Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

ДҰРЫС ТАРИХИ ТАНЫМЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

2015 Ж ы Л ы Қ ыр КҮЙЕКТЕ СИ ЦЗИНЬПИН ҚыТАЙ ХАЛҚыНыҢ ЖАПОН БАСҚыНШыЛАрыНА ҚАрСы СОҒыСыНыҢ ЖӘНЕ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ФАШИЗМГЕ ҚАрСы К Ү рЕСТІҢ ЖЕҢІСКЕ ЖЕТК ЕНІНІҢ 70 ЖыЛДыҒыН ЕСКЕ АЛУ ЖИНАЛыСыНДА СӨЙЛЕГЕН СӨЗІНДЕ МыНАЛАрДы БАСА ДӘрІПТЕДІ: “ТАрИХТы ЖАҚСы ТАНыҒАНДА ҒАНА, АНАҒҰрЛыМ ЖАрҚыН БОЛАШАҚҚА ҚАДАМ ТАСТАЙ АЛАМыЗ. ТАрИХ ХАЛыҚТыҢ ЖҮрЕГІНЕ ЖАЗыЛҒАН, ТАрИХТы ӨШІрУГЕ КЕЛМЕЙДІ, ӘрІ ӨШІрІП ТАСТАУ ДА МҮМКІН ЕМЕС”... “ТАрИХ БАрҒАН САЙыН ҰЗАрА БЕрЕДІ, АЛАЙДА ОНыҢ ЕСКЕрТПЕСІ МЕН ТӘЖІрИБЕ-САБАҚТАры, ҚҰЙ МОЙыНДА, ҚҰЙ МОЙыНДАМА, МӘҢГІ СОЛ ҚАЛПыНДА ҚАЛА БЕрЕДІ. МЕЙЛІ БАСҚыНШыЛыҚ СОҒыСҚА ҚАрСы ЕрЛІКПЕН КҮрЕСКЕН ЕЛДІҢ ХА ЛҚ ы Б О ЛС ы Н, ӘЛДЕ С О Л КЕЗД Е рІ БАС Қ ыН Ш ыЛ ыҚ СОҒ ыСТ ы ҚОЗҒАУШы ЕЛДІҢ ХАЛҚы БОЛСыН, МЕЙЛІ СОЛ ДӘУІрДІ БАСыНАН ӨТКЕрГЕНДЕр БОЛСыН, НЕМЕСЕ СОЛ ДӘУІрДЕН КЕЙІН ДҮНИЕГЕ КЕЛГЕНДЕр БОЛСыН, БАрЛыҒы ДА ДҰрыС ТАрИХИ ТАНыМҒА ТАБАНДы Б О ЛУ ы, ТА рИХТ ыҢ ЕСК Е рТПЕЛЕ рІ МЕН ТӘЖІрИБЕ-САБАҚТАрыН МӘҢГІ ЕСТЕ САҚТАУЛАры КЕрЕК.” 2018 ЖыЛы МАУС ы МДА СИ ЦЗИНЬПИН Қ К П ОК СырТҚы ІСТЕр ҚыЗМЕТІ ЖӨНІНЕДЕГІ ЖИНАЛыСТА“ДҰрыС  ТАрИХИ ТАНыМ ҚАЗІрГІ ХА ЛыҚАрА ЛыҚ ЖАҒДАЙДыҢ ҚАНДАЙЛыҒыНА ҚАрАУ ҒАНА ЕМЕС, ҚАЙТА ТАрИХТыҢ ДҮрБІСІМЕН ӨТКЕНГЕ НАЗАр САЛУ, ТАрИХИ ЗАҢДыЛыҚТАрДы ҚОрыТыНДыЛАУ, БОЛАШАҚҚА БЕТ АЛУ, ТАрИХИ АЛҒАБАСАрЛыҚТыҢ АУҚыМыН ЖАҚСы МЕҢГЕрУ”ДЕП АТАП КӨрСЕТТІ. АТАЛҒАН БАЙыМДАУЛАр СИ ЦЗИНЬПИН Ж У ыҚ Ж ыЛДА рДАН БЕ рІ К ӨТЕ рГ ЕН ТА рИ Х ЖӘНЕ ТА рИ ХҚ А К Ө ЗҚ А рАС ы ЖӨНІНДЕГІ ЖЕЛІЛЕС БАЙыМДАУЛАрыМЕН ҰШТАСыП, ҒыЛыМИ ТҰТАС ТҰЛҒА БОЛыП ҚАЛыПТАСҚАН.


正确历史观

2015年9月,习近平在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年招待会上的重要讲话中强调:“只有正确认识历史,才能更好开创未来。历史是写在人民心中的,历史不容抹杀,也是抹杀不了的……历史会逐渐久远,但历史的启迪和教训,不管承认不承认,永远就在那儿。无论是当年勇敢抗击侵略战争的国家的人民还是当年发动侵略战争的国家的人民,无论是经历了那个年代的人们还是在那个年代以后出生的人们,都要坚持正确历史观,牢记历史的启迪和教训。”2018 年6月,习近平在中央外事工作会议上指出:“所谓正确历史观,就是不仅要看现在国际形势什么样,而且要端起历史望远镜回顾过去、总结历史规律,展望未来、把握历史前进大势。”上述这些重要论述,连同习近平近年来对历史和历史观的一系列论述,形成了一个科学整体。