Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

ҚЫТАЙ-АРАБ ЕЛДЕРІ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ФОРУМЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

2004 ЖыЛы 30 ҚАҢТАрДА, ҚыТАЙДыҢ СОЛ КЕЗДЕГІ МЕМЛЕКЕТ ТӨрАҒАСы ХУ ЦЗИНЬТАО АрАБ ЕЛДЕрІ ОДАҒыНыҢ БАС ШТАБыНА САПАрЛАЙ БАрыП, АрАБ ЕЛДЕрІ ОДАҒыНыҢ СОЛ ТҰСТАҒы БАС ХАТШыСы АМыр МҰСАМЕН ЖӘНЕ ОСы ОДАҚҚА МҮШЕ 22 МЕМЛЕКЕТТІҢ ӨКІЛДЕрІМЕН КЕЗДЕСТІ. КЕЗДЕСУ АЯҚТА ЛҒАНДА, ҚыТАЙДыҢ СОЛ КЕЗДЕГІ СырТҚы ІСТЕр МИНИСТрІ ЛИ  ЧЖАОСИНМЕН  БАС  ХАТШы МҰСА

«ҚыТАЙ-АрАБ ЕЛДЕрІ ыНТыМАҚТАСТыҚ ФОрУМыНыҢ» ҚҰрыЛҒАНыН БІрЛІКТЕ ЖАрИЯЛАДы. 2014 ЖыЛы 5 МАУСыМДА, ТӨрАҒА СИ ЦЗИНЬПИН ҚыТАЙ-АрАБ ЕЛДЕрІ ыНТыМАҚТАСТыҚ ФОрУМыНыҢ А ЛТ ы НШ ы К Е ЗЕК ТІ МИНИС Т рЛЕ р ОТырыСыНыҢ БАСТА ЛУ рӘСІМІНДЕ СӨЗ СӨЙЛЕП, Қ ыТАЙ-А рАБ ЕЛДЕ рІ ыНТыМАҚТАСТыҚ  ФОрУМы  ̶  ҚыТАЙ  МЕН АрАБ ЕЛДЕрІ ҚАрыМ-ҚАТыНАСыНыҢ ҰЗАҚ МЕрЗІМДІ ДАМУы ТҰрҒыСыНАН ЖАСА ЛҒАН СТрАТЕГИЯЛыҚ ТА ЛҒАМ, ҚАЗІр ҚыТАЙ МЕН АрАБ ЕЛДЕрІ ҚАрыМ- Қ А Т ы НА С ы Н ы Ң С Т р А ТЕГ И ЯЛ ы Қ МАЗМҰНыН БАЙыТыП, ҚыТАЙ МЕН АрАБ ЕЛДЕрІНІҢ ШыНАЙы ыНТыМАҚТАСТыҒыН ІЛГЕрІЛЕТЕТІН ӨНІМДІ ТҰТҚА БОЛыП ОТыр,  ДЕП БАСА  КӨрСЕТТІ. 2016 ЖыЛы 12 МАМ ырД А, Қ ыТАЙ-А рАБ ЕЛ Д Е рІ ыНТыМАҚТАСТыҚ ФОрУМыНыҢ ЖЕТІНШІ КЕ ЗЕКТІ МИНИС Т рЛЕ р ОТ ыры С ы КАТАрДыҢ ДОХА ҚАЛАСыНДА ӨТКІЗІЛДІ. ТӨрАҒА СИ ЦЗИНЬПИН ЖӘНЕ КАТАр ӘМІрІ ТАМИМ БИН АХМЕД ӘЛ-СӘНИ АЙрыМ- АЙрыМ ҚҰТТыҚТАМА ХАТыН ЖОЛДАДы. АТА ЛҒАН ОТырыСТА «<БІр БЕЛДЕ У, БІр ЖОЛДы> БІрЛІКТЕ АШыП, ҚыТАЙ МЕН АрАБ ЕЛДЕрІНІҢ СТрАТЕГИЯЛыҚ ыНТыМАҚТАСТыҒыН ТЕрЕҢДЕТЕЙІК» ДЕГЕН ТАҚырыП АЯСыНДА, ҚыТАЙ МЕН АрАБ ЕЛДЕрІ ҚАрыМ-ҚАТыНАСыНыҢ ДАМУ ы МЕН Қ ы Т АЙ -А рАБ ЕЛДЕ р І ыНТыМАҚТАСТыҚ ФОрУМыН ДАМыТУ Т Ұ р Ғ ы С ы НДА К Е Ң К Ө ЛЕ М ДІ П І К І р БІрЛІГІНЕ КЕЛДІ. 