Бас бет> ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ

ӘЛЕМДІК ИНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

(ЖАҢА ДӘУІР ДИПЛОМАТИЯСЫ)

05-02-2020 | russian.china.org.cn

ӘЛЕМДІК ИНТЕрНЕТ КОНФЕрЕНЦ- ИЯСы (ӘИК) – ҚыТАЙДыҢ БАСТАМАСыМЕН Ә р Ж ы Л ы Ч ЖЭ Ц З ЯН Ө ЛК ЕСІ НІ Ң УЧЖЭНЬ ҚА ЛАШ ы Ғ ы НДА ӨТЕТІН ӘЛЕМ ДІ К И НТ Е р НЕ Т ЖИ НА Л ы С ы . ОНыҢ МАҚСАТы – ӘЛЕМДІК ИНТЕрНЕТ К ЕҢІСТІГ І ТАҒ Д ырЛА С О рТАҚ ТҰЛ- ҒАСыН ҚА ЛыПТАСТырУ, ҚыТАЙДыҢ ДҮНИЕЖҮЗІМЕН ҰЛАСТырУ-ТҰТАСТырУ СыНДы ХАЛыҚАрАЛыҚ ТЕКШЕСІ МЕН ИНТЕрНЕТТІ ТЕҢ ИГІЛІКТЕНДІрУ, ТЕҢ Б А СҚ А рУ ТЕК Ш ЕСІН Қ Ұ рУ А р Қ ы Л ы ДҮНИЕЖҮЗІН ТАЛАС-ТАрТыСТАН ТАНыМ БІ рЛІГ ІНЕ К ЕЛТІ рУ, ТАН ыМ БІ рЛІГ І НЕГІЗІНДЕ ыНТыМАҚТАСТыҚ ОрНАТТырУ, ы НТ ы МАҚ Т А С Т ы Қ НЕГ ІЗІНДЕ Т ЕҢ ИГІЛІККЕ КЕНЕЛТУ. ӘИК-ГЕ МЕМЛЕКЕТТЕр МЕН р ЕГИОНД А рД ы Ң І р І С АЯСИ ТҰЛҒАЛАры, ХАЛыҚАрАЛыҚ ҰЙыМДАрДыҢ ЖА У А П Т ы ЛА ры , И НТЕ р НЕТ ТІ К КӘСІПОрыНДАрДыҢ АТОЙШы ТҰЛҒАЛАры, МАМАНДАр МЕН ҒАЛыМДАр, Т. Б. КӨП ТАрАП ШАҚырыЛАДы. БІрІНШІ КЕЗЕКТІ КОНФЕрЕНЦИЯ 2014 ЖыЛы ҚАрАШАДА ӨТТІ. 2018 ЖыЛДыҢ СОҢыНА ДЕЙІН ӘИК БЕС МӘрТЕ ТАБыСТы ӨТТІ. Әр ЖыЛы ТӨрАҒА СИ ЦЗИНЬПИН КОНФЕрЕНЦИЯҒА ӨЗІ Қ АТ ы СТ ы НЕМЕСЕ ҚҰТТ ы Қ ТАУ ХАТыН ЖОЛДАП, КОНФЕрЕНЦИЯНыҢ АШ ы ЛУ ы Н Қ ҰТТ ы Қ Т А Д ы . Қ ы Т АЙ ИНТЕрНЕТТІҢ ДАМУы МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАрАСыЗ, ШЕТСІЗ ДЕГЕНДІ, ИНТЕ- р НЕТТЕН ЖАҚС ы ПАЙДА ЛАНУ Д ы , ИНТЕрНЕТТІ ЖАҚСы ДАМыТУДы, ЖАҚСы БАСҚАрУДы, ИНТЕрНЕТ ЕГЕМЕНДІГІН ҚҰрМЕТТЕУ ШАрТыМЕН ҒАНА ИНТЕрНЕТ КЕҢІС ТІГІНДЕГІ ХА Л ы ҚА р А Л ы Қ ыНТ ыМАҚТАСТ ыҚТ ы ТЕ рЕҢДЕТЕД І, ӘЛЕМДІК ИНТЕрНЕТ КЕҢІСТІГІ ТАҒДырЛАС ОрТАҚ ТҰЛҒАСыН ҚОЛ ҰСТАСА ҚАЛыП-ТАСТырАДы ДЕП ДӘрІПТЕП КЕЛЕДІ.


世界互联网大会

世界互联网大会是由中国倡导并每年在浙江省乌镇举办的世界性互联网盛会, 旨在推动全球构建网络空间命运共同体, 搭建中国与世界互联互通的国际平台和国际互联网共享共治的平台,让各国在争议中求共识、在共识中谋合作、在合作中创共赢。世界互联网大会邀请各国和地区政要、国际组织负责人、互联网企业领军人物、专家学者等多方参与。第一届大会于2014年11月举办。截至2018年年底,世界互联网大会已经成功举办五届。每年习近平主席都以亲自出席或致贺辞贺信的形式,对大会的召开表示祝贺。中国一贯强调,互联网发展是无国界、无边界的,利用好、发展好、治理好互联网,必须在尊重网络主权的前提下,深化网络空间国际合作,携手构建网络空间命运共同体。