Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

ҚЫТАЙ-ГЕРМАНИЯ ЖАЛПЫБАҒЫТТЫҚ СТРАТЕГИЯЛЫҚ СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫНАСЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

05-02-2020 | russian.china.org.cn

2 0 1 4 Ж ы Л ы Н А У ры ЗД А С И ЦЗИНЬПИН ГЕрМАНИЯҒА ТҰҢҒыШ МӘрТЕ МЕМЛЕКЕТТІК САПАрМЕН БАрДы. ЕКІ ЕЛ БАСШыЛАры ЕКІ ЕЛДІҢ 2010 ЖыЛы ОрНАТҚАН СТрАТЕГИЯЛыҚ СЕрІКТЕСТІК ҚАТыНАСТы ЖАЛПыБАҒыТТыҚ СТрА-ТЕГИЯЛыҚ СЕрІКТЕСТІК ҚАТыНАСҚА КӨТЕрУДІ БІр АУыЗДАН ҚҰПТАДы, ҚыТАЙ- ГЕрМАНИЯ ҚАТыНАСыНыҢ ЖАҢА ПАрАҒы АШыЛДы. ОСыДАН СОҢ ТАрАПТАр АрА ЖОҒАры ЛАУАЗыМДыЛАрДыҢ АУыС- ТҮЙІСІ АЙрыҚША ТыҒыЗ БОЛДы, ЕКІ ТАрАПТы ыНТыМАҚТАСТыҚ ТЕКШЕСІ ДЕ КЕҢЕЙЕ ТҮСТІ. 2017 ЖыЛы 4 ШІЛДЕДЕ ТӨрАҒА СИ ЦЗИНЬПИН ГЕрМАНИЯҒА ЕКІНШІ МӘрТЕ МЕМЛЕКЕТТІК САПАрДА БОЛДы. МЕрКЕЛЬМЕН КЕЗІККЕНДЕ, ЕКІ ЕЛ БАСШыЛАры САЯСИДА ӨЗАрА СЕНІМДІ ТЕрЕҢДЕТУ, НАҚТы ыНТыМАҚТАСТыҚТы КҮШЕЙТУ, ГУМАНИТАрЛыҚ АУыС-ТҮЙІС, КӨПТАрАПТы ТыҒыЗ СӘЙКЕСІМДІЛІКТІ Н ыҒАЙТУ КЕ рЕКТІГІН БІ р АУ ыЗДАН Қ ҰПТА Д ы, Қ ыТАЙ-Г Е рМАНИЯ Қ АТ ы- НАС ыН ыҢ ТА ЛҒА рыНА АНАҒҰ рЛ ыМ ЖАҚ ы НДАЙ ТҮС ТІ. СИ ЦЗИНЬПИН ТАрАПТАр  ЖОҒАры ЛАУАЗыМДыЛАрДыҢ АУыС-ТҮЙІСІН ЖИІЛЕТУ, ЕКІ ТАрАПТы ТІЛДЕС У МЕХАНИЗМІНІҢ р ӨЛІН СӘУЛЕЛЕНДІ рУ, БІ р-БІ рІНІҢ ӨЗЕК ТІ МҮДДЕСІ МЕН КЕЛЕЛІ ҚАЖЕТІН ТОЛыҚ ЕСКЕ р У, ӨЗА рА ҚҰ р МЕТТЕ У, ТЕҢ ДӘрЕЖЕДЕ МӘН БЕрУ НЕГІЗІНДЕ ӨЗАрА ПІКІрЛЕСУ МЕН АУыС-ТҮЙІСТІ КҮШЕЙТУ, ОрТАҚТыҚҚА ҰМТыЛ У, ӨЗГЕШЕЛІКТІ САҚТАУ, АЛАУыЗДыҚТАрДы ҮЙЛЕСІМДІ ШЕШУ, САЯСИДАҒы ӨЗАрА СЕНІМДІЛІКТІ КӨТЕ р У ; АШ ы Қ, ИННОВ АЦИЯЛ ы , ТЕҢ ИГ ІЛІК ТЕНУ Ж О Л ы МЕН ЖҮ рУ, СТрАТЕГИЯЛыҚ ыНТыМАҚТАСТыҚТы ӨрІСТЕТ У, ЕКІ ЕЛ КӘСІПОрыНДАры- Н ы Ң “Қ ы Т АЙ ДА ЖА С А ЛҒ АН 2025”, “ГЕрМАНИЯ ӨНЕрКӘСІБІ 4.0” ҰЛАСТырУ ыНТыМАҚТАСТыҒыН ҚАНАТ ЖАЙДырУ, ЕКІ ЕЛ КӘСІПОрыНДАрыН “БІр БЕЛДЕУ, БІр ЖОЛ”ЖҮЛГЕСІ АЯСыНДА АНАҒҰрЛыМ К ӨП НАҚ Т ы ы НТ ы МАҚ Т А С Т ы Қ Т ы Ө рІ СТ Е Т УГ Е ыНТА ЛА НД ырУ, О рТА Қ МҮДДЕЛЕСТІКТІҢ БА ЛКҮЛШЕСІН ҚОЛ ҰСТАСА БІрЛІКТЕ ҮЛКЕЙТІП ЖАСАУ; ҚыТАЙ- ГЕрМАНИЯ ЖОҒАры ДӘрЕЖЕЛІЛЕрДІҢ АУыС-ТҮЙІС ЖАСАУ, ПІКІрЛЕСУ МЕХА- НИЗМІНЕН ТОЛыҚ ПАЙДАЛАНыП, БІЛІМ БЕрУ, ҒыЛыМ-ТЕХНИКА, МӘДЕНИЕТ, ЖАСТАр МЕН ЖАСӨСПІрІМДЕр, САЯСИ ПА рТИЯЛА р, ПА рА С АТ ҚОЙМА С ы , МЕДИ Я СЕК І ЛДІ С А ЛА ЛА р ДАҒ ы ыНТыМАҚТАСТыҚТы ТЕрЕҢДЕТУ, ЕКІ ЕЛ АрА ҚыЗМЕТКЕрЛЕрДІҢ БАрыС-КЕЛІСІ МЕН ТУрИЗМДІК ыНТыМАҚТАСТыҚТы ЖИІЛЕТУ; ҚыТАЙ-ЕУрОПА, СОНДАЙ-АҚ БҰҰ, G20 СЕКІЛДІ ХАЛыҚАрАЛыҚ ҰЙыМДАр МЕН КӨПТАрАПТы ЖҮЛГЕ АЯСыНДА СЕЛ Б ЕС ТІК ПЕН С Ә ЙКЕСІМД ІЛ ІКТІ КҮШЕЙТУ, ХАЛыҚАрАЛыҚ ЖӘНЕ ӨҢІрЛІК ҚАУІПСІЗДІККЕ САЯТыН ҚОЛАМТА Лы МӘСЕЛЕЛЕрДЕ ӨЗАрА ДЕр КЕЗІНДЕ ПІКІрЛЕСУ, ӨҢІрЛІК ТҰрАҚТыЛыҚ ПЕН ДҮНИЕЖҮЗІНІҢ БЕЙБІТШІЛІГІН ҚОрҒАУ, ӘЛЕМ ЭКОНОМИКАСыНыҢ АҚАУСыЗ ДАМУыН ЖЕБЕУ, АДАМЗАТТыҢ ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАСыН ҚАЛыПТАСТырУ ҮШІН ОрТАҚ ЕСЕ ҚОСУ КЕрЕК ДЕГЕН ҰСыНыСТы КӨТЕрДІ.


