Бас бет> Дулы сөдер

ҚЫТАЙ АРМАНЫ

(ЕЛ БАСҚАРУЖӨНІНДЕ)

24-12-2018 | russian.china.org.cn

ҚЫТАЙ АРМАНЫ

2012ЖЫЛЫ 29ҚАРАШАДА, СИ ЦЗИНЬПИН«ГҮЛДЕНУЖОЛЫ»АТЫНДАҒЫКӨРМЕНІЭКСКУРСИЯЛАҒАНДАҒЫСӨЙЛЕГЕНСӨЗІНДЕҚЫТАЙАРМАНЫНТҰҢҒЫШРЕТАЛҒАҚОЙҒАН. ЖҰҢХУАҰЛТЫНЫҢҰЛЫГҮЛДЕНУІНОРЫНДАУ—ЖҰҢХУАҰЛТЫНЫҢТАЯУЗАМАННАНБЕРГІЕҢҰЛЫАРМАНЫ. ӘЛДЕНЕШЕҰРПАҚҚЫТАЙЛЫҚТАРДЫҢ АРМАНЫМЕН ТОҒЫСҚАНБҰЛАРМАНЖҰҢХУАҰЛТЫМЕНҚЫТАЙХАЛҚЫНЫҢТҰТАСТҰЛҒАЛЫҚАРМАНЫНӘЙГЫЛЕЙДІ, ДЕМЕК, ОЛ—ӘРБІРЖҰҢХУАПЕРЗЕНТІНІҢОРТАҚАРМАНЫ.  2021ЖЫЛЫ, ЯҒНИҚКПҚҰРЫЛҒАНДЫҒЫНЫҢ 100 ЖЫЛДЫҒЫТҰСЫНДАЖАППАЙДӨҢГЕЛЕКДӘУЛЕТТІҚОҒАМҚҰРУ, 2049 ЖЫЛЫ, ЯҒНИҚХРҚҰРЫЛҒАНДЫҒЫНЫҢ 100 ЖЫЛДЫҒЫТҰСЫНДАБАЙ, ҚҰДІРЕТТІ, ДЕМОКРАТИЯЛЫ, ӨРКЕНИЕТТІ, ЖАРАСЫМДЫСОЦИАЛИСТІКМОДЕРНИЗАЦИЯЛАНҒАНМЕМЛЕКЕТҚҰРЫП, ЖҰҢХУАҰЛТЫНЫҢҰЛЫГҮЛДЕНУІАРМАНЫНОРЫНДАУ. ҚЫТАЙАРМАНЫНЫҢНЕГІЗГІ МАЗМҰНЫ МЕМЛЕКЕТТІҢҚҰДЫРЕТТЕНУІН, ҰЛТТЫҢКӨРКЕЙУІН, ХАЛЫҚТЫҢБАҚЫТТЫБОЛУЫНЖҮЗЕГЕАСЫРУ. ҚЫТАЙАРМАНЫ—МЕМЛЕКЕТТІҢАРМАНЫ, ҰЛТТЫҢАРМАНЫ, СОНДАЙ-АҚӘРБІРҚЫТАЙЛЫҚТАРДЫҢАРМАНЫ. ҚЫТАЙ АРМАНЫ ТҮБІНҚУҒАНДАХАЛЫҚТЫҢАРМАНЫ. ҚЫТАЙАРМАНЫНОРЫНДАУҮШІН,СӨЗЖОҚ, ҚЫТАЙЖОЛЫМЕНЖҮРУ, ҚЫТАЙРУХЫНСӘУЛЕЛЕНДІРУ, ҚЫТАЙКҮШ-ҚУАТЫНШОҒЫРЛАНДЫРУКЕРЕК. ҚЫТАЙАРМАНЫ—БЕЙБІТШІЛІК, ДАМУ, ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ, ОРТАҚИГІЛІККЕКЕНЕЛУАРМАНЫ,  ОЛҚЫТАЙХАЛҚЫН БАҚЫТҚАКЕНЕЛТУМЕНБІРГЕ, ӘРЕЛХАЛҚЫНЫҢАСЫЛАРМАНЫМЕНДЕСАБАҚТАС. НАҚТЫІСТЫНДЫРҒАНДАҒАНААРМАНДЫ ОРЫНДАУҒАБОЛАДЫ. ҚЫТАЙАРМАНЫКӨРІНІСТЕГІГҮЛ, СУДАҒЫАЙСӘУЛЕСІЕМЕС, АУЫЗДАҒЫБОССӨЗДЕЕМЕС. ХАЛЫҚТЫҢБАҚЫТТЫТҰРМЫСҚАДЕГЕНТАЛПЫНЫСЫ—ҚКП-НЫҢКҮРЕСНЫСАНАСЫ.