Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

“БІР БЕЛДЕУ, БІР ЖОЛ”ҚҰРЫЛЫСЫН ІЛГЕРІЛЕТУ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

06-02-2020 | russian.china.org.cn

“БІр БЕЛДЕ У, БІр ЖОЛ”—“ЖІБЕК Ж О Л ы ЭК ОНОМИКА Л ы Қ БЕЛДЕУІ” МЕ Н “X XI Ғ АС ырДАҒ ы Т Е ҢІ З ЖІ БЕ К ЖОЛ ыН ыҢ”Қ ыСҚ АШ А АТА ЛУ ы. 2013 ЖыЛы ҚырКҮЙЕК, ҚАЗАН АЙЛАрыНДА, ҚыТАЙДыҢ МЕМЛЕКЕТ ТӨрАҒАСы СИ ЦЗИНЬПИН ОрТА АЗИЯДА ЖӘНЕ ШыҒыС ОҢТҮСТІК АЗИЯҒА САПАрЛАЙ БАрҒАНДА, “ЖІБЕК ЖОЛы ЭКОНОМИКАЛыҚ БЕЛДЕУІ” МЕ Н “X XI Ғ АС ырДАҒ ы Т Е ҢІ З ЖІ БЕ К ЖОЛыН”ҚАТыСТы МЕМЛЕКЕТТЕрМЕН БІрЛІКТЕ ҚҰрУ ЖӨНІНДЕГІ БАСТАМАСыН ЖЕКЕ-ЖЕКЕ АЛҒА ҚОЙДы. “БІр БЕЛДЕУ, БІр  ЖОЛДы” ҚҰрУ—ПАрТИЯ ОрТАЛыҚ К ОМИТЕТІ Ж А С АҒАН МАҢ ы ЗД ы Ш ЕШ ІМ, ЖАҢА К Е ЗЕК ТІ ЕСІК АШ У А ЯС ы Н К Е ҢЕ Й Т У ДІ Ң М А Ң ы З Д ы ШАрАСы, А ДАМЗАТТыҢ ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАСыН ҚАЛыПТАСТырУДы ЖЕБЕУДІҢ МАҢ ы ЗД ы ІС ЖҮЗІНДІК Т ҰҒ ыр ы . БҰЛ Б А СТА М А ДА “ С А ЯС АТ Ж АҒ ы Н АН ПІКІ р А У ы С Т ы р У Д ы , ҚҰ ры ЛҒ ы Л А р Д ы ТҰТ А С Т ыр У Д ы , САУДАНы ІрКІЛІССІЗДЕНДІрУДІ, ҚАрЖыНы АЙНА ЛыМҒА СА ЛУДы, ЖҰрТ ТІЛЕГІН ТОҒыСТырУДы”ЖҮЗЕГЕ АСырУ БАСТы МАЗМҰН,“БІрЛІКТЕ АҚыЛДАСУ, БІрЛІКТЕ Қ Ұ р У, ТЕҢ ИГ ІЛІК ТЕНУ”П р И НЦИ П, 

“МҮДДЕЛЕС  ОрТАҚ  ТҰЛҒА,  ЖАУАПКЕрЛІК О рТ АҚ ТҰЛҒА, Т АҒД ырЛА С О рТ АҚ ТҰЛҒА”БОЛУ НыСАНА ЕТІЛГЕН. ОНДА“БІр БЕЛДЕУ, БІр ЖОЛДы”БЕЙБІТШІЛІК ЖОЛы, ГҮЛДЕНІП-КӨрКЕЮ ЖОЛы, ЕСІК АШУ ЖОЛы, ЖАҢАЛыҚ АШУ ЖОЛы, ӨрКЕНИЕТ ЖОЛы ЕТІП ҚҰрыП ШыҒУ ДӘрІПТЕЛГЕН. “БІ р  БЕЛДЕ У,   БІ р   Ж О Л”Қ Ұ ры Л ы С ы Қ А Т ы С Т ы Т А р А ПТ А р Д ы Ң О р Т АҚ МҮДДЕСІНЕ ҮЙЛЕСЕДІ, ӨҢІрЛІК ЖӘНЕ БҮКІЛ ЖЕр ШАрыНДыҚ ыНТыМАҚТАСТыҚ АҒыМыНА БАП КЕЛЕДІ, СОСыНДА ОЛ ЖІБЕК ЖОЛыНыҢ БОЙыНДАҒы ЕЛДЕрДІҢ ҚОЛДАУыНА ИЕ БОЛыП ОТыр. 6 ЖыЛДАН БЕрІ, БҮКІЛ ЖЕр ЖҮЗІНДЕГІ 100 ДЕН АСТАМ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ХАЛыҚАрАЛыҚ ҰЙыМ“БІр БЕЛДЕУ, БІр ЖОЛ”ҚҰрыЛыСыН ҚОЛДАДы НЕМЕСЕ ОҒАН АТ САЛыСТы, БҰҰ ҚҰрыЛТАЙы, БҰҰ ҚАУІПСІЗДІК АЛҚАЛАр КЕҢЕСІ ҚАТАрЛыЛАрДыҢ  МАҢыЗДы ҚА рА рЛ А рыН А Д А“Б І р Б ЕЛ Д Е У, Б І р ЖОЛ”ҚҰрыЛыСыНыҢ МАЗМҰНы ЕНГІЗІЛДІ. ДЕМЕК, “БІр БЕЛДЕУ, БІр ЖОЛ”ҚҰрыЛыСы ТЕОрИЯДАН ІС ЖҮЗІНДІККЕ, ТІЛЕКТЕН рЕАЛДыҚҚА АЙНАЛыП, МОЛ ЖЕМІС БЕрЕ

БАСТАДы.


推进“一带一路” 建设

“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。2013年9 月和10月,习近平出访中亚和东南亚时, 分别提出了与相关国家共同建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议。建设“一带一路”, 是党中央作出的重大决策,是实施新一轮扩大开放的重要举措,是推动构建人类命运共同体的重要实践平台。该倡议以实现“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”为主要内容,以“共商、共建、共享” 为原则,以“利益共同体、责任共同体、命运共同体”为目标,将“一带一路”建成和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路。“一带一路”建设符合有关各方共同利益,顺应地区和全球合作潮流,得到了沿线国家的积极响应。6年来, 全球100多个国家和国际组织积极支持和参与“一带一路”建设,联合国大会、联合国安理会等重要决议也纳入“一带一路” 建设内容。“一带一路”建设逐渐从理念转化为行动,从愿景转变为现实,建设成果丰硕。