Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

БРИКС ЕЛДЕРІНІҢ ЖАҢА ДАМУ БАНКІ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

05-02-2020 | russian.china.org.cn

БрИКС ЕЛДЕрІНІ Ң ЖАҢА ДАМУ БАНКІ (ЖДБ) Б р ИК С ЕЛДЕ р ІНІҢ О рТАҚ Б А СТАМА С ыМЕН ҚҰ рыЛҒ АН ХА Л ыҚ А рА Л ыҚ Қ А рЖ ы Қ Ұ рыЛ ыМ ы. ҚҰрыЛУ МАҚСАТы БрИКС ЕЛДЕрІ АрА ӨЗАрА ЕСЕП АЙырыСУ МЕН НЕСИЕ ОПЕрАЦИЯЛАрыН ОҢТАЙЛыЛАНДырУ, СОЛ АрҚыЛы АҚШ ДОЛЛАры МЕН ЕУрОҒА ИЕК СҮЙЕУДІ АЗАЙТУ, МҮШЕ ЕЛДЕр АрА ҚАрЖы АЙНАЛыМы МЕН САУДА БАрыС- КЕЛІСТЕрІН ҰТыМДы КЕПІЛДЕНДІрУ. 2014 ЖыЛы ШІЛДЕДЕ БрАЗИЛИЯНыҢ ФО р Т А ЛЕ ЗА Қ А ЛА С ы НДА Б р И К С ЕЛДЕрІ БАСШыЛАрыНыҢ А ЛТыНШы САММИТІНДЕ БрИКС ЕЛДЕрІНІҢ ЖАҢА ДАМУ БАНКІ ҚҰрыЛҒАНы ЖАрИЯЛАНДы. Б р И К С ЕЛДЕ р І НІ Ң ЖДБ-С ы Н ы Ң Б А С Ш Т АБ ы Қ ы Т АЙД ы Ң Ш АНХАЙ ҚАЛАСыНДА. БАНКТІҢ ТҰҢҒыШ БАСҚАрУ КЕҢЕСІНІҢ ТӨрАҒАСы, ДИрЕКТОрЛАр КЕҢЕСІНІҢ ТӨ рАҒА С ы МЕН Б АНК ПрЕЗИДЕНТІ рЕСЕЙ, БрАЗИЛИЯ ЖӘНЕ ҮНДІСТАНДАрДАН САЙЛАНДы. АТАЛҒАН БАНКТІҢ БАСТАПҚы ҚҰҚыҚ БЕрІЛГЕН КАПИТАЛы 100 МЛрД АҚШ ДОЛЛАрыН, БАСТАПҚы САТыП АЛУ КАПИТАЛы 50 МЛрД АҚШ ДОЛЛАрыН ҚҰрАЙДы, ОНы 5 ҚҰрУШы ЕЛ ТЕҢ ПАЙыЗДыҚ  КВОТАМЕН ҮЛЕСІНЕ  АЛҒАН.  БАНК  2015  ЖыЛы 21 ШІЛДЕ рЕСМИ ЖҰМыС БАСТАДы, 2018 ЖыЛы МАМыр АЙыНыҢ СОҢыНА ДЕЙІН ЖА ЛП ы НЕСИ Е С О МА С ы 5, 1 МЛ рД АҚШ ДОЛЛАрыН ҚҰрАЙТыН 21 НыСАН ТЕКСЕрІП БЕКІТІЛДІ. 2017 ЖыЛы ЖДБ ӨЗІНІҢ АФрИКАДАҒы ӨҢІрЛІК ОрТАЛыҒыН АШТ ы, БҰЛ БАНКІНІҢ АФ рИКА ДАҒ ы ИНВЕС ТИЦИЯЛ ы Қ Н ы С АНДА рД ы АНАҒҰрЛыМ ОЙДАҒыДАЙ ДАЙыНДАУыНА КӨМЕГІН ТИГІЗЕДІ. ОҢТҮСТІК-ОҢТҮСТІК ыНТыМАҚТАСТыҒыНыҢ ЖАҢА ҮЛГІСІ БОЛҒАН БрИКС ЕЛДЕрІ ЖДБ-СыНыҢ ҚҰрыЛУы ҚАЗІрГІ ЖАҢА  ХАЛыҚАрАЛыҚ Қ А р Ж ы Ж Ү Й Е С І Н І Ң П А Й Д А Л ы ТОЛыҚТАУШыСы БОЛУ САНАТыМЕН, БрИКС ЕЛДЕрІНІҢ ӨЗДЕрІНЕ ТӘН ӘЛЕМДІК ҚАрЖы рЕСУрСТАрыНАН ПАЙДАЛАНыП ЭК ОНОМИК АН ыҢ БАЯНД ы ДАМУ ыН ЖЕБЕЙТІНІН, ҚАЗІрГІ БАр ХАЛыҚАрАЛыҚ ҚАрЖы МЕКЕМЕЛЕрІНІҢ ФУНКЦИЯЛыҚ АҚАУыН ТОЛыҚТАЙТыНыН, ХАЛыҚАрАЛыҚ ЭК ОНОМИК АН ы Ң ЖАҢА ТӘ рТІБІНЕ БЕЛСЕНЕ ҚАТыСАТыНыН ЖӘНЕ ОНы СОМДАЙТыНыН АҢДАТТы.


金砖国家新开发银行

金砖国家新开发银行是由金砖国家共同倡议建立的国际性金融机构。建立的目的是方便金砖国家间的相互结算和贷款业务,从而减少对美元和欧元的依赖,有效保障成员国间的资金流通和贸易往来。2014年7月,在巴西福塔莱萨举行的第六届金砖国家领导人峰会上,金砖国家新开发银行正式宣告成立。金砖国家新开发银行总部设在中国上海,首任理事长、董事长及行长分别来自俄罗斯、巴西和印度。该行初始授权资本为1000亿美元,初始认购资本为500亿美元,由5个创始成员国均摊。该银行于2015年7月21日正式开业,截止到2018年5月底,已批准21个项目,贷款总额超过51亿美元。2017年, 新开发银行在南非开设了非洲区域中心,将帮助银行更好地准备在非洲的投资项目。作为南南合作的新范式,金砖国家新开发银行的成立是对现有国际金融体系的有益补充,也表明了金砖国家利用自身的全球金融资源推动经济可持续发展,弥补现有国际金融机构功能缺失,以积极的姿态参与重塑国际经济新秩序。