Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

ДҰРЫС РӨЛДІК ТАНЫМ

(​ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

Қ К П X V I I I Қ Ұ рыЛ ТАЙыНАН Б Е рІ ҚыТАЙ ӘЛЕМДІК САХНАНыҢ ОрТАЛыҒыНА ЖАҚыНДАЙ ТҮСТІ, АДАМЗАТҚА АНАҒҰрЛыМ З О р Ү Л ЕСТЕ р Қ О СТ ы. Қ ы Т А Й М Е Н ДҮНИЕЖҮЗІНІҢ ҚАТыНАСыНДА ТАрИХИ СИПАТТы ӨЗГЕрІСТЕр ЖАрыҚҚА ШыҚТы, Қ ыТА Й Д ыҢ Д Ү НИЕ Ж Ү З І НЕ ыҚ П А Л ы ТЕрЕҢДЕЙ БАСТА Ды, ДҮНИЕЖҮЗІНІҢ ҚыТАЙҒА ыҚПАЛы ДА ҮЗДІКСІЗ ТЕрЕҢДЕДІ. ҚыТАЙДыҢ ДАМУы ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БЕЙБІТ ОрТА МЕН ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ТҰрАҚТы ТӘрТІПКЕ МҰҚТАЖ, Әр ЕЛ ХАЛҚыНыҢ ТҮСІНУІНЕН, ҚОЛДАУыНАН, КӨМЕГІНЕН АЙырыЛА АЛМАЙДы. СОНыМЕН БІрГЕ ҚыТАЙДыҢ Д А МУ ы Ө З ГЕ Е ЛД ЕрГ Е АНА Ғ Ұ рЛыМ МОЛ ОрАЙ СыЙЛАЙДы, ДҮНИЕЖҮЗІНІҢ БЕЙБІТШІЛІГІ МЕН ДАМУыН АНАҒҰрЛыМ ЖАҚСы ЖЕБЕЙДІ. МІНЕ ОСыНДАЙ ДӘУІрЛІК АСТАр НЕГІЗІНДЕ 2018 ЖыЛы МАУСыМДА СИ ЦЗИНЬПИН ҚКП ОК СырТҚы ІСТЕр ҚыЗМЕТІ ЖӨНІНДЕГІ ЖИНАЛыСТА “ДҰрыС рӨЛДІК ТАНыМ—ТҮрЛІ ХАЛыҚАрАЛыҚ ҚҰБыЛыСТАрДы САЛҚыН САрАЛАУ, СОЛ ҚҰБыЛыСТАрҒА АрА ЛАСУ, ЕЛІМІЗДІҢ ДҮНИЕЖҮЗІМЕН БОЛҒАН ҚАТыНАСТАрыНАН МӘСЕЛЕЛЕрДІ ТАБА БІЛУ, ДҮНИЕЖҮЗІЛІК Ж А Ғ Д А Й Д ы Ң Ө З Г Е р І СІ К Е ЗІ Н Д ЕГ І ҚыТАЙДыҢ ОрНы МЕН рӨЛІН БАҒАМДАЙ БІЛУ, ЕЛІМІЗДІҢ ДИПЛОМАТИЯЛыҚ БАҒыТ- САЯСАТТАрыН ҒыЛыМИ НЕГІЗДЕ ТҮЗІП ШыҒУ” ДЕП АТАП КӨрСЕТТІ.


正确角色观

党的十八大以来,中国日益走近世界舞台中央,不断为人类作出更大贡献。中国与世界的关系已经发生了历史性变化, 中国对世界的影响不断加深,世界对中国的影响也在不断加深。中国的发展,离不开和平的国际环境和稳定的国际秩序,离不开各国人民的理解、支持、帮助。同时,中国的发展必将给各国创造更多机遇,必将更好促进世界和平与发展。正是基于这样的时代背景,2018年6月,习近平在中央外事工作会议上指出:“所谓正确角色观,就是不仅要冷静分析各种国际现象,而且要把自己摆进去,在我国同世界的关系中看问题,弄清楚在世界格局演变中我国的地位和作用,科学制定我国对外方针政策。”