Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

ДҰРЫС ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙ ТАНЫМЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

2018 Ж ы Л ы МА УС ы МДА СИ Ц ЗИ НЬПИ Н Қ К П ОК С ырТҚ ы ІСТЕ р ҚыЗМЕТІ ЖӨНІНДЕГІ ЖИНАЛыСТА “ДҰрыС ЖАЛПы ЖАҒДАЙ ТАНыМы ҚҰБыЛыСТАр МЕН ЖАЙ-ЖАПСАрЛАрДы ЖыҒА ТАНУ ҒАНА ЕМЕС, ҚАЙТА ОНыҢ МӘНІ МЕН ЖАЛПы ЖАҒДАЙыН МЕҢГЕрЕ БІЛУ, БАСТы ҚАЙШыЛыҚ ПЕН ҚАЙШыЛыҚТыҢ БАСТы ТАрАПТАрыН ИГЕрЕ БІЛУ, ҚАТ-ҚАБАТ, КҮ рДЕЛІ ХА Л ыҚА рА Л ыҚ ЖАҒДАЙДА БАҒыТТАН ТАЮДАН, ТЕГІНЕН АЗУДАН С АҚТ АНУ Б О Л ы П Т АБ ы ЛА Д ы ”. СИ ЦЗИНЬПИН БҰДАН БҰрыН ДА “ӨЗГЕрІСКЕ БЕТПЕ-БЕТ КЕЛУДЕ ЕҢ МАҢыЗДыСы ДҮНИЕЖҮЗІНІҢ КӨП ҮЙЕКТЕНУІН, ӘЛЕМ ЭК ОНОМИКА С ы Н ы Ң ДАМУ ы НДАҒ ы ҚАЖЕТТІ БЕТАЛыСТы МЕҢГЕрУ, Әр ЕЛ ХАЛҚыНыҢ БЕЙБІТШІЛІК ПЕН ДАМУДАҒы ОрТАҚ ТАЛАПТАрыН ИГЕрУ, ыНТыМАҚТАСА ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУ ЖОЛыМЕН ЖҮрУ” ДЕП КӨП МӘрТЕ ДӘрІПТЕГЕН БОЛАТыН. ДҰрыС ЖАЛПы ЖАҒДАЙ ТАНыМыН ОрНАТҚАНДА ҒАНА, БІЗ БЕЙБІТШІЛІК ПЕН ДАМУДыҢ ЗАМАНыМыЗДыҢ БАС ТАҚырыБы ЕКЕНІН, Қ АЗІ рГ І ӘЛЕ МДЕГ І Т Ү рЛІ Қ ыМ-Қ У ыТ ЖАҒДАЙЛАр БЕЙБІТШІЛІК ПЕН ДАМУ СыНДы БАС ТАҚырыПТы ДҰрыС ШЕШЕ АЛМАУДАН ТУыНДАП ОТырҒАНыН АЙҚыН

ТАНИ АЛАМыЗ.


正确大局观

2018年6月,习近平在中央外事工作会议上指出:“所谓正确大局观,就是不仅要看到现象和细节怎么样,而且要把握本质和全局,抓住主要矛盾和矛盾的主要方面, 避免在林林总总、纷纭多变的国际乱象中迷失方向、舍本逐末。”习近平此前也曾多次强调:“面对变局,最根本的是把握世界多极化、经济全球化发展的必然趋势,抓住各国人民对和平与发展的共同诉求,走合作共赢道路。”只有树立正确大局观,我们才能清楚认识到,和平与发展仍然是时代主题, 当今世界出现的各种乱象都是和平与发展这个主题没有解决好的反映。