТІН ҚОЗҒАУШы КҮШ ЖЕТКІЛІКСІЗ, КЕДЕЙ М Е Н Б А Й Ғ А А Й ыр ы ЛУ К ҮН С А Й ы Н АУ ырЛАСУДА, ӨҢІ рЛІК ҚОЛАМТА Л ы МӘСЕЛЕЛЕр ТОҚТАУСыЗ КӨТЕрІЛУДЕ, ЛАҢКЕСТІК, ИНТЕрНЕТ ҚАУІПСІЗДІГІ, АУыр ЖҰҚПАЛы АУрУЛАрДыҢ ТАрАЛУы, КЛИМАТ ӨЗГЕрІСІ СЕКІЛДІ ДӘСТҮрЛІ ЕМЕС ҚАУІПСІЗДІКТЕрДІҢ ҚАТЕрІ ҮЗДІКСІЗ АрТУДА, А ДАМЗАТ КӨПТЕГЕН ОрТАҚ САЙыСТАрҒА ДӨП КЕЛІП ОТыр. ОСыНДАЙ ДӘУІ рЛІК Ш А рТ-ЖАҒ ДАЙ ДА Қ К П XIX ҚҰрыЛТАЙДыҢ БАЯНДАМАСы ҚыТАЙДыҢ БҮКІЛӘЛЕМДІК БАСҚАрУ КӨЗҚАрАСыН АЛҒА ҚОЙДы. ОНДА: ҚыТАЙ БІрГЕ АҚыЛДАСУ, БІрГЕ ҚҰрУ, ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУ СыНДы БҮКІЛӘЛЕМДІК БАСҚАрУ КӨЗҚАрАСыН ҰСТАНыП, ХАЛыҚАрАЛыҚ ҚАТыНАСТыҢ ДЕМОК рАТИ ЯЛАНУ ыН ДӘ рІП ТЕЙДІ, МЕМЛЕКЕТТЕрДІ ҮЛКЕН-КІШІ, КҮШТІ- Ә ЛСІЗ, БАЙ-КЕДЕЙ ДЕП БӨЛМЕУГЕ, ТЕрЕЗЕСІ ТЕҢ БОЛУҒА ТАБАНДы  БОЛАДы, БҰҰ-НыҢ БЕЛСЕНДІ рӨЛ АТҚАрУыНА, ДА М УШ ы Е ЛДЕ рДІ Ң Х А Л ыҚ А рА Л ыҚ ІСТЕ рДЕГІ ӨКІЛДІК О рН ы МЕН СӨЗ СӨЙЛЕУ ҚҰҚыҒыНыҢ ЖОҒАрыЛАУыНА ҚОЛДАУ КӨрСЕТЕДІ. ОСы БІр ЖАҢАША БҮКІЛӘЛЕМДІК БАСҚАрУ КӨЗҚАрАСы БҮКІЛӘЛЕМДІК БАСҚАрУДыҢ БАСТы ТҰЛҒАСы ХАЛыҚАрАЛыҚ ЖҮЙЕНІ ҚҰрАУШы Әр ЕЛ ЕКЕНІН, ӘСТЕ, ОЛАрДыҢ БІр БӨЛІГІ МЕН МӘЛІМ БІр ТҮрДЕГІ ЕЛ ҒАНА ЕМЕС ЕКЕНІН; АНАҒҰрЛыМ ИНКЛЮЗИВТІ БАСҚАрУ ПрИНЦИПТЕрІ МЕН АНАҒҰрЛыМ АШыҚ БАСҚАрУ ТӘСІЛІНЕ БОЙСҰНУ ҚАЖЕТ ЕКЕНІН; АДАМЗАТТыҢ ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАСыН ҚАЛыПТАСТырУДы МАҚСАТ ЕТЕТІНІН ТҮСІНДІрЕДІ.


全球治理观

当今世界正处于大发展大变革大调

整时期,和平与发展仍然是时代主题。同时,世界面临的不稳定性不确定性突出, 世界经济增长动能不足,贫富分化日益严重,地区热点问题此起彼伏,恐怖主义、网络安全、重大传染性疾病、气候变化等非传统安全威胁持续蔓延,人类面临许多共同挑战。在这样的时代背景下,党的十九大报告提出了中国的全球治理观, 即秉持共商共建共享的全球治理观,倡导国际关系民主化,坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等,支持联合国发挥积极作用,支持扩大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权。这一新型全球治理观意味着全球治理的主体是构成国际体系的世界各国,而不是世界的某一个部分和某一类国家;意味着要遵循更具包容性的治理原则和更具开放性的治理方式;意味着以构建人类命运共同体为目标。