Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

ҚЫТАЙ МЕН ЕУРОПАНЫҢ БЕЙБІТШІЛІК, ӨСУ, РЕФОРМА, ӨРКЕНИЕТ СЫНДЫ ТӨРТ ІРІ СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫНАСЫН БІРГЕ ОРНАТУ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

05-02-2020 | russian.china.org.cn

Қ ы Т АЙ-ЕУ р ОПА ҚА Т ы НА С ы ДҮНИЕЖҮЗІНДЕГІ ЕҢ МАҢ ыЗД ы ЕКІ ТАрАПТы ҚАТыНАСТАрДыҢ БІрІ. ОЛ ҚыТАЙ МЕН ЕУрОПАДАҒы МЕМЛЕКЕТТЕрДІҢ, СОНДАЙ-АҚ рЕГ ИОНДА рД ыҢ ЖӘНЕ ДҮНИ ЕЖҮЗІНІҢ БЕЙ БІТ ДАМУ ы Н ЖЕБЕУ ДЕ С Т р А ТЕГИЯЛ ы Қ МӘ Н А Л А Д ы. XX ҒА С ы рД ы Ң С ОҢ ы Н АН БЕ р І А Л ы СҚ А К Ө З Т А С Т А П , ДӘУІ р АҒ ыН ыН А С Ә ЙКЕС КЕН Қ ыТАЙ МЕН ЕУрОПА ЕКІ ТАрАПТы ҚАТыНАСТАрДы С ыНДА рЛ ы СЕ рІК ТЕСТІ К Қ АТ ыНАС, ЖАН-ЖАҚТы СЕрІКТЕСТІК ҚАТыНАС, Ж А Л П ы Б АҒ ы ТТ ы Қ С Т рАТЕГИЯЛ ы Қ СЕ р ІКТЕС ТІК ҚАТ ы НА С С ы НД ы 3 БАСҚыШПЕН АЛҒА ІЛГЕрІЛЕТТІ. 2014 ЖыЛы НАУ ры ЗД ы Ң С ОҢ ы МЕН СӘ УІ рДІҢ БАСыНДА СИ ЦЗИНЬПИН МЕМЛЕКЕТ БАСШыСы САНАТыМЕН НИДЕрЛАНД, ФрАНЦИЯ, ГЕрМАНИЯ, БЕЛЬГИЯЛАрДА ЖӘНЕ Е У рО П АОДА Қ Т Ғ ыН ыҢ Ш ТАП - ПӘТЕрІНДЕ САПАрДА БОЛДы, ҚыТАЙ-ЕУрОПА ЖАЛПыБАҒыТТыҚ СТрАТЕГИЯЛыҚ СЕрІКТЕСТІК ҚАТыНАСы ЕКІНШІ ОН ЖыЛДыҚҚА НыҚ ҚАДАМ ТАСТАДы. БрЮССЕЛЬДЕ СОЛ КЕЗДЕГІ ЕУрОПА КЕҢЕСІНІҢ ТӨрАҒАСы ХЕрМАН ВАН рОМПЁЙМЕН КЕЗІККЕНДЕ СИ ЦЗИНЬПИН ҚыТАЙ-ЕУрОПА ыНТыМАҚТАСТыҒыНА ЖАҢА ҚОЗҒАУШы КҮШ БЕрУ, ДҮНИЕЖҮЗІНІҢ ДАМУы МЕН ӨрКЕНДЕУІНЕ АНАҒҰрЛыМ ҰЛы ЕСЕ ҚОСУ ҮШІН, ҚыТАЙ-ЕУрОПА ҚАТыНАСыНА СТрАТЕГИЯЛыҚ ТҰрҒыДАН ҚАрАУ, ҚыТАЙ-ЕУрОПА СыНДы ЕКІ ІрІ КҮШТІ, ЕКІ ІрІ НАрыҚТы, ЕКІ ІрІ ӨрКЕНИЕТТІ ӨЗА рА ҰШТ А С Т ыр У, Қ ы Т АЙ МЕН