2018 ЖыЛы 10 ШІЛДЕДЕ, ҚыТАЙ-АрАБ ЕЛДЕрІ ыНТыМАҚТАСТыҚ ФО р УМ ы Н ы Ң СЕГ І ЗІ НШ І К Е ЗЕ К Т І МИНИСТ рЛЕр О Т ырыС ы БЕЙ ЖІҢДЕ ӨТКІЗІЛДІ. СИ ЦЗИНЬПИН ТӨрАҒА АШыЛУ р ӘСІМІНЕ ҚАТ ы НА СТ ы Ә р І «ЖАҢА ДӘУІ рДЕГ І Қ ыТАЙ -А рАБ ЕЛДЕ рІ НІ Ң СТрАТЕГИЯЛыҚ СЕрІКТЕСТІК ҚАТыНАСыН БІ рЛІКТЕ ІЛГЕ р ІЛЕТЕЙІК» ДЕГЕН ТАҚырыПТА МАҢыЗДы СӨЗ СӨЙЛЕП, ҚыТАЙ МЕН АрАБ ЕЛДЕрІНІҢ ЖАППАЙ ыНТыМАҚТАСАТыН, БІрЛІКТЕ ДАМИТыН, БОЛАШАҚТы БЕТКЕ АЛҒАН ҚыТАЙ-АрАБ ЕЛДЕрІНІҢ СТрАТЕГИЯЛыҚ СЕрІКТЕСТІК Қ А Т ы НА С ы Н О р НА Т А Т ы НД ы Ғ ы Н ЖА рИ ЯЛА Д ы. 2019 Ж ыЛД ыҢ Ш І ЛДЕ АЙыНА  ДЕЙІН,  ҚыТАЙ  ̶ АрАБ  ЕЛДЕрІ ыНТыМАҚТАСТыҚ ФОрУМы ӨЗІНІҢ 8 рЕТ МИНИСТрЛЕр ОТырыСыН, 16 рЕТ ЖОҒАры ЛАУАЗыМДы ТҰЛҒАЛАр КЕЗДЕСУІН ӨТКІЗДІ ӘрІ 5 рЕТ ҚыТАЙ МЕН АрАБ ЕЛДЕрІ АЯС ыНДАҒ ы ЖОҒА ры Л АУА З ыМД ы ТҰЛҒАЛАрДыҢ СТрАТЕГИЯЛыҚ САЯСИ ДЯЛОГыН ӨТКІЗДІ.


中阿合作论坛

2004年1月30日,时任中国国家主席胡锦涛访问了阿拉伯国家联盟总部,会见了时任阿盟秘书长阿姆鲁·穆萨和22个阿盟成员国代表。会见结束后,时任中国外长李肇星与穆萨秘书长共同宣布成立“中国—阿拉伯国家合作论坛”。2014年6月5 日,习近平主席在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上讲话表示,中阿合作论坛是着眼中阿关系长远发展作出的战略抉择,已成为丰富中阿关系战略内涵、推进中阿务实合作的有效抓手。2016年5月12日,中阿合作论坛第七届部长级会议在卡塔尔多哈举行。习近平主席和卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼分别致贺信。会议围绕“共建‘一带一路’,深化中阿战略合作”议题,就中阿关系发展和中阿合作论坛建设达成广泛共识。2018年7月10日,中阿合作论坛第八届部长级会议在北京举行。习近平主席出席会议开幕式并发表题为《携手推进新时代中阿战略伙伴关系》的重要讲话,宣布中阿双方建立全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系。截至2019年7月,中国—阿拉伯国家合作论坛已举行8届部长级会议、16次高官会,并召开了5次中阿高官级战略政治对话。