Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

АЗИЯ-ТЫНЫҚ МҰХИТ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ҰЙЫМЫНЫҢ БЕЙЖІҢ САММИТІ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

05-02-2020 | russian.china.org.cn

АЗИЯ-ТыНыҚ МҰХИТ ЭКОНОМИКАЛыҚ ы Н Т ы М А Қ Т А С Т ы Қ Ұ Й ы М ы Н ы Ң (АТЭыҰ) БЕЙЖІҢ САММИТІ – АТЭыҰ Б А СШ ы ЛА ры Н ы Н ЖИ ырМА ЕК І НШ І БЕЙрЕСМИ ЖИНАЛыСы. ОЛ 2001 ЖыЛы ШАНХАЙДА ШАҚырыЛҒАННАН СОҢ, АрАҒА 13 ЖыЛ САЛыП ТАҒы БІр МӘрТЕ ҚыТАЙДА ШАҚырыЛДы. САММИТ БАСШыЛАрДыҢ БЕЙ р ЕС МИ ЖИНА Л ы С ы , МИНИСТ р ДӘрЕЖЕЛІЛЕрДІҢ ЖИНАЛыСы, ЖОҒАры ЛАУАЗыМДы ШЕНЕУНІКТЕрДІҢ ЖИНАЛыСы СЕК ІЛДІ ЖЕЛІЛЕС ЖИНА Л ыСТА рД ы ҚАМТИДы, МҰНыҢ 

ІШІНДЕ БАСШыЛАрДыҢ БЕЙрЕСМИ ЖИНАЛыСы  2014  ЖыЛы 10 - 11 ҚАрАШАДА БЕЙЖІҢДЕГІ ХУАЙЖОУ ЯНЬСИХУ КӨЛІНДЕ ӨТТІ. БҰЛ ЖОЛҒы ЖИНАЛыС БОЛАШАҚҚА БЕТ АЛҒАН АЗИЯ- ТыНыҚ МҰХИТ АЙМАҒы (АТА) СЕрІКТЕСТІК ҚАТыНАСыН БІрГЕ ОрНАТУ СыНДы БАС ТАҚырыП ПЕН ӨҢІрЛІК ЭКОНОМИКАН- ыҢ ИНТЕГрАЦИЯСыН ЖЕБЕУ, ИННОВ- АЦИЯ Л ы Д АМУД ы, ЭКОН ОМИКА Л ыҚ рЕФО рМА МЕН ӨСУДІ ЖЕДЕЛДЕТ У, ЖАЛПыБАҒыТТыҚ  ИНФрАҚҰрыЛҒыЛАр МЕН ҰЛАСТырУ-ТҰТАСТырУ ҚҰрыЛыСыН КҮШЕЙТУ СыНДы ҮШ ТҮЙІНДІ ТАЛҚы ТАҚ ыры Б ы НДА ӨТТ І. ЖИ НА Л ы СТА «БЕЙЖІҢ ТҰҒырНАМАСы: ТОҒыСыМДы, ИННОВ АЦИЯЛ ы , ҰЛА С ы МД ы А Т А ҚАЛыПТАСТырУ – АТЭыҰ БАСШыЛАрыНыҢ ДЕКЛАрАЦИЯСы» МЕН «БОЛАШАҚҚА БЕТ АЛҒАН АТА СЕрІКТЕСТІК ҚАТыНАСыН БІрГЕ ОрНАТАЙыҚ – АТЭыҰ ҚҰрыЛҒАНыНыҢ 25 ЖыЛДыҒыНыҢ МӘЛІМДЕМЕСІ» СыНДы ЕКІ НӘТИЖЕЛІ ҚҰЖАТ ҚАБыЛДАНыП, АТА-НыҢ ДАМУ БАҒыТы, МАҚСАТы, ІС-ШАрАЛАры АНАҒҰрЛыМ АЙҚыНДАЛДы. «БОЛАШАҚҚА БЕТ АЛҒАН АТА СЕрІКТЕСТІК ҚАТыНАСыН БІрГЕ ОрНАТАЙыҚ» ДЕГЕН МАЗМҰНДАМА – АТЭыҰ ТАрИХыНДАҒы ЕСКЕрТКІШ СИПАТТы МАЗМҰНДАМА. ЖИНАЛыСТА «АТЭыҰ-НыҢ АТА ЕрКІН САУДА АЙМАҒыН ЖҮЗЕГЕ АСырУ ЖӨНІНДЕГІ БЕЙЖІҢ ЖОЛ КАрТАСы», «АТЭыҰ ЭКОНОМИКАДА ИННОВАЦИЯЛ ы ДАМУД ы, рЕФО рМА ЖӘНЕ ӨСУДІ ЖЕДЕЛДЕТУ ЖӨНІНДЕГІ О рТАҚ ТАН ы М» С ы НД ы МАҢ ы ЗД ы ҚҰЖ АТТА рД ы БЕКІТТІ, «С ыБАЙЛАС ЖЕМҚОрЛыҚҚА ҚАрСы ТҰрУДыҢ БЕЙЖІҢ ДЕКЛАрАЦИЯСыН» ЖАрИЯЛАДы. БҰЛ САММИТ ӘЛЕМ ЭКОНОМИКАСы ПОСТ- Қ А р Ж ы ДАҒ ДА ры С ы ДӘУІ р ІНДЕГ І ІШ КЕ рІЛЕЙ рЕТТЕЛУ МЕЗГІЛІНДЕГ І, АТА ыНТыМАҚТАСТыҒыНыҢ ТАрИХИ ЖАҢА КЕЗЕҢГЕ КӨТЕрІЛГЕН КЕЗІНДЕГІ МАҢыЗДы ЖИНАЛыС БОЛДы. ОЛ АСА ЗОр ТАБыСТАрҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗДІ.


亚太经合组织北京峰会

亚太经合组织(APEC)北京峰会是APEC第二十二次领导人非正式会议,是继2001年上海举办后时隔13年中国再次举办。会议包含领导人非正式会议、部长级会议、高官会等系列会议,其中领导人会议于2014年11月10日至11日在北京怀柔雁栖湖举行。此次会议的主题是:共建面向未来的亚太伙伴关系。会议有三大重点议题:推动区域经济一体化,促进经济创新发展、改革与增长,加强全方位基础设施与互联互通建设。会议通过了《北京纲领:构建融合、创新、互联的亚太——亚太经合组织领导人宣言》和《共建面向未来的亚太伙伴关系——亚太经合组织成立25周年声明》两份成果文件,进一步明确了亚太的发展方向、目的、举措。其中,《共建面向未来的亚太伙伴关系》是亚太经合组织历史上第一份纪念性声明。会议还批准了《亚太经合组织推动实现亚太自贸区北京路线图》《亚太经合组织经济创新发展、改革与增长共识》等重要文件,发布了《北京反腐败宣言》。本次峰会是世界经济进入后国际金融危机时期的深度调整阶段、亚太合作进入历史新阶段的一次重要会议,取得了丰硕成果。