Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

​ҚЫТАЙ — ОРТАЛЫҚ ЖӘНЕ ШЫҒЫС ЕУРОПА ЕЛДЕРІНІҢ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

ҚыТАЙ —ОрТАЛыҚ ЖӘНЕ ШыҒыС ЕУрОПА ЕЛДЕрІНІҢ ыНТыМАҚТАСТыҒы “16+1” ДЕП Қ ы СҚА р Т ы Л ы П Т А АЙТыЛАДы. ОЛ 2012 ЖыЛДАН БАСТАЛҒАН ҚыТАЙДыҢ ОрТА ЛыҚ ЖӘНЕ ШыҒыС ЕУ рОПА ДАҒ ы 16 ЕЛМЕН О рНАТҚАН ы НТ ы МАҚ Т А С Т ы Қ МЕХАНИЗМІН К Ө р СЕТ ЕДІ . О С ы МЕХА НИ ЗМНІ Ң АЯСыНДА 17 ЕЛ БІр-БІрІНІҢ ЕГЕМЕНДІГІН, ТӘУЕЛСІЗДІГІН ЖӘНЕ ТЕррИТОрИЯЛыҚ ТҰТАСТыҒыН ҚҰрМЕТТЕ У, ӘрКІМНІҢ ӨЗ ДАМУ Ж О Л ы Н Қ А рА С Т ырУ ы НА ТҮСІНІСТІКПЕН ҚАрАУ, ӨЗ ЕрЕКШЕЛІГІ, Қ АЖЕТСІНУІ МЕН Б А С ы МД ы Ғ ы НА СӘ ЙКЕСЕ, ТЕ рЕЗЕСІ ТЕҢ ТҰ рҒ ыД А МӘСЛИХАТТАСУ, БАСыМДыҚТАрМЕН БІрІН-БІрІ ТОЛыҚТАУ, ыНТыМАҚТАСА ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУ СыНДы ПрИНЦИП БОЙыНША СҰЛБА ЛыҚ НыСАНА ЛАрДы БЕЛСЕНЕ ТИЯНАҚТАНДырАДы.

“16+1  ыНТыМАҚТАСТыҒы” ОрТАЛыҚ ЕУ р ОПА ы НТ ы МАҚ Т А С Т ы Ғ ы Н ы Ң МАҢыЗДы ҚҰрАМДАС БӨЛІГІ САНАЛАДы. БҰЛ ИННОВАЦИЯЛы СУБ-рЕГИОНАЛЬДыҚ ы НТ ы МАҚТ А С Т ы Қ МЕХАНИЗМІ ҚыТАЙДыҢ ДӘСТҮрЛІ  ДОС ЕЛДЕрМЕН ҚАрАМ-ҚАТыНАСТАрыНыҢ ДАМУыНыҢ ЖАҢА ЖОЛы БОЛыП ТАБыЛА Ды. ОЛ ҚыТАЙ, ЕУрОПА ҚАТыНАСТАрыНыҢ ПрАКТИКАСыН ЖАСА Ды, СОЛТҮСТІК- О Ң Т Ү С Т І К ы Н Т ы М А Қ Т А С Т ы Ғ ы ЕрЕКШЕЛІГІНЕ ИЕ ОҢТҮСТІК-ОҢТҮСТІК ыНТыМАҚТАСТыҒыНыҢ ЖАҢА ТҰҒырыН ҚАЛыПТАСТырДы. 7 ЖыЛДАН БЕрІ ТАрАПТАрДыҢ ОрТАҚ ҚҰЛШыНУыМЕН “16+1 ыНТыМАҚТАСТыҚ” МЕХАНИЗМІ ҮЗДІКСІЗ ДАМыП КЕМЕЛДЕНДІ, Ж А Л П ы Б АҒ ы ТТ ы Қ, КЕҢ АУ МАҚТ ы , КӨП ЖІКТІ ЖАҒДАЙ ҚАЛыПТАСТырДы, ЕСЕЮ БАСҚыШы МЕН ӨНІМ АЛУДыҢ ЕрТЕ ДӘУІрІНЕ ҚАДАМ ТАСТАДы. “БІр БЕЛДЕУ, БІр ЖОЛ” БАСТАМАСыН ЖҮЗЕГЕ АСырУДыҢ “16 +1 ыНТыМАҚТАСТыҚ” МЕХАНИЗМІМЕН ӨНІМД І ТОҒ ы С У ы Қ ы Т АЙ —О р Т А Л ы Қ ЖӘНЕ Ш ы Ғ ы С ЕУрОПА ЕЛДЕрІНІҢ ыНТыМАҚТАСА ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУІНІҢ ЖОЛыН АШАДы.


中国—中东欧国家合作

中国—中东欧国家合作简称“16+1合作”,是中国与中东欧16国之间建立的合作机制,启动于2012年。在该机制框架下,17国将相互尊重各自主权独立和领土完整,加深对各自发展道路的理解,结合自身特点、需求和优先方向,本着平等协商、优势互补、合作共赢的原则,积极落实框架目标。

“16+1合作”是中欧整体合作的重要组成部分,这一创新性的次区域合作机制,开辟了中国同传统友好国家关系发展的新途径,创新了中国、欧洲关系实践,搭建了具有南北合作特点的南南合作新平台。近7年来,在双方的共同努力下,“16+1合作”机制不断发展壮大,形成了全方位、宽领域、多层次的格局,已步入成熟期和早期收获期。实现“一带一路” 倡议与“16+1合作”机制的有效对接,将开拓中国与中东欧国家的合作共赢之路。