ЕУрОПАНыҢ БЕЙБІТШІЛІК, ӨСУ, рЕФОрМА, ӨрКЕНИЕТ СыНДы ТӨрТ ІрІ СЕрІКТЕСТІК ҚАТ ы НА С ы Н БІ р ГЕ О р НАТУ КЕ р ЕК ДЕП БАСА ДӘрІПТЕДІ. ҚыТАЙ-ЕУрОПА СТрАТЕГИЯЛыҚ ыНТыМАҚТАСТыҒыНыҢ БОЛАШАҒы АУҚыМДы, ЖАҢА ЖАҒДАЙДА Қ ыТАЙ-ЕУ рОПА С ыНД ы ЕК І  ТА рА П Қ ы Т АЙ -ЕУ р ОП А, А ЗИ Я-ЕУ р ОП А, БҮКІЛӘЛЕМ СыНДы 3 ТҰрҒы БОЙыНША ыНТыМАҚТАСТыҚТы ҚАНАТ ЖАЙДырАДы: БЕЙБІТ СЕрІКТЕС БОЛыП, БІрІН-БІрІ ҚҰрМЕТТЕП, ӨЗАрА СЕНІМДІ, АДАЛ БОЛыП, Б ЕЙБ ІТ Д АМУД ыҢ БАСТАУ Ш ыЛ А ры БОЛАДы; ӨСУДІҢ СЕрІКТЕСІ БОЛыП, ӨЗАрА ПАЙДА ЖЕТКІЗУ, ТЕҢ ИГІЛІККЕ КЕНЕЛУ НЕГІЗІНДЕ, НАҚТы ыНТыМАҚТАСТыҚ ОрНАТАДы, ӨЗАрА ДАМУ ОрАЙыН БЕрЕДІ; рЕФОрМАНыҢ СЕрІКТЕСІ БОЛыП, ӨЗАрА ҮЙрЕНУ, ӨЗАрА КӨМЕК БЕрУ, ОрАЙДАН ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУ, ӨЗАрА ҮЛГІ АЛУ, ӨЗАрА ҚОЛДАУ АрҚыЛы, САЙыСТАрҒА БІрГЕ ТӨТЕП БЕрЕДІ,  рЕФОрМАНыҢ ҮЛЕСАҚыСыНАН ЕҢ ИГІЛІКТЕНЕДІ; ӨрКЕНИЕТТІ СЕрІКТЕС БОЛыП, ӨЗАрА ҮЛГІ АЛУ, ӨЗАрА ТОҒыСУ АрҚыЛы, БІрГЕ ӨрКЕНДЕЙДІ, ТАрАПТАр АрА АЛҒА БАСУҒА АНАҒҰрЛыМ МОЛ ҚУАТ БАҒыШТАЙДы.


共同打造中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系

中欧关系是世界上最重要的双边关系之一,对推动中欧各国及地区和世界和平发展都具有战略意义。20世纪末以来,中欧着眼长远,顺应潮流,推动双方关系连续登上建设性伙伴关系、全面伙伴关系、全面战略伙伴关系三个台阶。2014年3月底4月初,习近平作为国家元首首次访问荷兰、法国、德国、比利时和欧盟总部,推动中欧全面战略伙伴关系在第二个十年伊始迈出了坚实步伐。在布鲁塞尔同时任欧洲理事会主席范龙佩会谈时,习近平强调,要从战略高度看待中欧关系,将中欧两大力量、两大市场、两大文明结合起来,共同打造中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系,为中欧合作注入新动力,为世界发展繁荣作出更大贡献。中欧战略合作前景广阔,新形势下,中欧双方将在中欧、亚欧、全球3个层面开展合作:做和平的伙伴,互尊互信,以诚相待,带头走和平发展道路; 做增长的伙伴,互利互惠、务实合作,相互提供发展机遇;做改革的伙伴,互学互助、共享机遇,相互借鉴、相互支持,共同应对挑战,共享改革红利;做文明的伙伴,互鉴互融、共同繁荣,为彼此进步提供更多营养。