Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

БОЛАШАҚҚА БЕТ АЛҒАН АЗИЯ-ТЫНЫҚ МҰХИТ АЙМАҒЫ СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫНАСЫН БІРГЕ ОРНАТУ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

05-02-2020 | russian.china.org.cn

АЗИЯ-ТыНыҚ МҰХИТ АЙМАҒы(АТА)― ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКА МЕН САУДА ДА КӨМЕСКІ КҮШІ МЕН ӨМІрШЕҢДІГІ ЕҢ МОЛ ӨҢІр, АТЭыҰ ӨҢІрЛІК ЭКОНОМИКАЛыҚ ИНТЕГрАЦИЯ МЕН ЭКОНОМИКАН ыҢ ЖАҺАНДАНУы ҮШІН МАҢыЗДы ЖЕТЕКШІ рӨЛ АТҚАрАДы. 1989 ЖыЛДАН БЕрІ АТЭыҰ БАСТАН-АҚыр АШыҚ рЕГИОНАЛИЗМДІ ЖАҚТАП, АТА АУМАҒыНДА САУДА МЕН ИНВЕС ТИЦИЯН ы ыры ҚТ АНД ыр У МЕН ҚОЛАЙЛыЛАНДырУДы БЕЛСЕНЕ ЖЕБЕДІ, МҮШЕЛЕр АрА ЭКОНОМИКАЛыҚ- Т ЕХНИ К А Л ы Қ ы НТ ы МАҚ ТА СТ ы Қ Т ы КҮШЕЙТТІ, КЕСЕК ТАБыСТАрҒА ҚОЛ ЖЕТТІ. АТЭыҰ КӨЛЕМІ ЕҢ ЗОр, ТҰҒыры ЕҢ БИ І К ӨҢІ рЛІ К ыНТ ыМАҚ ТАСТ ыҚ ҰЙыМы БОЛУ САНАТыМЕН АТА-НыҢ МАҢ ыЗД ы САЯСАТТ ыҚ АУ ыС-Т ҮЙ І С ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛыҚ ыНТыМАҚТА- СТыҚ ТЕКШЕСІ ҒАНА ЕМЕС, ӘЛЕМДІК Э К О НО МИ К А Л ыҚ И НТ ЕГ рАЦ И ЯН ыҢ МАҢыЗДы ТІрЕКТЕрІНІҢ БІрІ рЕТІНДЕ, Ә Л Е М Д І К   Э К О Н О М И К А - С А У Д А  БЕТАЛыСыНА  КҮН  САЙыН МАҢыЗДы ӘрІ ТЕрЕҢ ыҚПА Л ЖАСАУДА. ҚыТАЙ АТЭыҰ ыНТыМАҚТАСТыҒыНА БҰЛЖыМАЙ ӨСКЕЛ ЕҢ НАЗА р АУДА рыП КЕЛЕД І, ӘрІ ОҒАН БЕЛСЕНЕ ҚАТыСУДА, ЖАҢА ДӘ УІ рДЕ АТЭ ыҰ-Н ыҢ ДАМУ ы ҮШІН АНАҒҰрЛыМ ІрІ ҮЛЕСТЕр ҚОСУҒА ПЕЙІЛ. 2014 ЖыЛы ҚАрАШАДА ӨТКЕН АТЭыҰ Б А СШ ы ЛА ры Н ы Ң ЖИ ырМА ЕК І НШ І БЕЙрЕСМИ ЖИНАЛыСыНДА СИ ЦЗИНЬПИН “БОЛАШАҚҚА БЕТ АЛҒАН АТА СЕрІКТЕСТІК ҚАТыНАСыН БІрГЕ ОрНАТАЙыҚ” ДЕГЕН ТАҚырыПТА ЖИНАЛыСТыҢ АШыЛУ СӨЗІН СӨЙЛЕДІ. СИ ЦЗИНЬПИН АТЭыҰ – ҮЛКЕН ШАҢырАҚ, ИННОВАЦИЯЛы ДАМУ, ӨСУДЕГІ ыҚПАЛДАСТыҚ, МҮДД-ЕЛІК ТОҒыСыМ СыНДы АШыҚ АТА ЭКОНОМИКА ЛыҚ ЖАҒДАЙыН ТҰЛҒАЛАУ БАрЛыҚ МҮШЕ ЕЛДІҢ ОрТАҚ МҮДДЕСІНЕ ҮЙЛЕСЕДІ. АТАЛҒАН НыСАНАНы ЖҮЗЕГЕ АСырУ ҮШІН, АТА ЭКОНОМИКАЛыҚ ТҰЛҒАЛАры ӨЗАрА СЕНІМ, ИНКЛЮЗИВТІ, ыНТыМАҚТАСТыҚ, ТЕҢ ИГІЛІКТЕНУ СыНДы АТА СЕрІКТЕСТІК ҚАТыНАСыН БІрГЕ ҚАЛыПТАСТырыП, АТА ӨҢІрІ МЕН ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКАНыҢ ДАМУыНА ҚОЗҒАУШы КҮШ ҚОСУ КЕрЕК ДЕП БАСА ДӘрІПТЕДІ. СОЛ ҮШІН ОЛ: ДА МУ БОЛА Ш А Ғ ыН БІ рГ Е П ЛА НДАУ, ӘЛЕМДІК САЙыСТАрҒА БІрГЕ ТӨТЕП БЕ рУ, ыНТ ыМАҚТАСТ ыҚ ТЕКШЕСІН БІрГЕ ТҰЛҒАЛАУ, ӨЗАрА ыҚПАЛДАСА ДАМУДы БІрГЕ ҚАрАСТырУ СыНДы ТӨрТ ҰСыНыСТы АЛҒА ҚОЙДы.


共建面向未来的亚太伙伴关系

亚太是全球经济贸易最具潜力和活力的地区,亚太经合组织对推动区域经济一体化和经济全球化发挥着重要的引领作用。自1989年成立以来,亚太经合组织始终秉持开放的区域主义精神,积极推动亚太地区贸易投资自由化和便利化,加强成员间的经济技术合作,取得了累累硕果。亚太经合组织作为本地区规模最大、层次最高的区域经济合作组织,不仅是亚太地区政策交流和经济合作的重要平台,也是全球经济一体化的重要支柱之一,对全球经济贸易走向正产生日益重大而深远的影响。中国一贯高度重视并积极参与亚太经合组织合作,愿在新时期为促进亚太经合组织发展作出更大贡献。2014年11月,在亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议上,习近平发表了题为“共建面向未来的亚太伙伴关系”的开幕辞。习近平强调, 亚太经合组织是一个大家庭,打造发展创新、增长联动、利益融合的开放型亚太经济格局,符合所有成员共同利益。为了实现上述目标,亚太经济体需要共同构建互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系, 为亚太地区和世界经济发展增添动力。为此,他还提出四点建议:共同规划发展愿景,共同应对全球性挑战,共同打造合作平台,共同谋求联动发展。