中德全方位战略伙伴关系

2014年3月,习近平首次对德国进行国事访问,两国领导人一致同意将两国关系由2010年建立的战略伙伴关系提升为全方位战略伙伴关系,翻开了中德关系新篇章。此后,双方高层交往十分密切,双边合作平台也相继扩展。2017年7月4日,习近平主席再次对德国进行国事访问。在同默克尔总理会见时,两国领导人一致同意深化政治互信、加强务实合作、深化人文交流、密切多边配合,推动中德关系百尺竿头更进一步。习近平提议,双方要密切高层交往,发挥双边对话机制作用,充分照顾彼此核心利益和重大关切,在相互尊重、平等相待基础上加强对话交流,求同存异,妥善处理分歧,提升政治互信;要走开放、创新、共赢之路,开展战略性合作,支持两国企业开展“中国制造2025” 同“德国工业4.0”对接合作,鼓励两国企业在“一带一路”框架内开展更多务实合作,携手做大共同利益蛋糕;要充分用好中德高级别人文交流对话机制,深化教育、科技、文化、青少年、政党、智库、媒体等领域合作,促进两国人员往来和旅游合作;要加强中欧层面以及在联合国、二十国集团等国际组织和多边框架内的协调和配合,及时就关乎国际和地区安全的热点问题保持沟通,为维护地区稳定和世界和平、促进世界经济健康发展、构建人类命运共同体作出应有贡献。